Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Ekonomiska data

Nästan varje dag släpps data med ekonomisk statistisk som kan ha stor inverkan på dina öppna positioner.

En plattform gjord för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

 

Publiceringen av dessa data ger normalt insikt om det ekonomiska tillståndet i ett visst land och kan skapa förgreningar samt få större inverkan om informationen kommer från en av de större ekonomierna, som USA eller euroområdet. Dessa viktiga siffror ses som ett statistiskt bevis på att en viss region gör bra, eller inte fullt så bra, ifrån sig.

Siffror som räknas

Den globala ekonomiska statistiken ser ungefär likadan ut för alla större världsekonomier, men för att underlätta denna förklaring används USA och dess valuta som ett exempel. Normalt följs dessa statistikpubliceringar noggrant av dem som handlar med utländsk valuta men du bör tänka på att informationen även påverkar handeln med aktier, råvaror och räntepapper på global nivå.

En av de viktigaste sakerna att tänka på är att de största rörelserna på marknaden normalt sker när de siffror som släpps inte ligger i linje med vad marknaden som helhet hade väntat sig. De flesta statistikpubliceringar föregås av kommentarer och tankar från ekonomiexperter och investeringsbanker om hur de tror att siffrorna kommer att se ut. Dessa åsikter och förväntningar brukar också publiceras innan de faktiska siffrorna släpps. Det kan ge upphov till rätt stora svängningar om – eller när – de så kallade "experterna" inte tippar rätt.

Till att börja med ska vi titta på viktig statistik från USA som påverkade marknaden för utländsk valutahandel på ett direkt sätt

Bytesbalansen

Publiceras varje kvartal (klockan 14.30), cirka 30 dagar efter att kvartalet är slut

Det är det bredaste måttet på handelstransaktioner som USA gör med resten av världen. Denna kvartalsvisa statistik mäter USA:s handel av varor och tjänster och inkluderar inkomster från investeringar i utlandet och betalningar till organisationer i andra länder. Ett positivt värde (överskott i bytesbalansen) anger att kapitalflödet från varor och tjänster som kommer till USA är större än det kapital som lämnar landet (det kommer in mer pengar än vad som förs ut). Ett negativt värde (underskott i bytesbalansen) anger att det finns ett nettoutflöde av kapital från dessa källor (det förs ut mer pengar än vad som kommer in). Ökande underskott i bytesbalansen på lång sikt kan få negativa effekter för den nordamerikanska dollarn eftersom det troligen i slutändan leder till höjd ränta på grund av att ekonomin inte går så bra.

Handelsbalansen

Publiceras (klockan 14.30) cirka 40 dagar efter varje månadsslut

Denna statistik visar skillnaden mellan USA:s export och import av varor och tjänster, som bilar, elektronik samt bank- och försäkringstjänster. En positiv differens kallas för handelsöverskott och uppstår om värdet för exporterna överskrider värdet för importerna av varor och tjänster. En negativ differens kallas för handelsunderskott eller, informellt, lånad välfärd eftersom nationen lever över sina tillgångar. Exportefterfrågan och valutaefterfrågan är direkt kopplade till varandra eftersom utlänningar måste köpa den nationella valutan för att betala för nationens exporter. Exportefterfrågan påverkar även produktionen och priserna hos inhemska tillverkare. De långsiktiga effekterna av en försämrad handelsbalans i USA är att värdet på dollarn pressas ner.

Konsumentprisindex (KPI)

Publiceras varje månad (klockan 14.30), cirka 15 dagar efter varje månadsslut

Detta index är ett viktat medelvärde av priserna för en ”korg” av varor och tjänster för privat konsumtion, som till exempel transport, livsmedel och sjukvård. KPI räknas ut genom användning av prisförändringarna för varje artikel i en förutbestämd korg med varor och sedan beräknas medeltalet för dem. Varorna viktas efter hur nödvändiga de är. Ändringarna i KPI används för att utvärdera de prisförändringar som är kopplade till levnadskostnaderna. KPI anses generellt som det bästa månadsvisa måttet på hur stor inflationen är i USA:s ekonomi. Livsmedels- och energipriserna står för cirka en fjärdedel av det totala KPI-talet men dessa poster har en tendens att vara väldigt volatila och snedvrider därför den underliggande trenden. FOMC-kommittén (Federal Open Market Committee) på USA:s centralbank fokuserar vanligtvis mest på ”kärndata” (där livsmedel och energi tas bort från KPI-talet), vilket även handlarna brukar göra. Om KPI-talet ökar snabbt kan det väcka oro om inflation eftersom stigande priser kan få centralbanken att svara med höjda räntor. Höjda räntor leder normalt till lägre disponibel inkomst vilket leder till minskad konsumtion och detta leder i sin tur till minskat inflationstryck. Höjda räntor leder vanligtvis till ett högre värde på den nationella valutan, men det kan påverka aktiemarknaden negativt på kort sikt. Detta beror på att vissa investerare kan besluta sig för att behålla pengarna på banken för att dra nytta av den högre räntan istället för att investera på marknaden eftersom detta kan anses som mer riskfyllt.

