Sverige (SV)
73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Integritet- och säkerhetspolicy

CMC Markets åtar sig att upprätthålla adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter och rättigheter. Vår integritets- och säkerhetspolicy förklarar hur och varför vi samlar in dina personuppgifter samt hur vi lagrar och delar personuppgifter ("Integritets- och säkerhetspolicy"). Denna Integritets- och säkerhetspolicy gäller för alla företag inom CMC Markets Group ("CMC Markets"), inklusive CMC Markets UK plc og CMC Markets Germany GmbH, och omfattar följande:

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur samlar in dessa?

Vi inhämtar och behandlar följande personuppgifter:

 • Personuppgifter som vi erhåller från dig
  Du förser oss med personuppgifter då du fyller i ansökningsformuläret eller andra formulär på vår webbplats eller vår handelsplattform, då du loggar in och handlar på ditt konto genom plattformen eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller på andra sätt. Information som du försett oss med kan komma att inkludera ditt namn, adress, kontaktuppgifter, finansiell information såsom din inkomst och finansiella tillgångar, yrke, arbetsgivare, handelshistorik och övriga personuppgifter.
 • Information vi samlar in om dig
  Personuppgifter samlas in vid din användning av vår webbplats och plattform såsom vilka sektioner som du besökte på vår webbplats, antal sidvisningar, frekvens och besökslängden. 
 • Information som vi erhåller från andra källor
  Insamling av dina personuppgifter sker från andra tredjepartskällor såsom affärspartners, leverantörer, leverantörer av affärsanalys, markandsföringsbyråer eller via offentligt publika register. 
 • Kommunikationsövervakning
  Med förbehåll för gällande lagstiftning kommer vi att övervaka och spela in dina samtal med oss, e-post, sms, postningar på sociala medier och övrig kommunikation med oss. Detta görs för att vi skall uppfylla våra regulatoriska åtaganden som ett finansiellt institut, för att motverka ekonomisk brottslighet, för att upprätthålla säkerheten på våra system och processer, för kvalitetssäkring och kompetenshöjning av vår personal samt för att du skall kunna erhålla dokumentation som vi har sparat om dig på din begäran. Vi kommer dessutom att övervaka din kontoaktivitet när så krävs enligt gällande lagstiftning samt för att vi skall kunna uppfylla våra juridiska åtaganden.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

CMC Markets samlar in dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig den produkt eller tjänst du är intresserad av samt för att administrera ditt konto. Insamlingen av dessa personuppgifter sker för att CMC Markets ska kunna utvärdera och förbättra de tjänster som vi erbjuder till existerande och potentiella kunder.

Hur använder vi dina uppgifter?

CMC Markets använder dina personuppgifter för en eller flera av följande ändamål:

 • för att tillhandahålla tjänster till dig som du har begärt inklusive genomförande av transaktioner;
 • för att bekräfta din identitet;
 • för att upprätthålla din personliga profil;
 • för att administrera ditt konto;
 • för att kontakta dig när det är nödvändigt eller lämpligt i förhållande till de tjänster som tillhandahålls dig;
 • för att hålla dig uppdaterad som kund i frågor om t.ex. din transaktionshistorik samt om CMC Markets aktiviteter;
 • för att hantera och administrera de produkter och tjänster som vi tillhandahåller till dig;
 • för att förse dig med information om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av att erhålla från CMC Markets;
 • för att utveckla förståelsen för de produkter och tjänster som du kan vara intresserad av att erhålla från CMC Markets;
 • för att förse dig med information som vi bedömer är relevanta för dig;
 • för att skräddarsy webbplatsen eller andra tjänster som vi erbjuder till dig utifrån dina behov och intressen; och
 • för att skapa anonymiserad statistik. 

Insamling samt behandling av dina personuppgifter kommer att ske på grundval av åtminstone en (1) laglig grund i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling av dina personuppgifter: laglig grund och ändamål

Vi kommer att behandla dina personuppgifter:  

Nödvändigt för att fullgöra avtal i vilket du är part avseende ditt konto(n), eller tjänster:

 • För att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås;
 • För att sluta avtalet eller ej;
 • För att administrera och fullgöra avtalet;
 • För att upprätthålla korrekta register och uppgifter; och
 • För att spåra din plats eller kontakta dig gällande ditt konto och kravprocess.​

Nödvändigt för att tillgodose ett berättigat intresse hos dig eller andra individer och/eller organisationer, dvs.:

 • För ändamålsenlig bolagsstyrning, redovisning samt administrering och revision av affärsverksamhet;
 • För kreditprövning;
 • För att övervaka e-post, telefonsamtal, andra kommunikationsmetoder och händelser på ditt konto;
 • För marknadsundersökningar, beslutsunderlag och statistik framställan; och
 • För marknadsföring och utskick av övrig kommunikation, såsom profilerade meddelanden via e-post, post, sms eller andra överenskomna kommunikationsmetoder inklusive kampanjer på social media.

Nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex.:

 • När du utövar dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen;
 • För att uppnå regelverksefterlevnad i enlighet med juridiska och regulatoriska förpliktelser samt uppfylla förpliktigade upplysningskrav och offentliggörande;
 • För motverkning samt bekämpning av ekonomisk brottslighet;
 • För att bekräfta din identitet, bedrägeribekämpning och åtaganden enligt penningtvättslagstiftningen; och
 • För att övervaka e-post, telefonsamtal, annan kommunikation, och kontoaktivitet.

Enligt ditt samtycke, dvs.

 • ​Om du har lämnat samtycke till oss att lämna ut dina personuppgifter till andra individer eller företag som t.ex. bereder ditt klagomål eller företräder dig i övriga ärenden; och
 • I tillfällen då vi erhållit ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter i markandsföringssyften.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke.

Vem delas dina personuppfiter med?

CMC Markets kan komma att dela dina personuppgifter med: 

 • Finansinspektionen, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) och FCA (Financial Conduct Authority) samt andra tillsynsmyndigheter från tid till annan i Storbritannien och i andra berörda länder;
 • domstolar;
 • andra finansiella institutioner som är våra affärspartners;
 • om du har blivit introducerad till CMC Markets av en introducerande mäklare kommer vi att dela dina personuppgifter med den introducerande mäklaren;
 • externa samarbetspartners and andra professionella rådgivare (även de som är etablerade utomlands) som utför tjänster åt CMC Markets, inklusive kreditinformationsföretag;
 • alla företag och organisationer på din explicita begäran, såsom din finansiella rådgivare, mäklare, jurist eller revisor;
 • alla tredjepartsleverantörer om det krävs för att utföra en transaktion eller utföra tjänster som du har efterfrågar; eller
 • alla myndigheter i den omfattning vi har en rättslig skyldighet att göra det. Här avses exempelvis skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

CMC Markets säljer inte dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyften.

Innan vi delar dina personuppgifter med organisationer och företag utanför CMC Markets säkerställer vi alltid att de följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn samt att dessa åtar sig att tillämpa och vara bundna av denna Integritets- och Säkerhetspolicy.

Dina rättigheter

Nedan listas dina rättigheter i fråga om dataskydd som utgår av dataskyddsförordningen:

 • Rättigheten att begära information om de personuppgifter som vi behandlar;
 • Rättigheten att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter;
 • Rättigheten att invända mot behandling av personuppgifter;
 • Rättigheten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rättigheten att få dina personuppgifter raderade (sk the “right to be forgotten”);
 • Rättigheten att begära tillgång till dina personuppgifter och annan information som du har lämnat till oss alternativt som vi samlar in samt hur vi behandlar dessa personuppgifter. Denna begäran skall framställas (se nedan för kontaktuppgifter) tillsammans med underlag som stryker din identitet;
 • Rättigheten till att flytta, kopiera eller föra över dina personuppgifter (“data portability”); och
 • Dina rättigheter gällande automatiserat beslutsfattande såsom profilering i marknadsföringssyfte.

Vissa av ovan listade rättigheter tillämpas och utövas under särskilda omständigheter, därmed kan utövningen av vissa rättigheter behäftas med dylika restriktion er avhängigt omständigheterna.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till kundservice@cmcmarkets.se alternativt i de fall du skulle föredra att kontakta oss via post eller telefon framgår våra kontaktuppgifter längre ned på denna sida. 

CMC Markets kommer upphöra med att behandla dina personuppgifter såvida vi inte behöver dessa i affärsändamål eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Hur skyddas dina personuppgifter?

CMC Markets åtar sig att förvara samt ändamålsenligt skydda din personliga integritets- och personuppgifter som CMC Markets inhämtat från dig. 

