CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Fra julivarme til en kald vinter?

Markets

Det har vært solskinn over amerikanske og europeiske aksjemarkeder i juli. Nå venter et usikkert halvår med mange åpne spørsmål.

 
Representerer juli et vendepunkt for vestlige aksjemarkeder, eller er det bare stille før stormen? Det er uvanlig stor usikkerhet akkurat nå, og vi står foran en høst og vinter som kan bli meget krevende. Her er noen av utfordringene som er på min radar:
 
Renter og inflasjon: Inflasjonen ser ut til å ha bitt seg fast, selv om fall i mange råvarepriser kan indikere et noe redusert kostnadspress fremover. Sentralbanksjef Powell i USAs sentralbank, FED, avrundet juli med å heve renten med 0,75 prosentpoeng, for andre gang på rad. Ved presentasjonen sa han at kampen mot inflasjonen var hard og vanskelig, og at det derfor var nødvendig med nok en markant renteøkning. Kunsten blir nå å balansere innsatsen mot inflasjonen uten å drepe for mye av veksten i økonomien. Den europeiske sentralbanken ECB har omsider også hevet renten. Frykten i Europa er at et høyere rentenivå kan gjøre livet meget surt for land med stor gjeld, eksempelvis Italia.
 
Økonomisk vekst: Det internasjonale pengefondet IMF har nylig nedjustert sin vekstprognose for 2022 til 3,2 prosent, hvilket er 0,4 prosentpoeng lavere enn de anslo i april. I 2021 var veksten i global BNP på 6,2 prosent. Det er primært lavere økonomisk aktivitet i Kina og Russland som får IMF til å nedjustere, men også privat forbruk i USA er lavere enn forutsatt. Q2-tallene fra USA viste et fall i BNP på 0,9 prosent og med fall i to påfølgende kvartaler er landet dermed teknisk sett i resesjon. I Europa var det positive BNP-tall for Frankrike, Spania og Italia, mens den tyske økonomien har stagnert. IMF har også nedjustert veksten for 2023 til kun 2,9 prosent.
 
Pandemi og sykdom: Koronasmitten er atter stigende i mange land, og flere steder innføres det nå lettere påbud og restriksjoner. Frykten er nye varianter i et kjøligere høst- og vinterklima. Heldigvis har vi blitt mye bedre til å forstå og takle denne type epidemier, men det kan ikke utelukkes at det kommer nye nedstengninger og strenge restriksjoner. I deler av Kina lettes det nå på de meget harde nedstengningene.
 
Energimangel: Putin har redusert allokerte gassleveranser til Europa og dette, sammen med innførte sanksjoner, tvinger landene til å redusere forbruket. Samtidig har prisen steget 25 prosent den siste uken av juli etter beslutningen om reduserte leveranser. Gass brukes i utstrakt grad i industriproduksjon og til oppvarming. Det er få alternativer. Dette kan få store følger for både industriproduksjon og husholdningenes energiregninger. I Norge kan manglende regn bety så lav strømproduksjon at selv oljeselskapene kan oppleve restriksjoner på strømleveranser. Det vil igjen bety redusert gassproduksjon. Kan vi oppleve tilsvarende energikrise i Europa som vi opplevde under oljekrisen på syttitallet?
 
Krigen i Ukraina: Krigen ser ut til å bli langvarig, som mange eksperter fryktet. Effektene er voldsomme, ikke bare i Ukraina og Russland, men også når det gjelder viktige leveranser av metaller, olje og gass samt korn og matvarer. Etter at det ble åpnet for en viss eksport av korn fra Ukraina i juli, har råvareprisene på landbruksprodukter og gjødsel falt markant. Likevel har krigen medført ytterligere hungersnød i verdens fattigste land. Prisøkningen på energi, råvarer og gjødsel har vært viktige drivere til det sterke inflasjonspresset vi har sett i 2022.
 
Kostnadspress i bedriftene: Som investorer skal vi holde et våkent øye med inntjeningsevnen nå som kostnadsstigningene slår inn for fullt. Råvarer, lønn og energi har steget markant i 2022, og noen bedrifter forteller om 25 prosent høyere kostnader enn for ett år siden. Mange bedrifter sender deler av regningen videre til kundene, men det er grenser for hvor stor prisøkning produkter og tjenester tåler. Derfor vil vi se at resultatmarginene kommer under press. Valutakurser spiller også inn. Den relativt lave kronekursen vil eksempelvis fordyre import for norske selskaper, spesielt på varer omsatt i dollar. Kraftig stigende kostnader kan allerede nå ses tydelig i mange kvartalsregnskaper.
 
Forbrukertillit: Tall fra Europakommisjonen viser kraftig fallende forbrukertillit i mange store europeiske land. Høye energipriser, økte renter og frykt for resesjon gjør at tilliten nå er på det laveste nivået på 18 måneder.
 
Legger man alt dette sammen, kan vi forvente en utfordrende høst og vinter. Etterspørselen etter mange varer og tjenester vil falle, veksten avtar, resultatmarginer er under press og inflasjonen er fortsatt meget høy. Det gjør at vi vil se flere renteøkninger fra sentralbankene, noe som absorberer kjøpekraft ytterligere og dermed demper etterspørselen. Mangel på gass vil medføre produksjonsvanskeligheter og høye priser til konsumenter og næringsliv, spesielt i Europa. Det er fortsatt store problemer i forsyningskjedene.
 
Mulig opptur
Det positive er litt vanskeligere å få øye på, men finnes. Avtar inflasjonspresset kan vi se færre renteøkninger, og det vil skape optimisme. Skulle det, mot formodning, komme en snarlig avklaring i Ukraina, vil det lette mye av nervøsiteten og kostnadspresset. Men alt tyder på at vi går et utfordrende halvår i møte, og det kan på mange måter bli en kald vinter i Europa.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app