Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Ważne informacje

Strona Internetowa

Warunki dostępu do strony internetowej

Usługi CFD / Forex oferowane przez CMC Markets nie są dostępne dla rezydentów USA.

Niniejsza Strona Internetowa oraz prawa autorskie do wszystkich tekstów, elementów grafiki, obrazów, oprogramowania oraz innych treści na niej zamieszczonych stanowią własność firmy CMC Markets UK plc oraz CMC Markets Germany GmbH (dalej obie jako „CMC Markets” lub „CMC”) lub odpowiednich licencjodawców. Treści zamieszczone na Stronie Internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnego użytku oraz (z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach Prowadzenia Działalności) wyłącznie do celów niekomercyjnych.

Treści zamieszczone na Stronie Internetowej mogą być wyświetlane na ekranie komputera lub drukowane wyłącznie w celach, o których mowa powyżej, oraz bez żadnych zmian, uzupełnień lub usuwania jakichkolwiek fragmentów. Z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków, treści zamieszczone na Stronie Internetowej nie mogą być zmieniane, modyfikowane, powielane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody CMC udzielonej na piśmie.

Klient przyjmuje do wiadomości, że nazwa „CMC Markets” oraz logo CMC są znakami towarowymi CMC. Znaki te mogą być powielane bez żadnych zmian w ramach treści pobranych z niniejszej Strony Internetowej na zasadach opisanych powyżej, nie mogą być jednak w inny sposób wykorzystywane, kopiowane, modyfikowane lub usuwane bez uprzedniej zgody CMC udzielonej na piśmie.

Nazwy i logotypy innych firm zamieszczone na Stronie Internetowej mogą stanowić znaki towarowe osób trzecich wykorzystywane przez CMC za zgodą ich właścicieli.

Materiały i strony internetowe osób trzecich

Niniejsza Strona Internetowa może zawierać materiały opracowane przez osoby trzecie bądź odnośniki do innych stron internetowych, które udostępniane są przez osoby trzecie i pozostają poza bezpośrednią kontrolą CMC. CMC nie bierze odpowiedzialności za materiały należące do osób trzecich ani za funkcjonowanie i treść innych stron internetowych (połączonych lub niepołączonych odnośnikami z niniejszą Stroną Internetową). Klient przyjmuje do wiadomości, że CMC może żądać usunięcia odnośników prowadzących do niniejszej Strony Internetowej, które zostały umieszczone na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody CMC.

Odpowiedzialność cmc markets

CMC regularnie aktualizuje Stronę Internetową, nie udziela jednak żadnej gwarancji, że informacje i materiały na niej przedstawione są aktualne i precyzyjnie odzwierciedlają stan faktyczny, ani nie gwarantuje dostępności żadnych produktów i usług opisanych na Stronie Internetowej. CMC zastrzega sobie prawo do zmiany materiałów publikowanych na Stronie Internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Poza wyjątkami, o których mowa powyżej w odniesieniu do usług, niniejsza strona internetowa oraz oprogramowanie i inne materiały na niej zamieszczone przekazywane są klientom w ich obecnej formie i w miarę dostępności, bez jakichkolwiek gwarancji, co do ich prawidłowości, aktualności czy kompletności. w najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, wszelkie wyraźne, dorozumiane, ustawowe lub inne oświadczenia i zapewnienia, w tym między innymi wszelkie zapewnienia lub warunki dotyczące prawidłowości, waluty, przydatności handlowej, zadowalającej jakości lub przydatności do określonego celu lub zastosowania, zostają niniejszym wyłączone.

w zakresie dozwolonym przepisami prawa, z zastrzeżeniem odpowiedzialności z tytułu oszustwa i uszczerbku na zdrowiu lub śmierci jakiejkolwiek osoby w wyniku zaniedbania po naszej stronie, cmc nie ponosi wobec klienta żadnej odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania lub naruszenia obowiązków ustawowych), obiektywnej lub innej za jakiekolwiek uszkodzenia komputera, systemu lub ustawień klienta, utratę danych, przychodów lub zysków, ani za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, uboczne lub wynikowe poniesione przez klienta w związku z wykorzystaniem strony internetowej, opóźnionym dostępem lub brakiem dostępu do strony internetowej, lub w inny sposób związane z niniejszą stroną internetową, w tym między innymi wskutek pobrania jakiegokolwiek oprogramowania ze strony internetowej. CMC nie oświadcza ani nie zapewnia, że strona internetowa i materiały na niej zamieszczone spełnią wymogi klienta, ani że strona internetowa i oprogramowanie będą udostępniane bez zakłóceń, zabezpieczone i wolne od błędów i wirusów.

Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

Klient udziela CMC oraz jego podmiotom dominującym, zależnym i powiązanym, członkom kierownictwa oraz pracownikom, zabezpieczenia i ochrony przed odpowiedzialnością na wypadek jakichkolwiek strat, kosztów, szkód, roszczeń i żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez jakiekolwiek osoby trzecie lub poniesionych przez CMC lub jego podmioty dominujące, zależne i powiązane, członków kierownictwa lub pracowników w związku z korzystaniem przez Klienta ze Strony Internetowej (w tym z Platformy transakcyjnej za pośrednictwem rachunku demo) z naruszeniem niniejszych Warunków lub bez zachowania należytej staranności.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki (oraz, jeśli mają zastosowanie, Warunki Prowadzenia Działalności) stanowią całość porozumienia pomiędzy Klientem a CMC w zakresie dotyczącym dostępu do Strony Internetowej oraz jej użytkowania. CMC może w dowolnym czasie zmienić niniejsze Warunki, powiadamiając o tym Klienta poprzez umieszczenie na Stronie Internetowej aktualnej wersji Warunków. Klient ma obowiązek regularnie sprawdzać treść niniejszych Warunków, a korzystanie ze Strony Internetowej (w tym z Platformy transakcyjnej za pośrednictwem rachunku demo) po opublikowaniu zmienionej wersji Warunków oznacza ich przyjęcie przez Klienta.

Spory

W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu dotyczącego Strony Internetowej lub obejmującego Stronę Internetową, wynikającego z jej użytkowania, wyrażają Państwo zgodę na to, aby spór podlegał i był interpretowany zgodnie z prawem polskim. W przypadku powstania sporu w wyniku lub w związku z niniejszymi Warunkami lub Państwa użytkowaniem bądź dostępem do strony, postępowanie sądowe zostanie wszczęte we właściwym sądzie w Polsce.

Informacje dotyczące działalności Spółki

CMC Markets Germany GmbH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
NIP 1070043831

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000798702. Spółka jest oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego CMC Markets Germany GmbH.

CMC Markets Germany GmbH:
Siedziba: Garden Tower, Neue Mainzer Str. 46-50, 60311 Frankfurt nad Menem, Niemcy
Zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy;
Numer w rejestrze handlowym: HRB 114199
Numer VAT: DE322598988

Organy nadzorujące działalność CMC Markets

CMC Markets Germany GmbH prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht w Niemczech (dalej „BaFin”), zarejestrowana pod numerem 154814.

Więcej informacji: BaFin website at https://portal.mvp.bafin.de/database

CMC Markets Germany GmbH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce działa na zasadzie jednolitej licencji, zwanej także zasadą jednego paszportu (ang. single passport). Zasada jednolitej licencji polega na tym, że każda instytucja finansowa, która otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w jednym z państw członkowskich ma prawo do prowadzenia takiej działalności (w ramach uzyskanej licencji) w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. CMC Markets w Polsce, prowadząc działalność w formie oddziału podlega nadzorowi polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i znajduje się na liście notyfikowanych w Polsce oddziałów firm inwestycyjnych.

Nadzór nad działalnością polskiego oddziału spółki sprawuje: Komisja Nadzoru Finansowego w zakresie działalności inwestycyjnej www.knf.gov.pl, Generalny Inspektor Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu www.mf.gov.pl, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony praw konsumentów www.uokik.gov.pl i w zakresie ochrony praw klientów instytucji finansowych – Rzecznik Finansowy www.rf.gov.pl

Korzystanie z rachunku demo

Rejestracja i otwarcie Rachunku Demo oznacza udzielenie Klientowi przez CMC osobistej, niewyłącznej, odwołalnej i niezbywalnej licencji na uzyskanie próbnego dostępu do platformy transakcyjnej w wersji demo oraz jej wykorzystanie do celów prywatnych i niekomercyjnych, tj. wyłącznie w celu zawierania próbnych transakcji na instrumentach finansowych zgodnie z niniejszymi Warunkami. Klientowi nie zostają udzielone żadne inne prawa dotyczące Platformy transakcyjnej.

