CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

CFD-rabatter

Månedlig rabattordning for deg som handler i større volum i disse aktivaklassene:
Kun for profesjonelle kunder

Bli kunde hos CMC Markets i dag

Struktur for månedlige CFD-rabatter

Hvis du handler i større volum kan du kvalifisere deg for månedlige rabatter. Rabatter blir beregnet utifra volumet du handler i hver aktivaklasse.

For profesjonelle kunder blir rabatten beregnet fra det høyeste nivået du kvalifiserer for på tvers av hele handelsvolumet i den respektive aktivaklassen.

Tradingrabatt

Valuta

Hvordan fungerer det?   For å kvalifisere deg for rabatter på valuta må ditt månedlige CFD-handelsvolum på valuta være minimum 250m NOK. Hvis du når dette nivået vil følgende rabatter være tilgjengelige:

NivåOmsetningskrav
Verdi av handler
Satser
Rabatt pr million omsatt
1250 - 2 000m
22 000m - 3 000m
33 000m og over10 

Merk: m = million. Beløp i NOK

Eksempel på tradingrabatt  

Ditt totale handelsvolum denne måneden er 2 500m NOK. Du oppnår derfor nivå 2. Rabatten for nivå 2 er 7 NOK for hver 1m NOK du omsetter i måneden. Din månedlige volumrabatt vil være = 17 500 NOK (2 500 x 7 NOK).

Indekser


Hvordan fungerer det? For å kvalifisere deg for rabatter på indekser må ditt månedlige CFD-handelsvolum på indekser være minimum 400m NOK. Hvis du når dette nivået vil følgende rabatter være tilgjengelige:

NivåOmsetningskrav
Verdi av handler
Satser
Rabatt pr million omsatt
1400m – 1 000m2
21 000m – 2 000m
32 000m og over

Merk: m = million. Beløp i NOK

Eksempel på tradingrabatt  

Ditt totale handelsvolum denne måneden er 1750m NOK. Du oppnår derfor nivå 2. Rabatten for nivå 2 er 5 NOK for hver 1m NOK du omsetter i måneden. Din månedlige volumrabatt vil være = 8 750 NOK (1 750 x 5 NOK).

Råvarer

Hvordan fungerer det? For å kvalifisere deg for rabatter på råvarer må ditt månedlige CFD-handelsvolum på råvarer være minimum 50m NOK. Hvis du når dette nivået vil følgende rabatter være tilgjengelige:

NivåOmsetningskrav
Verdi av handler
Satser
Rabatt pr million omsatt
150m – 200m3
2200m – 300m
3300m og over

Merk: m = million. Beløp i NOK

Eksempel på tradingrabatt  

Ditt totale handelsvolum denne måneden er 500m NOK. Du oppnår derfor nivå 3. Rabatten for nivå 2 er 7 NOK for hver 1m NOK du omsetter i måneden. Din månedlige volumrabatt vil være = 3 500 NOK (500 x 7 NOK).

Rabatt på finansieringskostnad


Du vil motta en rabatt på finansieringskostnadene til hver aktivaklasse basert på det høyeste nivået du kvalifiserer for på tvers av aktivaklassene. Se tabellen under for å se hvor mye rabatt du kan få på den underliggende relevante renten.

Aktivaklasse Relevant underliggende rente +/-
Nivå 1 rabatt
Nivå 2 rabatt
Nivå 3 rabatt
Valuta1,0%0,25%0,50%0,75%
Indekser2,5%0,30%0,60%1,00%
Råvarer2,5%0,30%0,60%1,00%

CMC Markets Germany GmbH - CFD-Rabatt Vilkår og Betingelser


Versjon: April 2024 (Norge)