CMC Markets uppfyller alla branschstandarder samt regulatoriska åtaganden och tillämpar i övrigt "best practice" inom industrin för informationssäkerhet i syfte att skydda dina personuppgifter. Åtgärderna inkluderar kryptering av data under överföringen, säkra metoder för autentisering och säker tillgång till maskiner och data.

Våra medarbetare genomgår regelbundna utbildningar som hanteringen personuppgifter i ämnen som avser banksekretess samt kundernas integritet.

CMC Markets kan komma att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där detta är nödvändigt för CMC Markets att fullgöra sina skyldigheter enligt avtal med dig. Det kommer att ske endast i de tillfällen där CMC Markets har bedömt att den mottagande parten har lämpliga kontroller och adekvata åtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter. 

Hur länge behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att gallras vid den tidpunkt då vi anser att den personliga informationen inte längre behövs, i regel sker detta när CMC Markets upphör att vara skyldiga att lagra personuppgifter enligt lag (7 år efter avslutat affärsförhållandet/kundförhållandet) alternativt då ändamålet för att de samlades in inte längre föreligger.

Vi kan komma att lagra dina personuppgifter under en längre tidsperiod såsom då det krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser alternativt i annat syfte som t.ex. att erbjuda specifika och andra tjänster eller för att upprätthålla korrekt och adekvat datalagringsprocess samt uppdaterade affärssystem.​

Cookies (kakor) och andra webbplatser

En cookie är en textfil med information om ditt besök på vår webbplats, som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. CMC Markets använder cookies (kakor) för att samla information om ditt besök på vår webbplats eller handelsplattform eller annan service vi erbjuder.

CMC Markets använder cookies (kakor) av tekniska skäl för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att dina inställningar för cookies (kakor) sparas kan innehållet på vår webbplats anpassas utifrån dina preferenser samt att webbplatsen fungerar ändamålsenligt. För mer information om hur och varför vi använder cookies se vår Cookie Policy

Du kan hantera lagrade cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, surfplatta eller mobil. För hantering av cookies på din mobiltelefon, se produktens bruksanvisning eller webbläsarens guide för mobiler. 

Vissa av våra tjänster kommer kanske inte att fungera alternativt med begränsad funktionalitet om din webbläsare inte accepterar cookies. För att ta del av cookies guiden besök: allaboutcookies.org. Angiven webbplats innehåller vidare instruktioner om hur du ändrar dina inställningar för cookies i olika webbläsare samt hur du tar bort befintliga cookies från din dator.

När du använder denna webbplats, kan du i vissa fall, via länkar, komma till andra webbplatser. CMC Markets Integritets- och Säkerhetspolicy gäller inte webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Säkerställ att du tar del av integritets- och sekretesspolicyn på respektive webbplats istället.

Lämna synpunkter och framför klagomål

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande hur CMC Markets behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vår kundservice. Skulle CMC Markets mot förmodan inte besvara din fråga, alternativt inte lösa klagomål till din belåtenhet, kan du skicka ditt klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, se https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en för mer information. Du kan också kontakta tillsynsmyndighet i Tyskland (Lead Supervisor Authority), Hessian Commissioner for Data Protection and Freedom of Information: https://datenschutz.hessen.de/service/beschwerde eller Information Commissioner's Office (“ICO”) i Storbritannien via ICO-webbplatsen: https://ico.org.uk/concerns.

Ändringar i vår Integritet- och Säkerhetspolicy

CMC Markets kan göra ändringar i integritets- och säkerhetspolicy från tid till annan och kommer att meddela dig om sådana ändringar genom att publicera en uppdaterad version av policyn. Du ansvarar för att regelbundet granska integritets-och säkerhetspolicy och din användning av denna webbplats, eller annan tjänst som vi tillhandahåller till dig, efter att ändringar publicerats, skall varje sådan användning anses som ditt samtycke till ändringarna i Integritets- och säkerhetspolicyn.​ Senast ändrad i October 2019.

Kontakta CMC Markets


 • På telefon 08-50693203;
 • E-post till kundservice@cmcmarkets.se
 • En av konsekvenserna av General Data Protection Regulation (GDPR) är att vissa EU-företag måste utse en dataskyddsombud (DPO). Dataskyddsombudsmannen måste se till att vi behandlar personuppgifter med respekt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Du kan kontakta vår DPO på dpo@cmcmarkets.com.
TOP
Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.