Zabrania się:

(a) kopiowania i powielania Platformy transakcyjnej oraz jakichkolwiek treści lub danych umieszczonych na Stronie Internetowej;

(b) udzielania innym osobom dostępu do Platformy transakcyjnej;

(c) umieszczania odnośników do Platformy transakcyjnej;

(d) dokonywania modyfikacji, tłumaczenia, inżynierii wstecznej, dekompilacji i deasemblacji Platformy transakcyjnej (chyba że i tylko w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa wyraźnie zabraniają stosowania takich ograniczeń), oraz tworzenia dzieł pochodnych na podstawie Platformy lub jakichkolwiek jej treści, bądź na podstawie treści lub danych umieszczonych na Stronie Internetowej;

(e) zmieniania sposobu działania Platformy transakcyjnej;

(f) dokonywania redystrybucji, odsprzedaży, retransmisji, publikacji, udzielania sublicencji, ujawniania, wyświetlania i wykorzystywania do celów komercyjnych Platformy transakcyjnej bądź jakichkolwiek treści lub danych umieszczonych na Platformie lub na Stronie Internetowej;

(g) pobierania i kopiowania informacji z rachunku, z wyjątkiem sytuacji gdy informacje te wykorzystywane będą na użytek własny lub na żądanie uprawnionych organów;

(h) wykorzystywania narzędzi eksploracji danych (ang. data mining), robotów indeksujących (pliki robots) i podobnych narzędzi służących do gromadzenia lub ekstrakcji danych na Platformie transakcyjnej;

(i) świadomego wprowadzania wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych i innych złośliwych czy szkodliwych materiałów lub kodów;

(j) prób uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Platformy transakcyjnej, serwera, na którym Platforma się znajduje, oraz jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Platformy; oraz

(k) atakowania Platformy transakcyjnej poprzez ataki DoS (odmowa usługi) lub DDoS (rozproszona odmowa usługi).

CMC ma prawo do bezterminowego zawieszenia rachunku demo oraz podjęcia innych kroków prawnych wobec Klienta, który dopuści się którejkolwiek z powyższych zabronionych czynności.

Zatrzeżenia dotyczące treści reklamowych

Znajdujący się na stronie materiał zawiera treści marketingowe, a nie wnioski z niezależnych analiz inwestycyjnych. Tym samym wymogi prawne i regulacyjne dotyczące niezależnych analiz inwestycyjnych nie mają do niego zastosowania i nie podlega on żadnym ograniczeniom w zakresie zawierania transakcji przed jego rozpowszechnieniem.

Niniejszy materiał pełni wyłącznie funkcję informacyjną (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie), i nie uwzględnia indywidualnej sytuacji ani celów Klienta. Żadna z informacji zawartych w niniejszym materiale nie stanowi usługi doradztwa finansowego, porady finansowej, inwestycyjnej lub innego rodzaju porady, która mogłaby stanowić podstawę jakichkolwiek decyzji (ani nie powinna być traktowana jako taka porada). Żadna z opinii wyrażonych w niniejszym materiale nie stanowi rekomendacji udzielanej przez CMC Markets lub autora co do tego, czy dana inwestycja, papier wartościowy, transakcja lub strategia inwestycyjna jest odpowiednia dla konkretnej osoby.

Wszelkie podane informacje podane na należy traktować wyłącznie orientacyjnie, ponieważ mogą one bez uprzedzenia ulec zmianie lub stać się nieaktualne. CMC Markets ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Klienta w związku z podjęciem decyzji inwestycyjnej na postawie informacji udostępnionych w niniejszym materiale.

