Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

CFD-rabatter

Få månatliga handelsrabatter när du handlar CFD:er med CMC Markets inom dessa tillgångsklasser:
Endast för professionella användare

Bli kund hos CMC Markets redan idag

Struktur för månatliga CFD-rabatter

Om du handlar med stora volymer kan du vara berättigad till månatliga handelsrabatter. De beräknas på den volym som handlas i varje tillgångsklass.

Som en löpande bonus för handlare beräknas dina rabatter på den högsta nivån du kvalificerar dig för, över hela din handelsvolym i den tillgångsklassen.

Handelsrabatter

Valuta

Så här fungerar det: För att kvalificera dig för rabatter på valuta måste dina affärer på valuta-CFD:er vara 250 miljoner SEK eller mer i nominellt värde under månaden. Om din handelsaktivitet under månaden uppfyller detta krav är följande rabatter aktuella:

NivåNominellt värde av handelErsättningsnivå
1250 - 2 000m
22 000m - 3 000m
33 000m och över10 

Notera: med m avses miljoner. Summorna anges i SEK.

Exempel på rabatt på handelsvolym

Ditt totala handelsvärde under månaden är 2500 miljoner SEK. Du uppnår därmed nivå 2. Rabatten för nivå 2 är 7 SEK för varje 1 miljon SEK som du handlar för under månaden. Din månatliga volymrabatt skulle vara = 17 500 (2 500 x 7 SEK).

Index

Så här fungerar det: För att kvalificera dig för rabatter på index måste din handel med CFD:er på index vara 400 miljoner SEK eller mer i nominellt värde under månaden. Om din handelsaktivitet under månaden uppfyller detta krav kommer följande rabatter att vara aktuella:

NivåNominellt värde av handelErsättningsnivå
1400m – 1 000m2
21 000m – 2 000m
32 000m och över

Notera: med m avses miljoner. Beloppen anges i SEK.

Exempel på rabatt på handelsvolym  

Ditt totala handelsvärde under månaden är 1750 miljoner SEK. Du uppnår därför nivå 2. Rabatten för nivå 2 är 5 SEK för varje 1 miljon SEK som du handlar för under månaden. Din månatliga volymrabatt skulle vara = 8 750 SEK (1 750 x 5 SEK).

Råvaror

Så här fungerar det: För att kvalificera dig för rabatter på råvaror måste din handel med CFD:er på råvaror vara 50 miljoner SEK eller mer i nominellt värde under månaden. Om din handelsaktivitet under månaden uppfyller detta krav kommer följande rabatter att vara aktuella:

NivåNominellt värde av handelErsättningsnivå
150m – 200m3
2200m – 300m
3300m och över

Notera: med m avses miljoner. Beloppen anges i SEK.

Exempel på rabatt på handelsvolym  

Ditt totala handelsvärde under månaden är 500 miljoner SEK. Du uppnår därför nivå 3. Rabatten för nivå 3 är 7 SEK för varje 1 miljon SEK som du handlar för under månaden. Din månatliga volymrabatt skulle vara = 3 500 (500 x 7 SEK).

Rabatter för innehavskostnader


Du kommer att få en rabatt på eventuella innehavskostnader som betalats i varje tillgångsklass baserat på den högsta rabattnivån som uppnåtts bland alla tillgångsklasser. Se tabellen nedan för att se hur mycket av CMC Markets avgift som kan rabatteras:

TillgångsklasserCMC Markets standardavgift
Handelsrabatt nivå 1
Handelsrabatt nivå 2
Handelsrabatt nivå 3
Valuta1,0%0,25%0,50%0,75%
Index2,5%0,30%0,60%1,00%
Råvaror2,5%0,30%0,60%1,00%

CMC Markets Germany GmbH - Villkor och bestämmelser för CFD-rabatt


Version: April 2024 (Sverige)

