Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Användarvillkor

För att du ska kunna ta fördel av alla våra plattformsfunktioner på bästa sätt samt erhålla den bästa tradingupplevelsen med CMC Markets bör du läsa följande.

Tillgång till webbplatsen

Allmänt

CMC Markets webbplats vänder sig inte till personer bosatta i USA och tillhandahåller därmed inte tjänster och produkter inom CFD och Valuta för personer bosatta i USA.

Äganderätten till denna webbplats och upphovsrätten till all text, grafik, bilder, programvara och allt annat material på webbplatsen tillfaller CMC Markets eller dess licenshavare. Du får endast använda materialet på denna webbplats för eget bruk (förutom i de undantagsfall som anges i affärsvillkoren) och enbart för icke-kommersiella ändamål.

Du får återge information på en datorskärm eller via utdrag från denna webbplats enbart för ovan angivna ändamål och utan ändringar, tillägg eller vidare modifikation såsom borttagning av viss information. Förutom vad som uttryckligen anges häri, får du inte utan CMC: s föregående skriftliga och uttryckliga medgivande ändra, modifiera, reproducera, distribuera eller kommersiellt exploatera något material från webbplatsen.

Du bekräftar härmed att "CMC Markets" och CMC-logotypen är varumärken som tillhör CMC. Du får reproducera dessa varumärken utan ändringar på materialet hämtat från denna webbplats i den utsträckning som godkänns ovan, men du får inte på annat sätt använda, kopiera, anpassa eller radera dem utan CMC: s föregående skriftliga medgivande.

Namn och logotyper på andra företag som omnämns på denna webbplats kan vara varumärken från tredje part och används av CMC uteslutande med tillstånd av respektive ägare.

Webbplatsen och material från tredje man

Denna webbplats kan innehålla material som producerats av tredje part eller länkar till andra hemsidor. Sådant material och hemsidor tillhandahålls av tredje part och står inte under CMC:s direkta kontroll. CMC Markets kan (i) ej hållas ansvarigt för material från tredje part (ii) ej för driften av dessa hemsidor och slutligen (iii) ej för innehåll på andra webbplatser (med eller utan anknytning till denna webbplats). Du bekräftar att CMC förbehåller sig rätten att kräva att du omedelbart tar bort en länk till denna webbplats som du använt utan att CMC: s föregående skriftliga medgivande.

CMC:s ansvar

Även om CMC regelbundet uppdaterar webbplatsen, är det i sig inte en garanti att informationen eller material som finns på webbplatsen är fullständig, riktig eller att de produkter eller tjänster som visas på webbplatsen är tillgängliga. CMC kan ändra eller ta bort informationen och materialet på denna webbplats utan att det särskilt meddelas.

Utöver det som anges ovan, tillhandahålls CMC Markets webbplats, alla program och annat material i "befintligt skick" och "som tillgängligt" utan garanti för riktighet, aktualitet eller fullständighet, så långt lagen tillåter. Alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive men inte begränsade till garantier eller villkor i samband med riktighet, aktualitet, affärsmässighet, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål undantas härmed.

Med undantag för vårt ansvar för bedrägeri och skada eller dödsfall av en person till följd av vår oaktsamhet, skall CMC inte hållas ansvarig, vare sig i avtal, kränkning (inklusive försumlighet och brott mot lagstadgat ansvar), strikt ansvar eller annat för skador på din dator eller datorsystem eller inställningar, förlust av data, intäkter eller vinster, eller för någon indirekt, speciell, tillfällig skada eller följdskador av något slag som du kan drabbas grund av din användning, försening i användandet eller oförmåga att få tillgång till denna webbplats, eller i något annat sätt i samband med denna webbplats, inklusive men inte begränsat från nedladdning av programvara från denna webbplats. CMC frånsäger sig alla utfästelser om att webbplatsen eller materialet kommer att möta dina krav eller att webbplatsen eller någon programvara kommer att vara utan avbrott, säker eller fri från fel eller virus.

Ansvarsfrihet

Du samtycker till att kompensera, skydda och hålla CMC, dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartners, styrelseledamöter och anställda fria från skadestånd och anspråk gällande alla förluster, kostnader, skador, anspråk eller krav, inklusive advokatarvoden, från någon tredje part eller som drabbar CMC, dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartners, styrelseledamöter eller anställda i samband med ditt användande av webbplatsen (inklusive användning av vår handelsplattform via ett demokonto) i strid med dessa Användarvillkor eller betingat av din oaktsamhet.