Niniejszy materiał może zawierać wykresy przedstawiające historyczne ceny instrumentów finansowych, jak również szacunki i prognozy. Informacje dotyczące wyników odnotowywanych przez daną inwestycję w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Dane rynkowe

Inwestor Prywatny

Na potrzeby subskrypcji danych rynkowych (abonamentu na notowania akcji CFD), zostałeś uznany za Inwestora Prywatnego, ponieważ spełniasz wszystkie poniższe warunki:

 • jesteś osobą fizyczną
 • nie uzyskujesz ani nie wykorzystujesz dostępu do danych rynkowych (abonamentu na notowania akcji CFD) i podobnych informacji dostarczanych przez CMC Markets w ramach swojej pracy zawodowej ani w związku z jakąkolwiek formą działalności zawodowej lub gospodarczej, w tym, zarządzaniu aktywami osób trzecich, ani też nie wykorzystujesz w inny sposób dostępu do danych rynkowych (abonamentu na notownia akcji CFD) i podobnych informacji CMC Markets i nie wykorzystujesz tych danych i informacji na inne potrzeby niebędące potrzebami osobistymi
 • nie reprezentujesz instytucji finansowej ani nie jesteś zarejestrowanym lub licencjonowanym profesjonalnym traderem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym na krajowej lub zagranicznej giełdzie, przez organ nadzoru, organizację samorządu
 • branżowego, agencję ds. papierów wartościowych, stowarzyszenie lub organ branżowy
 • nie prowadzisz działalności polegającej na świadczeniu usług finansowych i nie jesteś zatrudniony jako doradca finansowy na
 • potrzeby związane z Umową z CMC Markets
 • nie prowadzisz działalności polegającej na uzyskiwaniu dostępu do danych rynkowych (notowań akcji CFD) lub podobnych informacji
 • dostarczanych przez CMC Markets bądź agregacji tych danych lub informacji i ich redystrybucji wśród osób trzecich lub dostarczaniu do osób trzecich w inny sposób

W związku z tym, w przypadku chęci uzyskania dostępu do danych rynkowych (abonamentu na notownia akcji CFD), obowiązują Cię warunki cenowe dla Inwestorów prywatnych. Szczegóły dotyczące opłat znajdziesz na platformie w sekcji Notowania Akcji CFD w Preferencjach Użytkownika.

W przypadku pytań skontaktuj się z nami e-mailowo: biuro@cmcmarkets.pl, lub telefonicznie 22 160 56 00

Inwestor Nieprywatny

Na potrzeby subskrypcji danych rynkowych (abonamentu na notowania akcji CFD), zostałeś uznany za Inwestora Nieprywatnego, ponieważ spełniasz jednen z poniższych warunków:

 • nie jesteś osobą fizyczną
 • uzyskujesz lub wykorzystujesz dostęp do danych rynkowych (abonament na notowania akcji CFD) i podobne informacje dostarczane przez CMC Markets w ramach swojej pracy zawodowej lub w związku z inną formą działalności zawodowej lub gospodarczej, w tym, zarządzaniu aktywami osób trzecich, lub wykorzystujesz w inny sposób dostęp do danych rynkowych (abonament na notownia akcji CFD) i podobne informacje CMC Markets i wykorzystujesz te dane i informacje na inne potrzeby niebędące potrzebami osobistymi
 • reprezentujesz instytucję finansową lub jesteś zarejestrowanym lub licencjonowanym profesjonalnym traderem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym na krajowej lub zagranicznej giełdzie, przez organ nadzoru, organizację samorządu
 • branżowego, agencję ds. papierów wartościowych, stowarzyszenie lub organ branżowy
 • prowadzisz działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych lub jesteś zatrudniony jako doradca finansowy na potrzeby związane z Umową z CMC Markets
 • Prowadzisz działalność polegającą na uzyskiwaniu dostępu do danych rynkowych (notowań akcji CFD) lub podobnych informacji
 • dostarczanych przez CMC Markets bądź agregacji tych danych lub informacji i ich redystrybucji wśród osób trzecich lub dostarczaniu do osób trzecich w inny sposób

W związku z tym, w przypadku chęci uzyskania dostępu do danych rynkowych (abonamentu na notownia akcji CFD), obowiązują Cię warunki cenowe dla Inwestorów Nieprywatnych. Szczegóły dotyczące opłat znajdziesz na platformie w sekcji Notowania Akcji CFD w Preferencjach Użytkownika.