 1. 1. Termer med versaler som används men inte definieras i dessa rabattvillkor ("Rabattvillkor") har den betydelse som anges i CMC Markets Germany GmbH ("CMC Markets") CFD-affärsvillkor, CMC Markets MT4-affärsvillkor (beroende på vad som är tillämpligt och nedan kallat "Affärsvillkor").
 2. 2. De månatliga rabatterna som beviljas i enlighet med dessa Rabattvillkor är endast tillgängliga för Professionella Kunder hos CMC Markets som är bosatta i [Sverige]. För att kvalificera sig för de månatliga rabatterna måste Professionella Kunder uppfylla kraven på en minsta handelsvolym (nominellt värde av avslut) som anges ovan under avsnittet "månatlig CFD-rabattstruktur".
 3. 3. För varje kalendermånad som vi erbjuder rabatten till dig kommer vi att beräkna det totala värdet av de affärer som du gör inom den eller de relevanta tillgångsklasserna på plattformen under den kalendermånaden. Efter utgången av den kalendermånaden krediterar vi ditt konto med ett rabattbelopp som beräknas i enlighet med punkt 3 i dessa rabattvillkor. Med förbehåll för dessa rabattvillkor kommer ditt rabattbelopp vanligtvis att krediteras ditt konto inom de första dagarna i följande kalendermånad.
 4. 4. Även om de månatliga rabatterna vanligtvis betalas ut inom de första dagarna påföljande kalendermånad, kan det ta längre tid att behandla betalningen. CMC Markets ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust som orsakas av en försenad eller utebliven betalning av rabatter.
 5. 5. Rabatter kommer att beräknas dagligen i SEK i enlighet med bestämmelserna ovan under avsnittet "månatlig CFD-rabattstruktur", konverteras till din Kontovaluta (om nödvändigt) med hjälp av aktuell valutakurs och krediteras ditt Konto under kalendermånaden efter beräkningsperioden. Oavsett det föregående ska rabatterna enligt dessa rabattvillkor endast vara förfallna till betalning vid den tidpunkt då CMC Markets efter eget omdöme krediterar dem.
 6. 6. Alla rabattbetalningar ska inkludera eventuella mervärdesskatter eller liknande konsumtionsskatter som är tillämpliga.
 7. 7. Om du uppnår en viss nivå i ett tillgångsslag kvalificerar du dig automatiskt för nivå 1-rabatter för alla andra tillgångsslag som handlas och anges i dessa rabattvillkor. Därefter kommer det inte att ske någon överbryggande aktivering mellan tillgångsklasser för rabatter över nivå 1. Rabatter för nivåer över nivå 1 för varje tillgångsklass ska endast aktualiseras i enlighet med de månatliga trösklarna för omsättning inom den specifika tillgångsklassen enligt vad som anges i klausul 3 i dessa rabattvillkor.
 8. 8. Rabattbeloppet för en viss tillgångsklass kommer att beräknas baserat på den högsta nivån som uppnåtts för den tillgångsklassen.
 9. 9. Vi kommer att sammanställa all månatlig handel för en viss tillgångsklass över alla dina konton som är registrerade på samma e-postadress när vi bestämmer nivån för rabatten. Den relevanta delen av dina rabattbelopp kommer att krediteras dina respektive konton baserat på den omsättning som genereras av varje enskilt konto.
 10. 10. CMC Markets förbehåller sig rätten att dra tillbaka rabattprogrammet eller ändra dessa rabattvillkor (inklusive de beräkningsmetoder som anges ovan under avsnittet "månatlig CFD-rabattstruktur") när som helst utan föregående meddelande. Likaså utgör upprepade ovillkorliga rabattbetalningar inte ett åtagande att göra ytterligare betalningar i framtiden.
 11. 11. CMC Markets förbehåller sig rätten att avbryta alla rabattbetalningar där, enligt CMC Markets uppfattning, transaktioner görs för att manipulera mängden rabatt.
 12. 12. Rabatter är föremål för, och villkorade av, att du följer dessa rabattvillkor och affärsvillkoren. Utöver alla rättigheter och åtgärder som CMC Markets kan ha, kommer varje överträdelse eller misstänkt överträdelse av dessa rabattvillkor och/eller affärsvillkoren att berättiga CMC Markets att omedelbart och utan föregående skriftligt meddelande upphöra med att betala u rabatterna och/eller återkräva alla rabattbetalningar som redan betalats enligt dessa rabattvillkor.
 13. 13. Ingenting i dessa rabattvillkor begränsar CMC Markets möjlighet att utöva sina rättigheter i enlighet med Affärsvillkoren.
 14. 14. Rabattbetalningen ska inte ligga till grund för några beslut som fattas i förhållande till potentiella affärer eller kontoaktivitet. Vidare är rabattbetalningen inte avsedd att begränsa ditt ansvar med avseende på dina affärer och får inte användas för att kvitta någon betalningsskyldighet som du har till CMC Markets.
 15. 15. En rabattbetalning kan inte användas för att uppfylla ditt totala marginalsäkerhetskrav förrän betalningen har krediterats ditt konto. Observera att normala regler och förfaranden i samband med en Kontoavstängning kommer att fortsätta att gälla och du bör inte förlita dig på en rabattbetalning för att förhindra en Kontoavstängning.
 16. 16. CMC Markets beslut i alla frågor som rör de rabatter som beviljas enligt rabattvillkoren kommer att vara slutgiltiga och avgörande. Alla värderingar och beräkningar för rabatterna härunder kommer att bestämmas av CMC Markets och är slutgiltiga och bindande.
 17. 17. Rabatten kommer inte att betalas ut för affärer som därefter ogiltigförklaras, återkallas eller annulleras av CMC Markets i enlighet med affärsvillkoren och relaterade dokument. Om rabatten redan har betalats med avseende på affärer som därefter ogiltigförklaras, återkallas eller annulleras av CMC Markets, kommer CMC Markets att dra av de rabatter som redan betalats med avseende på sådana affärer från ditt konto.
 18. 18. I den utsträckning det finns en konflikt mellan eventuella anpassade rabattbetalningar som du kan få från CMC Markets och dessa rabattvillkor, ska villkoren för eventuella anpassade rabattbetalningar ha företräde om inte CMC Markets skriftligen informerar dig om något annat.
 19. 19. CMC Markets kommer inte att vara ansvariga gentemot dig i förhållande till detta rabatterbjudande (inklusive för eventuella förluster som uppstår till följd av användning av detta erbjudande) och bestämmelserna om ansvarsbegränsning i affärsvillkoren ska gälla för detta erbjudande som om de anges här i sin helhet.
 20. 20. Countdowns kommer inte att beaktas för de kvalificerande tröskelvärdena för rabatter under alla tillgångsklasser och innehavskostnader.
 21. 21. Dessa rabattvillkor (inklusive eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem) är föremål för Svensk lag och Svensk domstols exklusiva jurisdiktion.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app