CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ordliste: K

These are common terms used in the financial services industry

Kanal

Oppadgående eller nedadgående trend med boundaries som er markert med to rette linjer. Et brudd over/under linjene til kanalen signaliserer en potensielll endring i trenden.

Kjøpsposisjon

Forpliktelse om å kjøpe et gitt beløp av et finansinstrument.

Kontantkurs (se også Spotkurs)

Kursen til et aktiva for umiddelbar levering. Med andre ord den faktiske kursen til et instrument akkurat nå. Begrepet brukes ofte for aksjeindekser da ensbetydende begreper for spot brukes oftere på valuta- og råvarekurser.

Kontrakt (enhet eller pakke)

Standard tradingenhet på bestemte børser. For aksjeindekser, valuta og råvareposisjoner er dette mengden basisvaluta av gevinst eller tap per punktbevegelse i markedet.

Kontrollert risiko

En posisjon med svært begrenset maksimumstap på grunn av en garantert stop. Se også Begrenset risiko.

KPI (Konsumprisindeks)

Måling av et lands eller en regions inflasjonsrate basert på prisveksten av et utvalg varer og tjenester.

Kurtasje

Gebyr betalt til megleren eller agenten for å utføre transaksjoner/ordre.

Kvantitativ lettelse

Praksis utført av en sentralbank for å stimulere en økonomi når tradisjonell pengepolitikk som rentekutt har mislyktes. Sentralbanken skaper midler elektronisk på sin egen bankkonto for å kjøpe tidligere utstedte statlige obligasjoner, privat sektor og problematiske aktiva (slik at bedriftene kan hente inn kapital). Dette tjener til å skape mer omsettelige og likvide markeder for å bidra til å stimulere økonomien.

Kvartalsvise CFDer

Type future med periodiske utløp fordelt på tre måneders mellomrom. Kursene noteres vanligvis for de neste to eller tre kvartalene. Se også Rollover.

Økonomisk indikator

Statistikk utgitt av myndighetene som indikerer gjeldende økonomisk vekst og stabilitet. Vanlige indikatorer er arbeidsledighetstall, brutto nasjonalprodukt (BNP), inflasjon og detaljhandel.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app