Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Realizacja transakcji i typy zleceń

Na platformie NextGeneration zapewniamy szybkie i w 100% automatyczne wypełnianie zleceń (no dealing desk intervention). Natomiast duża różnorodność typów zleceń zapewnia Ci elastyczność przy planowaniu i przeprowadzaniu transakcji, a proste w obsłudze narzędzia zarządzania ryzykiem możesz w pełni dopasować do swoich potrzeb. Wszystkie typy zleceń stop (z wyjątkiem Zleceń Gwarantowany Stop Loss) nie chronią przed poślizgiem cenowym lub luką na rynku.

Otwórz rachunek i zacznij przeprowadzać transakcje

Wiele różnych typów zleceń

Duża różnorodność typów zleceń zapewnia Ci elastyczność przy planowaniu i przeprowadzaniu transakcji, a proste w obsłudze narzędzia zarządzania ryzykiem możesz w pełni dopasować do swoich potrzeb. Możesz zarządzać ryzykiem poprzez domyślne ustawienie zleceń Stop Loss i Take Profit wyrażonych w punktach lub wartością. Pamiętaj, że wszystkie zlecenia stop, za wyjątkiem Zlecenia Gwarantowany Stop Loss, są podatne na poślizgi i luki cenowe.

1.ADVANCED TECHNICAL ANALYSIS 2

Gwarantowane zlecenia stop loss

Zlecenia Gwarantowany Stop Loss (Zlecenie GSL) funkcjonują w identyczny sposób jak standardowe zlecenia stop loss, z tą różnicą, że w Zleceniach GSL gwarantowane jest wykonanie takiego zlecenia po wskazanej cenie, niezależnie od zmienności występującej na rynku. Ponadto za Zlecenie GSL naliczana jest opłata.

Zlecenie po cenie rynkowej

Zlecenie po cenie rynkowej służy do otwierania i zamykania transakcji po aktualnej cenie rynkowej. Automatyczna realizacja zleceń oznacza, że dane zlecenie zrealizuje się po następnej możliwej cenie.

Zlecenie Limit i Stop Entry

Zlecenia Limit i Stop Entry służą do aktywacji wykonania transakcji po określonej cenie, powyżej lub poniżej bieżącej ceny rynkowej i w określonym przedziale czasowym. Zlecenia Limit - kupno używasz chcąc otworzyć pozycję długą (na wzrost) na danym instrumencie po cenie niższej od aktualnej ceny rynkowej. Zlecenia Stop Entry - kupno używasz chcąc kupić dany instrument po cenie wyższej od aktualnej ceny rynkowej. Zlecenia Limit i Stop Entry mogą, ale nie muszą zrealizować się po wskazanej przez Ciebie cenie. Pozostaje to zależne od ruchów kursów na rynkach i tego, czy cena określona w zleceniu zostanie osiągnięta zanim zlecenie wygaśnie. Zlecenia te nie są gwarantowane i pozostają podatne na luki cenowe.

Częściowe zamknięcie istniejących pozycji

Oczywiście w CMC Markets umożliwiamy również zamknięcie części otwartej pozycji. Przykładowo - mając na instrumencie Germany 40 cztery otwarte pozycje po dwie jednostki każda, możesz wybrać pozycję i ilość jednostek do zamknięcia. Funkcjonalność ta daje Ci większą elastyczność i kontrolę nad transakcjami.

Zlecenie Stop Loss

Zlecenie Stop Loss pozwala na określenie ceny po której dana pozycja zostanie zamknięta w przypadku zmiany kursu na Twoją niekorzyść. Zlecenie Stop Loss używane jest do zamykania pozycji po wcześniej określonej cenie, w celu ograniczenia strat. Jeżeli cena instrumentu osiąga lub przełamuje określony w Zleceniu Stop Loss poziom cenowy, wówczas zlecenie jest realizowane po pierwszej możliwej cenie. Standardowe Zlecenie Stop Loss nie jest gwarantowane, a na jego realizację wpływ mogą mieć luki cenowe.

Zlecenie Stop Loss Kroczący

Zlecenie Stop Loss Kroczący przypomina standardowe Zlecenie Stop Loss z tą różnicą, że przemieszcza się ono w kierunku korzystnym dla Ciebie, zachowując pewien określony przez Ciebie w zleceniu odstęp od bieżącej ceny rynkowej. Dokładniej, gdy cena danego instrumentu porusza się w korzystnym dla Twojej pozycji kierunku, w podanym przez Ciebie odstępie porusza się również poziom Stop Loss Kroczącego. Gdy jednak rynek odwraca się przeciwko Twojej pozycji, zlecenie Stop Loss Kroczący nie porusza się i pozostaje na ostatnim osiągniętym poziomie. W ten sposób między innymi zabezpiecza zyski na otwartej pozycji.