Producentprisindex (PPI)

Publiceras varje månad (klockan 14.30) cirka 17 dagar efter varje månadsslut

Detta index mäter prisutvecklingen för fabriksproducerade varor. Analytikerna fokuserar på "kärninflation" från PPI, hur snabbt priserna för färdiga varor förändras. Även här brukar man exkludera priserna för livsmedel och energi (eftersom dessa har en tendens att vara allt för volatila för dessa data). PPI-talet är ett index endast för varor och inkluderar inte kostnaderna för transport, grossisthandel eller detaljhandel. Det mäter inte kostnaderna i tjänstesektorn. PPI-index tenderar att få större inverkan när det publicerats innan KPI-data eftersom de båda rapporterna i stora delar hänger samman. Det är en ledande indikator på konsumentprisernas ökningstakt: när tillverkarna tar mer betalt för varor och tjänster blir produkterna normalt även dyrare för konsumenterna i slutet av kedjan. En snabb ökning i PPI-talet anses som ett tecken på inflation och kan få priset på obligationer att sjunka samt även räntorna att stiga på lång sikt. Siffrornas inverkan på den amerikanska dollarn och aktierna är normalt inte helt klar utan siffrorna måste tolkas tillsammans med annan ekonomisk statistik.

Effektiv handel överallt

Vill du hantera farten? Vår prisbelönte tradingapp* kan öppnas och låsas, sätta upp varslingar och göra analysatorer med mobiloptimerade diagram och mer.

Non farm payrolls

Publiceras varje månad (klockan 14.30), normalt den första fredagen efter varje månadsslut

USA:s månatliga officiella sysselsättningsstatistik utanför jordbrukssektorn (NFP) är arbetsmarknadsstatistik för hela USA. Statistiken innehåller många av de viktigaste siffrorna för ekonomin och följs noggrant av analytiker och handlare över hela världen. Statistiken har för avsikt att redovisa det totala antalet avlönade arbetare i USA inom alla branscher, förutom:

  • Anställda i den offentliga sektorn
  • Anställda i privata hushåll
  • Anställda inom ideella organisationer som tillhandahåller tjänster till privatpersoner
  • Anställda inom jordbrukssektorn

Sysselsättningsstatistiken innehåller cirka 80 % av de arbetare som producerar hela USA:s bruttonationalprodukt (utanför jordbrukssektorn). Skapande av arbetstillfällen är en viktig och ledande indikator för konsumtionen som i sin tur utgör en stor del av den ekonomiska aktiviteten i allmänhet. Arbetsmarknadsstatistiken används av beslutsfattare och ekonomer för att avgöra hur ekonomin mår för tillfället, samt för att försöka förutspå de framtida nivåerna av ekonomisk verksamhet. Om sysselsättningen är stark så stiger normalt räntorna och den amerikanska dollarn. Om siffrorna är svaga brukar normalt både räntorna och dollarn falla. Starka sysselsättningssiffror kan ge aktiemarknaden en push, om det är ett tecken på att ekonomin håller på att återhämta sig. Se till att markera detta datum varje månad i din kalender.

Ansökningar om arbetslöshetsersättning

Publiceras varje vecka (klockan 14.30), fem dagar efter varje veckoslut

Denna statistik visar antal person som ansökt om att få arbetslöshetsersättning för första gången under den gångna veckan. Detta är den statistik som har publicerats under längst tid i USA. Marknadspåverkan varierar från vecka till vecka och det brukar vara mer fokus på denna statistikpublicering när handlare har behov av att utvärdera nyligen inträffade händelser, eller när siffrorna är väldigt höga eller låga. Även om dessa data normalt anses som en släpande indikator (de publiceras fem dagar efter att veckan är slut), är antalet arbetslösa personer en viktig signal på det allmänna ekonomiska läget eftersom konsumtionen är starkt knuten till förhållandena på arbetsmarknaden. Om ansökningarna om arbetslöshetsersättning ökar kan du förvänta dig att aktiemarknaden och dollarn faller i värde.

Bruttonationalprodukten (BNP)

Publiceras varje kvartal (klockan 14.30), cirka 30 dagar efter att kvartalet är slut

Bruttonationalprodukten (BNP) är en av de viktigaste indikatorerna för att mäta ett lands ekonomiska tillstånd. USA:s BNP anger det totala dollarvärdet för alla varor och tjänster som producerats under en viss tidsperiod. Du kan se det som "storleken" på ekonomin. Normalt visas BNP-statistiken som en jämförelse mellan samma siffror från föregående kvartal eller föregående år. Om till exempel den årliga bruttonationalprodukten har gått upp 3 % så är det tänkt att det ska betyda att ekonomin har växt med 3 % under det senaste året.

Som du förstår har den ekonomiska produktionen och tillväxten (det som BNP står för) en enorm inverkan på allt och alla som är beroende av den ekonomin. Ett exempel: När ekonomin går bra kommer du normalt att se låg arbetslöshet och löneökningar eftersom företagen behöver arbetskraft för att möta en högre efterfrågan i den växande ekonomin. Större förändringar i BNP-statistiken, både positiva och negativa, har normalt en stor effekt på aktiemarknaden och det aktuella landets valuta. Om USA publicerar positiva BNP-siffror så förväntas dollarn stiga eftersom dess ekonomi blir starkare.

