CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Økonomiske kunngjøringer

Nesten hver dag utgis det viktige økonomiske data som kan gi store utslag på dine gjeldende åpne posisjoner.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

 

Disse utgivelsene gir vanligvis et innblikk i et bestemt lands økonomiske tilstand og kan ha større konsekvenser hvis dataene er fra en stor økonomi, som for eksempel den amerikanske eller eurosonen. Disse viktige tallene blir sett på som statistiske bevis for å støtte synet om en region gjør det bra eller ikke.

De avgjørende tallene

De fleste globale økonomiske datautgivelsene er like i de fleste store økonomiene, men i disse eksemplene vil USA og USD-valuta brukes. Vanligvis følges disse utgivelsene tett av de som handler valuta, men vær oppmerksom på at disse utgivelsene også påvirker globale aksjer, råvarer og rentepapirer.

Det er viktig å være klar over er at de største bevegelsene i markedet vanligvis oppstår hvis tallene går mot flertallets mening. De fleste økonomiske dataene kommer etter at økonomer og investeringsbanker uttrykker sitt syn på hva de tror disse tallene kan være og publiserer disse synspunktene eller forventningene på forhånd. Det kan bli en spennende opplevelse hvis eller når "ekspertene" tar feil.

Først ser vi på de største statistikkene i USA som påvirker valutamarkedet direkte.

Current account balance

Denne utgis kvartalsvis (kl. 13.30 britisk tid), omtrent 30 dager etter at kvartalet er over

Dette er den største målingen av amerikanske transaksjoner med resten av verden. Denne kvartalsrapporten måler amerikansk handel i varer og tjenester og inkluderer inntekt fra investeringer og betalinger til selskaper i utlandet. En positiv verdi (driftsoverskudd ) indikerer at flyten av kapital fra disse komponentene til USA overskrider kapitalen som går ut av landet (mer penger kommer inn enn ut av landet). En negativ verdi (driftsunderskudd) betyr at det er en netto kapitalutgang fra disse kildene (mer penger går ut enn inn av landet). Stigende langsiktige underskudd på driftsbalansen kan ha negative konsekvenser for den amerikanske dollaren. Den påvirker sannsynligheten for fremtidige renteøkninger hvis økonomien ikke gjør det så bra.

Handelsbalanse

Utgis (Utgis hver) hver 40. dag etter månedsslutt

Denne statistikken er forskjellen mellom USAs eksport og import av varer og tjenester som biler, elektronikk, tekstiler, bank og forsikring. En positiv balanse er kjent som et handelsoverskudd. Dette skjer hvis det er mer eksport enn import av ovennevnte varer og tjenester. En negativ balanse refereres til som et handelsunderskudd eller mer uformelt som lånt velstand, leve over en nasjons midler eller et handelsgap. Eksport- og valutaetterspørsel er direkte knyttet sammen fordi utenlandske kjøpere må betale med innenlandsk valuta for landets eksportvarer. Eksportetterspørselen påvirker også produksjonen og kursene for innenlandske produsenter. Følgene av en svekket handelsbalanse på lang sikt er å presse dollaren ned.

Konsumerprisindeks (KPI)

Utgis månedlig (kl. 13.30 britisk tid), omtrent 15 dager etter månedsslutt

Dette er måling av et veid gjennomsnitt av kursene på en mengde forbruksvarer og tjenester, som transport, mat og medisinsk hjelp. KPI beregnes ved å ta kursendringer for hvert element i en forhåndsbestemt gitt mengde varer og et gjennomsnitt av dem; varene blir veid i henhold til deres betydning. Endringer i KPI brukes til å vurdere kursendringer knyttet til levekostnadene. KPI regnes ofte som den beste månedlige målingen av inflasjon for den amerikanske økonomien. Mat- og energiprisene står for om lag en fjerdedel av KPI, men de pleier å være svært volatile og fordreie den underliggende trenden. FOMC (Federal Open Market Committee) og tradere gir vanligvis mest oppmerksomhet til "kjernedata", som ekskluderer mat og energi fra KPI-tallene. En rask økning i verdien av KPI-tallene kan føre til inflasjonsfrykt, da stigende priser kan få sentralbanken til å øke renten. En renteøkning fører generelt til mindre disponibel inntekt og reduksjon av forbruk, som reduserer inflasjonspresset. En økning i rentenivået øker vanligvis verdien av et lands valuta, men kan påvirke aksjemarkedet negativt på kort sikt. Dette er fordi noen investorer kan beslutte å ha pengene i innskudd som kontanter for å tjene renter, i stedet for å investere i markedet som anses som mer risikabelt.