Zlecenie Take Profit

Zlecenie Take Profit używane jest do definiowania poziomu zysku, na którym chciałbyś zamknąć pozycję. Nasz system transakcyjny automatycznie zamknie pozycję i zabezpieczy zysk, jeśli cena instrumentu osiągnie poziom określony w Zleceniu Take Profit.

Zaawansowane funkcje transakcyjne oraz no dealing desk intervention

W CMC Markets wykonujemy Twoje transakcje bez pośrednictwa lub interwencji dilerów. Dotyczy to wszystkich instrumentów w tym Forex, indeksów, akcji, towarów i obligacji. Twoje transakcje są wykonywane w 100% automatycznie. Dużo zainwestowaliśmy w rozwój technologii i infrastruktury wspierającej platformę. Nasza platforma jest stabilna nawet w najbardziej dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie przetwarzać ponad milion cen na sekundę, a zlecenia naszych klientów realizujemy w czasie niższym niż 4 miliseksundy. Do Twojej dyspozycji jest Drabinka Cenowa, która nie podlega interwencji dilerów, przedstawiająca oferty kupna i sprzedaży. Drabinka Cenowa, w zależności od instrumentu przedstawia do 10 najlepszych ofert kupna i sprzedaży.

Dla rynków Forex, złota i srebra pod uwagę brane są ceny rynkowe z następujących źródeł: Citi, Deutsche Bank, J.P.Morgan, Goldman Sachs, Barclays, UBS, HSBC. Dla pozostałych instrumentów w tym indeksów, akcji, obligacji i pozostałych rynków towarowych, kwotowania kontraktów CFD oparte są na notowaniach giełdowych z głównej giełdy dla danego instrumentu. Kontrakty Ekspresowe kwotowane są w inny sposób niż instrumenty CFD. W Kontraktach Ekspresowych obowiązują ceny środkowe oraz brane są pod uwagę pozycje Klientów CMC Markets, szczególnie w przypadku mniejszej płynności na rynku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Co oznacza egzekucja typu „no dealing desk intervention” w CMC Markets? Twoje zlecenie, przed jego wykonaniem w CMC Markets, nie trafi do dilera lub dealing desku. Wszystko odbędzie się automatycznie i nawet dla największych dopuszczalnych wielkości transakcyjnych nie będziesz oczekiwał na akceptację transakcji przez dilera. W CMC Markets nie doświadczysz również rekwotowań. Kwotowanie i tym samym uzyskana cena zależą od wielkości zlecenia i zmian na rynku. Dla każdej wielkości transakcyjnej nasza Drabinka Cenowa będzie wskazywać odpowiednią cenę kupna lub sprzedaży. Dodatkowo możesz również wykorzystać funkcję Tolerancji. Umożliwia ona ustanowienie maksymalnego poziomu odchylenia (poślizgu w przypadku ruchów na rynku) pomiędzy ceną w zleceniu, a ceną możliwą do uzyskania podczas wykonania zlecenia. Funkcja Tolerancji dostępna jest dla zleceń po cenie rynkowej i stop entry. Więcej, celem szybszej reakcji na zmiany cen możesz również użyć opcji składania zleceń typu 1 Klik.

CMC Markets zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionych banków, z którymi współpracuje w dowolnym momencie i bez uprzedzenia; poniższa lista przedstawiona jest jedynie w celach informacyjnych.

PATTERN RECOGNITION PL1 LARGE UK

Przeprowadzanie transakcji na wykresach

Otwieraj i modyfikuj transakcje bezpośrednio poprzez wykresy z podglądem historycznych ruchów cenowych. Po otwarciu pozycji, zlecenia stop loss order i take profit mogą być modyfikowane bezpośrednio na wykresie. Cena otwarcia oznaczona jest niebieskim (cena Kup) lub pomarańczowym (cena Sprzedaj) trójkątem. Poziom ceny Zlecenia Stop Loss oznaczony jest poziomą, czerwoną linią, z punktem wskazującym na czas dodania tego zlecenia. Zlecenie Take Profit przedstawione jest za pomocą zielonej linii poziomej. Wybierz odpowiedni trójkąt by rozpocząć edycję zleceń na wykresie. Następnie po prostu przeciągaj poziome linie w górę lub w dół by wybrać odpowiedni poziom i zatwierdź. Wszystkie zmiany zostaną zapisane na Twoim rachunku. Jeżeli chciałbym jeszcze szybciej wprowadzać i aktualizować zlecenia rozważ zmianę na opcję zleceń typu 1 klik.