Fullständiga avtalet

Dessa Användarvillkor (samt Affärsvillkoren för innehavare av live-konto) utgör det fullständiga avtalet mellan dig och CMC rörande ditt användande av webbplatsen. CMC kan ändra Användarvillkoren utan att det särskilt meddelas genom att publicera en uppdaterad version av dessa Användarvillkor och bestämmelser på denna webbplats. Du ansvarar för att regelbundet granska Användarvillkoren och i de fall du använder webbplatsen (inklusive användning av handelsplattformen via ett demokonto) efter att ändringarna har publicerats, så skall ditt fortsatta användande anses som godkännande av ändringarna.

Tillämplig lag

Denna webbplats (inklusive dessa Användarvillkor) skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Tyskland, med undantag för då svensk lag är tillämplig.  Alla tvister och krav inklusive utomobligatoriska tvister som kan uppstå ska prövas av svensk domstol.

Företagsinformation

Registrerade uppgifter för CMC Markets Germany GmbH är:
Registrerat kontor: Neue Mainzer Str. 46-50, 60311 Frankfurt am Main, Germany;
Registrerat i: Tyskland.
Organisationsnummer: HRB 114199
VAT-nummer: DE322598988
E-post: kundservice@cmcmarkets.se

Regulatorisk information

CMC Markets Germany GmbH är ett företag auktoriserad och reglerat av Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) under registreringsnummer 154814. Ytterligare information finns tillgänglig via BaFin:s webbplats:http://www.bafin.de

Användande av demokonto

Om du registrerar dig för ett demo-konto i syfte att prova på CMC:s handelsplattform, åtnjuter du en personlig, icke-exklusiv, återkallelig och icke överlåtbar licens, för att komma åt och för personlig och icke-kommersiell användning av demokontot för det begränsade syftet att testa finansiell handel i enlighet med dessa Användarvillkor. Inga andra rättigheter åtnjuts i relation till handelsplattformen.

Du får inte (om inte dessa villkor eller CMC anger annat):

(a) kopiera, reproducera eller duplicera plattformen eller något innehåll eller data som visas på webbplatsen;

(b) länka till plattformen;

(c) ändra, översätta, dekonstruera, dekompilera, demontera (utom och endast i den utsträckning tillämplig lag uttryckligen och specifikt förbjuder sådana restriktioner) eller skapa derivat baserade på plattformen eller något av dess innehåll eller något innehåll eller data som visas på webbplatsen;

(d) modifiera driften av plattformen;

(e) redistribuera, sälja vidare, återutsända, publicera, underlicensiera, offentliggöra, visa eller göra kommersiell användning av plattformen eller något innehåll eller data som tillhandahålls inom plattformen eller webbplats;

(f) ladda ner eller kopiera kontoinformation annan än om så krävs av en officiell myndighet eller för personligt bruk;

(g) använda data mining, robotar eller liknande verktyg för insamling och extraktion av data och information på plattformen;

(h) medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material eller kod som är illvillig eller tekniskt skadlig;

(i) försöka få obehörig åtkomst till plattformen, servern där plattformen lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till plattformen, eller

(j) genomföra en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack.
CMC kan komma att stänga ditt demokonto och vidta andra rättsliga åtgärder om du begår någon av de förbjudna handlingar som anges ovan.

CMC kan komma att stänga ditt demokonto och vidta andra rättsliga åtgärder om du begår någon av de förbjudna handlingar som anges ovan.

Marknadsföring - friskrivning

Materialet är enbart för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga förhållanden eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) ekonomisk, investerings, eller någon annan form av rådgivning eller anbud i något avseende. De synpunkter som kan framgå i materialet utgör inte rekommendation från CMC Markets eller dess författare om att någon särskild investering, finansiellt instrument, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för någon specifik person. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Även om den information som anges i detta marknadsföringsmaterial kommer från källor vi anser kan vara tillförlitliga, garanterar varken CMC Markets eller författare informationens riktighet eller fullständighet. All information är vägledande och kan ändras utan att det särskilt meddelas. Varken CMC Markets eller författaren tar något ansvarar för förlust som kan drabba dig, antingen direkt eller indirekt, genom investeringar som kan komma att baseras på information häri.

Detta material kan innehålla diagram som visar finansiella instruments tidigare avkastning samt uppskattningar och prognoser. Information om tidigare avkastning och resultat av en investering ska inte ses som en garanti för framtida resultat.

Om inget annat anges, är de priser som används i exemplen CMC Markets egna, och kommer inte från tredje part.