Produksjonsprisindeks (PPI)

Utgis månedlig (kl. 13.30 britisk tid), omtrent 17 dager etter månedsslutt

Denne indeksen måler kursendringen av fabrikkproduserte varer. Analytikere fokuserer på kjernen av PPI-inflasjon – frekvensen av endring i ferdigvarekursene bortsett fra mat- og energikurser, da disse har en tendens til å legge for mye volatilitet i tallene. PPI er en indeks for bare varer og inkluderer ikke transportkostnader, engros- og detaljssalg. Den måler ikke kostnader i servicesektoren. PPI har mer innflytelse når den gis ut før KPI-dataene fordi rapportene er svært korrelerte. Det er en ledende indikator for forbrukerinflasjon når produsenter tar mer betalt for varer og tjenester og kostnadene vanligvis også blir høyere for forbrukeren. En raskt stigende PPI anses som inflasjonsdrivende, kan trykke ned obligasjonskursene og øke de langsiktige rentene. Innvirkningen på USD og aksjer er ikke vanligvis klar og må leses i sammenheng med andre økonomiske datautgivelser.

Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

Non-farm payrolls (arbeidsmarkedsrapport)

Utgis månedlig (kl. 13.30 britisk tid), vanligvis den første fredagen etter månedsslutt

Dette er en månedlig statistisk undersøkelse over nasjonal arbeidskraft i USA og er en av verdens viktigste og mest sette økonomiske utgivelser. Den er ment å representere det totale antall betalte amerikanske ansatte i enhver bedrift, unntatt følgende sektorer:

  • Offentlig forvaltning
  • Privat husholdning
  • Ideelle organisasjoner som gir hjelp til enkeltpersoner
  • Jordbruk

Non-farm payrolls-arbeiderne utgjør omtrent 80 % av alle som produserer hele bruttonasjonalproduktet i USA. Nye arbeidsplasser er en viktig ledende indikator på forbruket, som utgjør størstedelen av samlet økonomiske aktivitet. Non-farm payrolls-statistikken brukes til å bistå offentlige beslutningstakere og økonomer med å se nåværende tilstand i økonomien, og forutsi fremtidige nivåer av økonomisk aktivitet. Hvis økonomien er sterk, vil som regel renten og den amerikanske dollaren stige. Hvis tallene er svake, vil renten og dollaren vanligvis falle. Sterke lønningstall kan gi aksjemarkedet et løft hvis de signaliserer en oppgang i økonomien. Pass på å notere denne datoen i kalenderen hver måned.

Unemployment claims

Denne rapporten utgis ukentlig (Denne rapporten utgis ukentlig), fem dager etter ukeslutt

Dette er antall personer som søkte om arbeidsledighetstrygd for første gang i løpet av den siste uken. Dette er de tidligste økonomiske dataene fra USA. Markedspåvirkningen svinger fra uke til uke og vanligvis er det mer fokus på utgivelsen når tradere må diagnostisere de siste utviklingene eller når lesingen er ekstrem. Selv om den generelt blir sett på som en etterslepende indikator (den kommer ut fem dager etter ukeslutt), er antall arbeidsledige et viktig signal om den generelle økonomiske tilstanden, fordi forbruket er svært korrelert med arbeidsmarkedsforholdene. Hvis kravene om arbeidsledighetstrygd øker, kan man forvente at aksjemarkedet og den amerikanske dollaren faller i verdi.

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Denne utgis kvartalsvis (kl. 13.30 britisk tid), omtrent 30 dager etter at kvartalet er over

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er en av de viktigste indikatorene for å lese tilstanden til et lands økonomi. Det representerer den samlede dollarverdien av alle varer og tjenester som produseres i en bestemt tidsperiode. Du kan tenke på BNP som "størrelsen" av økonomien. Vanligvis uttrykkes BNP som en sammenligning med forrige kvartal eller år. Hvis for eksempel BNP fra år til år er 3 %, kan man anta at økonomien har hatt en vekst på 3 % det siste året.

Man kan tenke seg at økonomisk produksjon og vekst (BNP) har stor innvirkning på nesten alt innenfor den økonomien. Hvis for eksempel økonomien går bra, vil den ha lav arbeidsledighet og lønnsvekst da selskapeene krever arbeidskraft for å møte den voksende økonomien. Store stigninger eller fall i BNP har en betydelig innvirkning på aksjemarkedet og nasjonens valuta. Hvis USA fikk positive BNP-tall forventes det at amerikanske dollar vil stige og at økonomien blir sterkere.