 1. 1. Store bokstaver som brukes, men som ikke er definert i disse Rabattvilkårene ("Rabattvilkår"), har betydningen angitt i CMC Markets Germany GmbH ("CMC Markets") sine CFD-Forretningsvilkår, CMC Markets MT4-Forretningsvilkår (hvis aktuelt og heretter referert til som "Forretningsvilkår").
 2. 2. De månedlige rabattene som gis i samsvar med disse Rabattvilkårene, er bare tilgjengelige for Profesjonelle Kunder av CMC Markets bosatt i Norge. For å kvalifisere for de månedlige rabattene, må Profesjonelle Kunder oppfylle de minimumsomsetningskravene (nominell verdi av handler) som er spesifisert ovenfor under avsnittet «Struktur for månedlige CFD-rabatter».
 3. 3. For hver kalendermåned vi tilbyr deg rabatt vil vi kalkulere den totale verdien av handler du utfører innenfor de respektive aktivaklassene på Plattformen i løpet av den kalendermåneden. Etter slutten av den kaldendermåneden vil vi kreditere Kontoen din med et rabattbeløp beregnet i samsvar med punkt 3 i disse Rabattvilkårene. Med forbehold om disse Rabattvilkårene, vil rabattbeløpet ditt vanligvis krediteres til Kontoen din i løpet av de første dagene i den påfølgende kalendermåneden.
 4. 4. Selv om de månedlige rabattene vanligvis utbetales i løpet av den første dagen av den påfølgende kalendermåneden, kan det ta lengre tid å behandle betalingen. CMC Markets vil ikke være ansvarlig for noen direkte eller indirekte tap som skyldes forsinket eller uteblitt rabattutbetaling.
 5. 5. Rabatter vil bli beregnet daglig i NOK i samsvar med bestemmelsene ovenfor under avsnittet «Struktur for månedlige CFD-rabatter», konvertert til din Kontovaluta (hvis nødvendig) ved bruk av CMC Markets gjeldende Vekslingskurs og kreditert til Kontoen din i løpet av kalendermåneden etter beregningsperioden. Uten å begrense det foregående, skal rabattene i henhold til disse Rabattvilkårene kun være forfallende og skyldig ved tidspunktet for kreditering av CMC Markets etter deres eget skjønn.
 6. 6. Alle rabattutbetalinger skal inkludere eventuelle gjeldende merverdiavgifter eller lignende forbrukeravgifter.
 7. 7. Hvis du oppnår et bestemt nivå innenfor en aktivaklasse, vil du automatisk kvalifisere for Nivå 1 rabatter i alle andre aktivaklasser du handler i og som er oppført i disse Rabattvilkårene. Etter dette vil det ikke være noen krysstrigging på tvers av aktivaklassene for rabatter over Nivå 1. Rabatter for nivåer over Nivå 1 i hver aktivaklasse vil kun bli trigget i samsvar med de månedlige omsetningskravene for den spesifikke aktivaklassen som spesifisert i punkt 3 i disse Rabattvilkårene.
 8. 8. Rabattbeløpet for en bestemt aktivaklasse vil bli beregnet basert på det høyeste nivået oppnådd for den aktivaklassen.
 9. 9. Vi vil slå sammen alle månedlige omsetningsbeløp for en bestemt aktivaklasse på tvers av alle dine Kontoer registrert på samme e-postadresse når vi fastsetter nivået for rabatter. Den relevante delen av rabattbeløpet vil bli kreditert til dine respektive Kontoer basert på omsetningen generert av hver enkelt Konto.
 10. 10. CMC Markets forbeholder seg retten til å trekke tilbake rabattprogrammet eller endre disse Rabattvilkårene (inkludert beregningsmetodene spesifisert under avsnittet «Struktur for månedlige CFD-rabatter») når som helst uten forvarsel. Selv gjentatte ubetingede rabattutbetalinger utgjør ikke en forpliktelse til å gjøre ytterligere betalinger i fremtiden.
 11. 11. CMC Markets forbeholder seg retten til å kansellere eventuelle rabattutbetalinger der, etter CMC Markets syn, transaksjoner utføres for å manipulere rabattprosessen.
 12. 12. Rabatter er underlagt, og betinget av, din overholdelse av disse Rabattvilkårene og Forretningsvilkårene. I tillegg til eventuelle rettigheter og tiltak CMC Markets måtte ha, vil brudd eller mistenkt brudd på disse Rabattvilkårene og/eller Forretningsvilkårene berettige CMC Markets til å umiddelbart stoppe utbetalingen av rabatter uten skriftlig forvarsel og/eller kreve tilbake eventuelle rabattutbetalinger allerede betalt i henhold til disse Rabattvilkårene.
 13. 13. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene begrenser CMC Markets evne til å utøve sine rettigheter i samsvar med Forretningsvilkårene.
 14. 14. Rabattutbetalingen bør ikke danne grunnlaget for noen beslutninger som tas i forbindelse med potensielle handler eller kontoaktivitet. Videre er ikke rabattutbetalingen ment å begrense din ansvarlighet med hensyn til dine handler, og den kan ikke brukes til å motregne eventuelle betalingsforpliktelser du har overfor CMC Markets.
 15. 15. En rabattutbetaling kan ikke brukes til å dekke ditt totale marginkrav før betalingen er kreditert Kontoen din. Vær oppmerksom på at normale regler og prosedyrer i forhold til en Kontolikvidering fortsatt vil gjelde, og du bør ikke stole på en rabattutbetaling for å forhindre en Kontolikvidering.
 16. 16. Beslutningene til CMC Markets i enhver sak knyttet til rabattene vil være endelige og bindende. Alle verdsettelser og beregninger gjort i forbindelse med rabatter herunder vil bli fastsatt av CMC Markets og er endelige og bindende.
 17. 17. Rabatten vil ikke være betalbar med hensyn til handler som senere blir annullert, reversert eller kansellert av CMC Markets i samsvar med Forretningsvilkårene og relaterte dokumenter. Hvis rabatten allerede er betalt med hensyn til handler som senere blir annullert, reversert eller kansellert av CMC Markets, vil CMC Markets trekke fra rabattene allerede betalt med hensyn til slike handler fra Kontoen din.
 18. 18. I den grad det er konflikt mellom eventuelle andre skreddersydde rabattutbetalinger du mottar fra CMC Markets og disse Rabattvilkårene, skal vilkårene for eventuelle andre tilpassede rabattbetalinger være rådende med mindre CMC Markets informerer deg om noe annet skriftlig.
 19. 19. CMC Markets vil ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til dette rabatttilbudet (inkludert for tap som oppstår som følge av bruk av dette tilbudet), og begrensningene av ansvarsvilkårene i Forretningsvilkårene skal gjelde for dette tilbudet som om det var gjengitt her i sin helhet.
 20. 20. Countdowns vil ikke bli vurdert til de kvalifiserende nivåene for rabatter under alle aktivaklasser og finansieringskostnader.
 21. 21. Disse Rabattvilkårene (inkludert enhver tvist som oppstår ut av eller i forbindelse med dem) er underlagt norsk lov og den eksklusive jurisdiksjonen til norske domstoler.