Stosowanie Tolerancji

Funkcjonalność ta pozwala na określeniu w Okienku Zlecenia akceptowanego przez Ciebie zakresu ceny, w którym może zostać zrealizowana transakcja. Transakcja zostanie odrzucona, jeżeli aktualna cena instrumentu wykroczy poza zakres tolerancji. Funkcjonalność ta dostępna jest dla Zleceń Po Cenie Rynkowej i Zleceń Stop Entry. Funkcja Tolerancji ma zapobiegać realizacji zleceń w przypadku różnic pomiędzy ceną wyświetlaną w momencie przeprowadzania transakcji na ekranie, a faktyczną ceną dostępną do realizacji zlecenia. Jeżeli cena znajdzie się poza zakresem Tolerancji, transakcja zostanie odrzucona. Funkcjonalność ta zapewnia większą kontrolę nad realizacją zleceń, szczególnie na rynkach o wysokiej zmienności i w przypadku dynamicznych zmian cenach, dodatkowo w sytuacji spadku płynności na rynku.

Drabinka Cenowa dla większych zleceń

Nasza Drabinka Cenowa przedstawia kwotowania dla transakcji o wielkości większej niż średnia dla danego instrumentu. Ceny wyświetlane na Drabince Cenowej, przedstawiają Głębokość Rynku danego instrumentu. Istnieje więc możliwość przeprowadzania transakcji o znacznych wielkościach w jednej transakcji. Spread będzie poszerzany w zależności od poziomu transakcji.

Długie i krótkie pozycje na tym samym instrumencie (potocznie nazywane Hedgingiem)

Istnieje możliwość otwierania długich i krótkich pozycji na tym samym instrumencie w tym samym czasie. Jeżeli opcja Netting Na Rachunku (w Ustawieniach Rachunku) jest wyłączona, każde zlecenie otwarcia nowej transakcji na tym samym instrumencie otworzy kolejną nową pozycję, nawet jeżeli na tym rynku są już otwarte pozycje o przeciwnym kierunku. Przykładowo, jeżeli masz już otwartą pozycję na kupno liczącą 10 jednostek, a następnie otworzysz pozycję na sprzedaż składającą się z 5 jednostek , w efekcie będziesz miał otwarte dwie osobne transakcje: długą na 10 jednostek i krótką na 5.

Transakcje z wykorzystaniem niezrealizowanego zysku

Jeżeli Twoja pozycja jest zyskowna, masz możliwość wykorzystania niezrealizowanego zysku do otwarcia kolejnych transakcji. Oznacza to, że możesz efektywnie wykorzystać inne potencjalne możliwości inwestycyjne, bez wcześniejszego zamykania zyskownych transakcji.
Pamiętaj, że straty mogą przekroczyć Twój depozyt początkowy.

Ustawienia Zleceń

Platforma umożliwia dostosowanie własnych preferencji składania zleceń i przeprowadzania transakcji. Przykładowo, możesz wyłączyć Potwierdzenie Złożenia Zlecenia w celu szybszej realizacji transakcji, zapamiętać wielkość transakcyjną Twojej ostatniej pozycji jako wielkość domyślną dla przyszłych transakcji, a nawet domyślnie aktywować zlecenia stop loss lub take profit dla kolejnych transakcji. Preferencje te mogą być zdefiniowane dla wszystkich lub pojedynczych rynków oraz dla danego rodzaju instrumentów.

Rozliczanie Kontraktów Forward (CFD terminowe)

Klienci zawierający transakcje na CFD terminowych, mogą zdefiniować sposób ich rozliczania bezpośrednio przez Okienko Zlecenia. Platforma automatycznie zastosuje preferowany sposób rozliczania dla poszczególnych transakcji. Ustawienie to może być modyfikowane w dowolnym momencie poprzez Okienko Zlecenia przed ostatnim terminem rolowania, określonym w Informacjach o Instrumencie dla danego rynku. Konsekwencją auto rolowania kontraktów terminowych, jest otwarcie kolejnej pozycji po cenie środkowej, co skutkuje 50 % oszczędnością kosztów spreadu.

Alerty

Aktywuj alerty (alarmy) na swojej platformie. Uzyskasz powiadomienia o osiągnięciu przez dany instrument określonej ceny, a nawet realizacji zlecenia oczekującego. Alerty odbierać możesz na platformie, mailowo i w formie wiadomości push na aplikacjach mobilnych.