Detaljhandelsförsäljningen

Publiceras varje månad (klockan 14.30), cirka 14 dagar efter varje månadsslut

Dessa siffror visar totalsumman för försäljningen av varaktiga och icke-varaktiga konsumtionsvaror till konsumenter. Tjänster utesluts i princip helt från denna statistik. Siffror från detaljhandelsförsäljningen är särskilt viktig runt jul eftersom en stor del av denna sektors totala årliga intäkter görs under denna period. Skillnaderna från månad till månad är ofta stora och oberäkneliga. Dessutom kan siffrorna komma att revideras kraftigt efter en tid. Trots detta kan en stark detaljhandelsförsäljning innebära goda nyheter för aktiemarknaden och dollarn, eller tvärtom om siffrorna inte är bra.

Industriproduktionen

Publiceras varje månad (klockan 15.15), cirka 16 dagar efter varje månadsslut

Denna ekonomiska rapport mäter förändringar i produktionen inom en ekonomis industrisektor. Industrisektorn inkluderar tillverkningsbranschen, gruvindustrin och samhällsnyttiga företag. Även om dessa sektorer endast bidrar med en liten del till BNP (bruttonationalprodukten) så är de väldigt känsliga för ränteförändringar och konsumentefterfrågan. Detta gör industriproduktionen till ett viktigt verktyg för att göra framtidsprognoser om BNP och den ekonomiska utvecklingen. Siffror från industriproduktionen används också av centralbankerna för att mäta inflationen eftersom höga nivåer av industriproduktion kan leda till okontrollerade nivåer av konsumtion och snabb inflation. En ökad tillväxt inom industriproduktionen är i första läget positivt för den nordamerikanska dollarn och kan sätta press på räntorna så att dessa höjs. Inköpschefsindex

Inköpschefsindex (PMI)

Publiceras varje månad (klockan 16.00) på den första bankdagen efter varje månadsslut

Inköpschefsindex, som förkortas PMI efter engelskans Purchasing Managers Index, baseras på en enkät från bolagens inköpschefer (från sektorerna för bygg- och anläggning, tjänster och tillverkning) gällande konjunkturutvecklingen inom sina respektive branscher. PMI är ett väldigt viktigt index för att "känna av" stämningen på marknaden (sentimentet), inte bara för tillverkningsindustrin utan även för ekonomin som helhet. Även om tillverkningsindustrin i USA inte längre utgör en så stor del av den totala bruttonationalprodukten (BNP) som den tidigare gjorde så är det fortfarande inom denna sektor som konjunkturnedgångarna brukar börja och sluta. På grund av detta är PMI en siffra som de flesta är väldigt intresserade av och den brukar sätta ribban för de kommande månaderna och för publiceringen av andra indikatorer.

Det magiska numret för PMI är 50. Ett resultat på 50 eller högre visar normalt på tillväxt inom industrin. Om tillverkningsindustrin växer bör ekonomin som helhet också göra det. Därför anses en sådan siffra vara en bra indikator på framtida BNP-nivåer. Många ekonomer justerar sina BNP-värderingar efter att ha läst PMI-rapporten. En annan bra siffra att komma ihåg är 42. En indexnivå på 42 % eller högre under en längre tid (månader och år) anses vara ett riktmärke för ekonomisk tillväxt (BNP-ökning). De olika nivåerna mellan 42 och 50 anger hur stark denna tillväxt är. Om siffran faller under 42 % bör en lågkonjunktur vara precis runt hörnet. Indexet är utformat på så vis att resultat på över 50 innebär att inköpscheferna förväntar sig att tillverkningsförhållanden kommer att förbättras. PMI-siffrorna bör öka så länge konsumtionstakten är fortsatt sund. En ökad produktionstakt sätter press på kapaciteten och pressar upp producentprisinflationen. Om PMI ligger en bra bit över 50 kan räntorna och dollarpriset stiga.

Andra statistikpubliceringar

Förutom de rapporter som nämns ovan publiceras även många andra, mindre statistikrapporter. Dessa rapporter publiceras på regelbunden basis och har som syfte att ytterligare stärka den övergripande, statistiska bilden för USA:s ekonomi (och naturligtvis även för resten av världen) vid en given tidpunkt.

I praktiken har naturligtvis även de andra stora världsekonomierna, som Storbritannien, Japan och Tyskland, sina egna versioner av dessa statistikrapporter, både "större" och "mindre" sådana. Den japanska Tankan-rapporten som rör den japanska investeringsviljan är ett exempel. Dessa statistiksiffror används för att måla upp det aktuella landets egna, fundamentala ekonomiska bild och lägger grunden för jämförelser mellan valutor och ekonomierna i andra länder.

Kom ihåg att skriva upp datumen för publiceringen av dessa viktiga data eftersom de kan få en stor inverkan på dina öppna positioner. Rapporterna kan även ge dig en bättre insikt om det faktiska tillståndet för den ekonomi som du följer.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app