Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Reklamacje

Procedura reklamacji

PYTANIA I WNIOSKI KLIENTÓW

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych na rzecz wszystkich naszych Klientów. Doceniamy zatem wszelkie opinie przekazywane nam przez Klientów, dzięki którym możemy doskonalić jakość naszych produktów i usług. Bierzemy przy tym pod uwagę, że nie zawsze wszystko się udaje i czasem dochodzi do nieporozumień. Dlatego staramy się pozytywnie i ze zrozumieniem podchodzić do pytań i reklamacji. Kiedy wina leży po naszej stronie, dążymy do rozwiązania problemu w najkrótszym możliwym czasie.

 

SKARGI I REKLAMACJE KLIENTÓW 

Jeśli nie uzyskałeś satysfakcjonującej odpowiedzi na swoje pytania lub chciałbyś złożyć reklamację, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

 

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI I ESKALACJA DO ORGANÓW NADZORU/RZECZNIKA

Niezależnie od tego, czy reklamacja Klienta dotyczy rachunku prowadzonego przez CMC Markets Germany GmbH, czy CMC Markets UK Plc, jeśli zostanie zgłoszona bezpośrednio do nas, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji. Reklamacja rozpatrywana jest przez osobę, której nie dotyczy bezpośrednio przedmiot reklamacji. 

 

Naszym celem jest rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o wyniku procedury reklamacyjnej w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w terminie pięciu dni roboczych od zgłoszenia, informujemy Klienta o statusie sprawy aż do jej zakończenia.

 

Rozpatrzenie reklamacji opiera się na: faktach dotyczących reklamacji, dowodach przedstawionych przez Klienta, dowodach przedstawionych przez nas oraz na odpowiednich wytycznych regulacyjnych. Po zakończeniu procesu rozpatrywania reklamacji poinformujemy Cię o podjętej decyzji wraz z jej szczegółowym uzasadnieniem oraz z informacją o przyznanej rekompensacie (o ile zostanie przyznana).

 

Poinformujemy Cię również o możliwości i sposobie złożenia odwołania od decyzji CMC Markets oraz zwrócenia się o pomoc do właściwego organu nadzoru/rzecznika, do którego możesz wystąpić po odrzuceniu lub rozpatrzeniu reklamacji niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

 

KLIENCI CMC MARKETS GERMANY GMBH

Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez CMC Markets. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, poinformujemy Klienta o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określimy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu 30 dni, lub w określonych przypadkach terminu 60 dni (o ile ma zastosowanie), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.  

 

Jeżeli reklamacja jest związana z Twoim rachunkiem prowadzonym w CMC Markets Germany GmbH, możesz w każdym momencie skontaktować się z niemieckim organem nadzoru Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):

 

Nadzór nad sektorem bankowym i ubezpieczeniowym:      

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Fax: + 49 228 4108-1550

Nadzór nad rynkiem kapitałowym:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Marie-Curie-Str. 24-28

60439 Frankfurt nad Menem

Fax: + 49 228 4108-123

Tel: +49 228/4108 - 0

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Strona internetowa: www.bafin.de  

 

Dodatkowo, Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z polubownego rozstrzygania sporów przez Schlichtungsstelle (Radę Arbitrażu) przy Niemieckim Banku Centralnym. Z Radą Arbitrażu można skontaktować się pod adresem:

 

Deutsche Bundesbank

Schlichtungsstelle

PO Box 11 12 32

60047 Frankfurt nad Menem

 

Dalsze informacje, w szczególności opis i regulamin postępowania pojednawczego są dostępne na stronie internetowej Deutsche Bundesbank.

 

Polscy Klienci CMC Markets Germany GmbH mogą zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, który jest jednocześnie podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań w sprawie polubownego rozwiązania sporów, i do którego Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie takiego postępowania po odrzuceniu jego reklamacji. Dane kontaktowe Rzecznika Finansowego są następujące:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Tel. +48 22 333 73 26

Strona Internetowa: www.rf.gov.pl  

 

 

KLIENCI CMC MARKETS UK PLC

Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu ośmiu tygodni od zgłoszenia, kontaktujemy się z Klientem pisemnie celem wyjaśnienia przyczyny niewydania ostatecznej decyzji i informujemy go o spodziewanym terminie jej wydania.

 

Jeżeli reklamacja jest związana z rachunkiem, który Klient posiada w CMC Markets UK plc, może on skontaktować się z brytyjskim Rzecznikiem ds. Usług Finansowych w Londynie – ang. Financial Ombudsman Service (FOS). Możesz skontaktować się z FOS, jeśli jesteś niezadowolony z ostatecznej odpowiedzi na Twoją reklamację lub jeśli przekroczyliśmy termin 8 tygodni na udzielenie Ci odpowiedzi. Jeśli chcesz, aby FOS przyjął Twoje zgłoszenie, powinieneś skontaktować się z FOS w ciągu 6 miesięcy od otrzymania naszej ostatecznej odpowiedzi na Twoją reklamację. 

 

FOS jest niezależnym organem powołanym w celu rozwiązywania sporów finansowych między konsumentami, a dostawcami usług finansowych. Usługa FOS jest bezpłatna. Dane kontaktowe FOS są następujące:

 

The Financial Ombudsman Service

Exchange Tower

London E14 9SR

Tel: 0800 0 234 567

E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Strona internetowa: www.financial-ombudsman.org.uk    

 

Kopię ulotki informacyjnej FOS można pobrać pod poniższym linkiem:

https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/10965/polish.pdf 

 

TOP