Detaljhandel

Utgis månedlig (kl. 13.30 britisk tid), omtrent 14 dager etter månedsslutt

Disse tallene representerer samlet salg av varige og ikke-varige forbruksvarer til kundene. Tjenester er i stor grad eksklusert fra denne statistikken. Tall fra detaljhandelen er ekstra relevante i julen da en stor prosentandel av totale årlige inntekter for denne sektoren er fra dette tidspunktet. Månedlige endringer er ofte uberegnelige og dataene er underlagt store revisjoner senere. Til tross for dette kan konsekvensene av stor detaljhandel være gode nyheter for aksjene og den amerikanske dollaren og motsatt.

Industriproduksjon

Utgis månedlig (kl. 14.15 britisk tid), omtrent 16 dager etter månedsslutt

Denne økonomiske rapporten måler endringer i produksjonen for industrisektoren av en økonomi. Industrisektoren omfatter produksjon, gruvedrift og energiforsyning. Selv om disse sektorene bare utgjør en liten del av BNP (brutto nasjonalprodukt), er de svært følsomme for renter og forbrukernes etterspørsel. Dette gjør industriproduksjonen til et viktig verktøy for å forutse fremtidig BNP og økonomisk avkastning. Industriproduksjonstallene blir også brukt av sentralbankene for å måle inflasjon. Høye nivåer av industriell produksjon kan føre til ukontrollert forbruk og høy inflasjon. En akselerasjon av veksten i industriproduksjonen er i første omgang positivt for den amerikanske dollaren og kan presse rentene til å stige.

Innkjøpssjefsindeks (PMI)

Utgis månedlig (kl. 15.00 britisk tid) på første virkedag etter månedsslutt

PMI er en indeks som baseres på en undersøkelse av innkjøpssjefene fra konstruksjon, tjenester og produksjon sine syn på produksjonstakten. PMI er svært viktig for å undersøke sentimentet ikke bare for produksjonen, men også for økonomien som en helhet. Selv om amerikansk industri ikke lenger utgjør den enorme komponenten av totalt bruttonasjonalprodukt (BNP) som tidligere, er det fortsatt i denne industrien nedgangstidene pleier å begynne og slutte. Derfor følger man godt med PMI da den setter tonen for kommende måned og andre utgivelser av indikatorer.

Det magiske tallet for PMI er 50. Hvis resultatet er 50 eller høyere, betyr dette vanligvis en voksende industri. Hvis produksjonen vokser, vil vanligvis økonomien gjøre det samme. Derfor er dette en god indikator på fremtidige BNP-nivåer. Mange økonomer vil justere sine BNP-beregninger etter å ha lest PMI-rapporten. En annet tall du bør huske er 42. En indeks høyrere enn 42 % over tid (måneder og år) anses som referanse for økonomisk (BNP) ekspansjon. De ulike nivåene mellom 42 og 50 forteller om styrken på ekspansjonen. Hvis tallet går under 42 %, kan det være like før en resesjon. Indeksen er utviklet slik at en måling over 50 betyr at innkjøpslederne forventer at produksjonsforholdene blir bedre. PMI-målingene skal stige mens tempoet i forbruket forblir godt. Raskere industriproduksjon vil belaste kapasiteten og presse produsentprisinflasjonen høyere. Hvis PMI-en er over 50, vil rentene og dollaren stige.

Andre utgivelser

Det er mange andre mindre statistikker i tillegg til de vi har nevnt over. Disse utgis fortløpende og forsterker ytterligere det samlede statistiske bildet av amerikansk (og noen andre lands) økonomi på et bestemt tidspunkt.​

Andre store økonomier som de i Storbritannia, Japan og Tyskland har sine egne versjoner av lignende "store" og "små" statistikker. Et eksempel er den japanske Tankan-rapporten over japanske investeringsintensjoner. Disse rapportene brukes til å tegne et bilde av landets egne basisøkonomi, og er et grunnlag for valuta og internasjonale sammenligninger.

Vær oppmerksom på disse viktige datautgivelsene. De kan ha stor innvirkning på dine gjeldende åpne posisjoner og kan gi mer innsikt om den virkelige tilstanden til økonomien du følger.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.