Juridisk meddelande: Reuters News (Thomson Reuters/Refinitiv)

Denna information relaterar till Reuters nyhetsflöde i vår plattform.

© [2021] Thomson Reuters. Alla rättigheter förbehållna. All återpublicering eller vidaredistribution av Reuters innehåll, inklusive genom inramning eller liknande, är förbjuden utan föregående skriftligt samtycke från Thomson Reuters. http://www.thomsonreuters.com

Återpublicering eller vidaredistribution av Refinitivs innehåll, inklusive genom inramning eller liknande, är förbjuden utan föregående skriftligt samtycke från Refinitiv. Refinitiv är inte ansvariga för några fel eller dröjsmål i Refinitivs innehåll, eller för några beslut som baserats på sådant innehåll. Refinitivs logo är ett varumärke för Refinitiv och dess ansluta företag. http://www.refinitiv.com

Handel med 1-klick

Handel med 1-klick gör det möjligt att öppna eller stänga en Position med endast ett klick. När du bestämt storleken på din position räcker det med att klicka på Sälj - eller Köppriset för att ordern ska utföras.

Observera att ordern utförs direkt vilket inte ger dig möjlighet att bekräfta ordern (Säkerställ därför att du är bekväm med handel med 1-klick innan du börjar använda funktionen genom att ta del av denna information).

Observera att du behöver ta del av samt acceptera användarvillkoren för handel med 1-klick innan du kan använda funktionen

Intressekonflikter

Nedan återges sammanfattningsvis CMC Markets (nedan benämnt ”CMC”) policy för hantering av intressekonflikter. CMC inkluderar för detta ändamål alla företag i koncernen, anställda, anknutna ombud, representanter, leverantörer eller andra personer direkt eller indirekt kontrollerade av leverantören.

CMC:s mål är att hantera intressekonflikter på ett rättvist sätt. CMC har upprättat en policy för att identifiera och hantera intressekonflikter. I policyn anges de förfaranden och kontroller som hjälper CMC att identifiera och på ett lämpligt sätt hantera intressekonflikter – oavsett om de är faktiska, uppenbara och potentiella.

Målsättning

Syftet med policyn är att säkerställa (i) att intressekonflikter inom CMC identifieras och hanteras korrekt, (ii) att kunder behandlas rättvist samt (iii) att säkerställa efterlevnaden av regler och principer från relevant tillsynsmyndighet..

Tillämpningsområde

Denna policy gäller för all reglerad verksamhet som CMC bedriver och som är reglerade av relevant tillsynsmyndighet men också andra förenade aktiviteter, inklusive utlagd verksamhet som tillhandahålls av en tredje part. Alla anställda är skyldiga att följa policyn.

Identifiering av intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå i följande situationer.

  • CMC kommer sannolikt att göra en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av kunden,
  • en CMC-anställd kan sannolikt åstadkomma en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av kunden,
  • en kund hos CMC kan sannolikt åstadkomma en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av en annan kund.

Åtgärder för att hantera intressekonflikter

Följande företas i syfte att undvika intressekonflikter.

  • Segregering av ansvar och kontroll för personer verksamma inom olika affärsverksamheter, inklusive rutiner för att säkerställa fungerande kommunikation mellan affärsenheter,
  • Regler för anställdas egna värdepappersaffärer är tillämpliga för all personal, oavsett roll och ansvar,
  • Kontroller avseende inkomstkällor för relevanta personer,
  • Rutiner för att säkerställa att inga otillåtna incitament ges eller mottas och att korrekta incitament offentliggörs på ett korrekt sätt,
  • Register över gåvor och förmåner finns upprättat, inklusive information om erbjudande eller mottagande av visa förmåner,
  • Alla externa styrelseuppdrag ska rapporteras av anställda, samt
  • Tillhandahållande av utbildning för ledning och anställda på CMC i hantering av intressekonflikter.

Offentliggörande av intressekonflikter

När CMC anser att de åtgärder som vidtagits för att hantera potentiella och/eller faktiska intressekonflikter inte räcker för att undvika betydande risk för skada av en kunds intresse kommer CMC att informera om den allmänna arten av och/eller källorna till konflikten som är av intresse för kunden innan några som helst vidare uppdrag uträttas å kundens vägnar.

Det finns möjlighet till att erhålla CMC:s fullständiga policy gällande intressekonflikter på explicit begäran.

Vill du börja handla?

Prova CFD-handel med virtuella pengar helt riskfritt.

Få tillgång till alla våra produkter, handelsverktyg och funktioner.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app