W przypadku pytań skontaktuj się z nami e-mailowo: biuro@cmcmarkets.pl, lub telefonicznie 22 160 56 00

Nota prawna: Reuters News (Thomson Reuters/Refinitiv)

Nota dotyczy kanału informacyjnego Reuters na naszej platformie.

© [2021] Thomson Reuters. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub redystrybucja treści Thomson Reuters, w tym poprzez wykorzystanie techniki framingu lub podobnych środków, jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody Thomson Reuters. http://www.thomsonreuters.com

© [2021] Refinitiv. Powielanie lub redystrybucja treści Refinitiv, w tym poprzez wykorzystanie techniki framingu lub podobnych środków, jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody Refinitiv. Refinitiv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści Refinitiv, ani za jakiekolwiek działania podjęte w oparciu o taką treść. Logo Refinitiv jest znakiem towarowym firmy Refinitiv i jej spółek zależnych. http://www.refinitiv.com

Podsumowanie Polityki zapobiegania konfliktom interesów

Polityka zapobiegania konfliktom interesów

Polityka zapobiegania konfliktom interesów CMC Markets (dalej „Polityka”) określa procedury i środki kontroli umożliwiające identyfikację, zapobieganie i właściwe reagowanie w sytuacji faktycznych, domniemanych i potencjalnych konfliktów interesów.

Cel

Celem Polityki jest zapewnienie, że konflikty interesów w CMC Markets są identyfikowane, zarządzane, właściwie się im zapobiega oraz nimi zarządza, jak również w razie potrzeby są ujawniane, co ma zagwarantować uczciwe traktowanie Klientów i zgodność z zasadami i regulacjami przyjętymi przez brytyjski Urząd Regulacji Działalności Finansowej – Financial Conduct Authority (dalej „FCA”) oraz niemiecki Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (dalej „BaFin”).

Zakres stosowania

Polityka ma zastosowanie do wszystkich obszarów działalności CMC Markets podlegających nadzorowi ze strony organów oraz do wszystkich czynności podejmowanych na potrzeby takiej działalności lub w związku z nią, w tym czynności zleconych osobom trzecim.

Identyfikacja konfliktów interesów

W celu oceny czy mamy doczynienia z konfliktem interesów, CMC Markets, bierze pod uwagę między innymi:

 • CMC może odnieść korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta; lub
 • Pracownik CMC może odnieść korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta; lub
 • Klient CMC może odnieść korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej kosztem innego Klienta.

Zarządzanie konfliktami interesów

CMC Markets stosuje rozmaite metody zarządzania konfliktami interesów, z których część wymieniono poniżej:CMC stosuje procedury, których celem jest identyfikacja i zarządzanie konfliktami interesów. Obejmują one szereg rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych, które zapewniają ochronę interesów Klientów i minimalizują ryzyko powstawania konfliktów interesów.

 • Rozdział obowiązków i kompetencji nadzorczych w odniesieniu do osób wykonujących różne czynności zawodowe, w tym procedury zapewnienia właściwej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami biznesowymi;
 • Ograniczenia dotyczące transakcji na własny rachunek obowiązujące wszystkich pracowników i osoby z nimi powiązane, niezależnie od zajmowanego stanowiska;
 • Środki kontrolne w zakresie zasad wynagradzania pracowników, w tym przegląd procedury wynagrodzeń oraz premiowania;
 • Protokoły zapewniające wyeliminowanie przypadków stosowania i przyjmowania niedopuszczalnych zachęt oraz ujawnianie dozwolonych zachęt;
 • Procedury dotyczące przyjmowania prezentów i korzyści osobistych, w tym rejestr przypadków złożenia propozycji, oferty lub przyjęcia określonych korzyści;
 • Polityka dotycząca pełnienia funkcji w zarządach innych spółek, w tym wymóg deklarowania interesów związanych z zasiadaniem w zarządach innych spółek oraz inną działalnością gospodarczą; oraz
 • Szkolenia dla członków kierownictwa i pracowników CMC Markets w zakresie zarządzania konfliktami interesów.