PATTERN RECOGNITION PL1 LARGE UK

Przeprowadzanie transakcji na wykresach

Platforma powiadomi Cię również o realizacji Twoich zleceń oczekujących (takich jak Stop Entry, Limit, Stop Loss lub Take Profit) . Jeżeli Alerty realizowanych zleceń są aktywne, będziesz również otrzymywać powiadomienia push i opcjonalnie alerty e-mail dla pierwszego zrealizowanego zlecenia po wylogowaniu się z platformy. By móc odbierać alerty push na urządzeniach mobilnych, musisz pobrać naszą aplikację CMC Markets, a następnie uaktywnić w niej opcję odbioru powiadomień push.

Platforma NextGeneration pozwala na ustawienie alertów cenowych, informujących o osiągnięciu przez dany rynek określonej ceny. Funkcjonalność ta może być użyteczna, gdybyś na przykład chciał zostać poinformowany o przełamaniu kluczowego poziomu wsparcia lub oporu.

Alert cenowy możesz ustawić poprzez kliknięcie opcji Utwórz Alert Cenowy w menu nawigacji dla danego rynku lub poprzez przeciągnięcie i upuszczenie danego instrumentu w otwarte wcześniej okno Alertów Cenowych. Następnie wprowadź cenę, po osiągnięciu której chciałbyś otrzymać powiadomienie i ustaw datę wygaśnięcia Alertu. Jeżeli w momencie osiągnięcia przez rynek ustawionej przez Ciebie ceny jesteś zalogowany na platformie, w prawym górnym rogu pojawi się okienko alertu. Opcjonalnie możesz również aktywować powiadomienia w formie e-mail lub otrzymywać wiadomości push na aplikacji mobilnej w telefonie lub na tablecie.

Wymuszone Zamknięcie Na Rachunku

Wymuszone Zamknięcie (Close-Out) Na Rachunku czasami również nazywane „Stop out” ma miejsce, gdy system transakcyjny automatycznie zamyka pozycje Klienta z powodu niewystarczającego poziomu środków na rachunku w stosunku do poziomu depozytów zabezpieczających wymaganych do utrzymania wszystkich otwartych pozycji na rachunku Klienta.

Zwykłe Wymuszone Zamknięcie (Close-Out)*

Dopóki nie zdecydujesz inaczej, jest to ustawienie domyślne. Jeżeli spełnione zostaną opisane wyżej warunki i Zwykłe Wymuszone Zamknięcie zostanie uruchomione, skutkuje to zamknięciem wszystkich pozycji na Twoim rachunku transakcyjnym.

Najpierw Najnowsza Pozycja

LIFO - w pierwszej kolejności zamknięte będą część lub całość najnowszej pozycji. Następnie zamykane będą pozycje otwierane wcześniej, a na końcu zamykane są pozycje najstarsze.

Najpierw Pozycja z Największą Stratą

w pierwszej kolejności zamknięta zostanie pozycja z największą Niezrealizowaną Stratą. Na samym końcu, gdy na rachunku pozostanie już tylko jedna pozycja, zamknięcie odbędzie się zgodnie z metodą Najpierw Najnowsza Pozycja.

Najpierw Pozycja z Największym Depozytem Zabezpieczającym

- w pierwszej kolejności zamknięta będzie pozycja, której Depozyt Zabezpieczający jest najwyższy. Na samym końcu, gdy na rachunku pozostanie już tylko jedna pozycja, zamknięcie odbędzie się zgodnie z metodą Najpierw Najnowsza Pozycja.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

*Uwaga:

Wartość Rachunku Po Rewaluacji = Gotówka + Niezrealizowany Zysk Lub Strata Netto; Poziom resetu jest wartością wyrażoną w procentach Twojego Łącznego Depozytu Zabezpieczającego przedstawionego na platformie w danym momencie.

Więcej informacji o Wymuszonym Zamknięciu (Close-Out) Na Rachunku znajdziesz wWarunkach Prowadzenia Działalności. Możesz również skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 160 5600.

Każda z metod Wymuszonego Zamknięcia (Close-Out) stosowana jest do instrumentów CMC Markets we właściwych im godzinach transakcyjnych i dla których przeprowadzanie transakcji nie jest zawieszone. W przypadku wznowienia kwotowań i/lub odblokowania możliwości przeprowadzania transakcji dla instrumentów na których po pierwszym Wymuszonym Zamknięciu wciąż posiadasz otwarte pozycje, platforma może dokonać kolejnych Wymuszonych Zamknięć.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app