Ujawnianie konfliktów interesów

Jeżeli CMC Markets stwierdzi z należytą pewnością, że stosowane środki zarządzania faktycznymi lub potencjalnymi konfliktami interesów są niewystarczające do wyeliminowania istotnego ryzyka naruszenia interesów Klienta, przed zawarciem transakcji w imieniu Klienta CMC Markets ma obowiązek poinformować go o ogólnym charakterze i/lub źródłach konfliktu interesów. Dalsze informacje na temat Polityki zapobiegania konfliktom interesów obowiązującej w CMC Markets, w tym jej pełna wersja, udostępniane są na życzenie. Wszelkie pytania w tym zakresie można również kierować standardowo do naszego Biura Obsługi Klienta.

Biuro Obsługi Klienta:
Tel: 22 160 56 00
Email: biuro@cmcmarkets.com

Transakcja 1 Klik Warunki Użytkowania

Funkcja Transakcje 1 Klik umożliwia otwieranie lub zamykanie transakcji za pomocą pojedynczego kliknięcia. Po wprowadzeniu ilości jednostek, wybierz kierunek transakcji klikając odpowiednio w cenę Kup lub Sprzedaj – spowoduje to natychmiastowe przesłanie takiego zlecenia do aktywacji.

Nie zostaniesz poproszony o potwierdzenie Zlecenia, będzieono złożone natychmiast (więcej informacji na temat Transakcji 1 Klik znajduje się na naszej stronie).

Przed użyciem Transakcji 1 Klik, trzeba zapoznać się a następnie zaakceptować Warunki Użytkowania na Platformie Transakcyjnej.

FATCA

Podmioty uznawane za Niefinansowy Podmiot Zagraniczny Aktywny to podmiot spełniający jedną z poniższych przesłanek:

 1. mniej niż 50% dochodów brutto klienta w poprzednim roku kalendarzowym ma charakter bierny (dochód bierny to dochody inwestycyjne takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych itp.) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych w poprzednim roku kalendarzowym stanowią aktywa, które generują dochód bierny,
 2. klient jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem,
 3. klient jest spółką holdingową posiadającą wyłącznie akcje podmiotów nieprowadzących działalności finansowej lub zapewniającą finansowanie dla takich podmiotów, przy czym warunek nie dotyczy podmiotów o charakterze inwestycyjnym,
 4. podmiot angażuje się głównie w transakcje finansowe oraz zabezpieczające z podmiotami powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi, ale nie zapewniają finansowania lub zabezpieczają podmiotów z którymi nie są powiązane. Pod warunkiem, że grupa ta jest przede wszystkim zaangażowana w działalność inną niż Instytucja Finansowa.

Pod pojęciem Niefinansowego Podmiotu Zagranicznego Pasywnego rozumie się podmiot inny niż Aktywny.

Nieamerykańska Instytucja finansowa (FFI) to podmiot zagraniczny, który:

 1. Przyjmuje depozyty w ramach zwykłej działalności bankowej lub podobnej, lub
 2. Znacząca część jej działalności polega na posiadaniu aktywów finansowych na rachunek innych osób, lub
 3. Zajmuje się lub jest zaangażowana w działalność związaną z inwestowaniem lub obrotem papierami wartościowymi, towarami, udziałami i innymi instrumentami finansowymi lub prowadzi administrację aktywów finansowych na rzecz innych podmiotów (banki, brokerzy, dealerzy, firm ubezpieczeniowe, fundusze hedgingowe, podmiotów sekurytyzacyjne i fundusze private equity, a także kasy mieszkaniowe, podmioty posiadające aktywa finansowe w depozycie, określone rodzaje zakładów ubezpieczeń, spółki zarządzające aktywami i określone fundusze inwestycyjne lub spółki inwestycyjne, a ponadto również podmioty, które wyznaczają spółkę-powiernika lub podmiot zarządzający aktywami osoby trzeciej lub działający jako spółka holdingowa dla grupy spółek prowadzących działalność finansową).

Niefinansowy Podmiot Zagraniczny (NFFE): podmiot zagraniczny, który nie jest FFI i może być Aktywny lub Pasywny.

Numer identyfikacji GIIN (numer identyfikacyjny nadawany instytucjom finansowym spełniającym wymogi FATCA

i zarejestrowanym na portalu IRS), o ile został nadany

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app