Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Ochrona Aktywów Klientów

KLUCZOWE INFORMACJE

  • Środki klientów, w tym gotówka, depozyt zabezpieczający oraz niezrealizowane zyski są gromadzone na wydzielonych rachunkach* prowadzonych w wiarygodnych bankach i są wyraźnie oddzielone od środków własnych CMC Markets.
  • Banki, w których deponowane są środki klientów, podlegają regularnej ocenie przez CMC Markets pod kątem zarządzania ryzykiem.
  • W celu zabezpieczania pozycji u swoich kontrahentów, CMC Markets wykorzystuje środki własne jako depozyt zabezpieczający.

CZY MOJE PIENIĄDZE, JAKO KLIENTA CMC MARKETS, SĄ WYDZIELONE Z AKTYWÓW FIRMY?

CMC Markets Germany GmbH („CMC Markets”) jako nadzorowana firma inwestycyjna, zapewnia ochronę środków powierzonych jej przez Klientów.

Aktywa polskich Klientów CMC Markets przechowywane są na osobnych rachunkach bankowych i wydzielone z aktywów firmy co gwarantuje, że w świetle prawa, w razie ogłoszenia niewypłacalności lub zaniechania działalności przez CMC Markets, środki te nie zostaną przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

GDZIE CMC MARKETS PRZECHOWUJE WYDZIELONE AKTYWA KLIENTÓW?

Środki Klientów naszych europejskich oddziałów są przechowywane razem w renomowanych bankach.

Aktywa klientów posiadających rachunki w CMC Germany GmbH są przechowywane w Barclays Bank Ireland PLC, Oddział we Frankfurcie.

Oznacza to, że środki niekoniecznie są przechowywane w kraju zamieszkania klienta.

W JAKI SPOSÓB CMC MARKETS WYDZIELA MOJE AKTYWA?

Aktywa klientów są przechowywane na osobnych rachunkach powierniczych. Wydzielenia środków klientów od środków własnych CMC Markets gwarantuje, że zdeponowane środki należą do klientów, a nie do CMC Markets i nie mogą być wykorzystywane przez CMC Markets. Środki są zarządzane w taki sposób, że fundusze są rozpoznawane jako pieniądze klientów.

Każdego dnia roboczego CMC Markets dokonuje uzgodnienia kwoty środków pieniężnych (rekoncyliacji), jaka powinny znajdować się na bankowym rachunku pieniężnym, ze środkami faktycznie znajdującymi się na takim rachunku. Pełna wartość rachunku transakcyjnego jest traktowana jako aktywa klienta podlegające ochronie.

W celu zapewnienia prawidłowości przechowywania środków klientów, CMC Markets jest corocznie audytowane przez naszych audytorów, a wyniki audytu są przestawiane organom nadzoru.

Dodatkowo, okresowo przeprowadzane są audyty wewnętrzne i przeglądy procesu, których wyniki są przedstawiane kierownictwu CMC Markets.

Ponadto CMC Markets przestrzega lokalnych regulacji dotyczących segregacji środków klientów i codziennie dokonuje kalkulacji depozytów klientów.

Procesy i środki kontrolne związane z bezpieczeństwem pieniędzy klientów są każdego roku weryfikowane przez niezależnego audytora. Ponadto, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, okresowo przeprowadzane są audyty wewnętrzne i przeglądy procesu, których wyniki są przedstawiane kierownictwu CMC Markets.

Ponadto, CMC Markets przesyła co miesiąc sprawozdanie dotyczące aktywów klientów bezpośrednio do organów nadzoru, co można określić jako comiesięczny proces kontrolny w tym zakresie.

JAKIEMU NADZOROWI PODLEGA CMC MARKETS?

Rachunki prowadzone w CMC Markets Germany GmbH:

Spółka CMC Markets Germany GmbH prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht w Niemczech (BaFin), zarejestrowana pod numerem 154814. To oznacza, że zapewnia ochronę środków powierzonych jej przez klientów zgodnie z wymogami BaFin (Sekcja 84 niemieckiej ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych - KWG).

CO SIĘ STANIE Z MOIMI PIENIĘDZMI W RAZIE UPADŁOŚCI CMC MARKETS?

W mało prawdopodobnym przypadku upadłości CMC Markets (primary pooling), klienci, których środki są przechowywane na wyodrębnionych rachunkach otrzymają ich zwrot, po potrąceniu kosztów administracyjnych związanych z ich dystrybucją.

W przypadku braku możliwości wywiązania się CMC Markets z obowiązków płatniczych, spowodowanego naruszeniem wymogu dotyczącego wydzielonych rachunków, zasady wypłaty odszkodowań wypłacanych klientom w ramach systemów rekompensat jest następujące:

Dla rachunków prowadzonych w CMC Markets Germany GmbH:

jeżeli CMC Markets Germany GmbH znajdzie się w kłopotach finansowych i nie będzie mogła wypełnić zobowiązań wynikających z transakcji na papierach wartościowych z klientami, rekompensata zostanie wypłacona z System rekompensat z papierów wartościowych spółek Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (“EdW”). BaFin podejmuje decyzje o zaistnieniu przesłanki do wypłaty rekompensat i ogłasza właściwy komunikat w Federal Gazette.

Roszczenie odszkodowawcze przyznane każdemu inwestorowi w ramach transakcji papierami wartościowymi wynosi 90% wobec firmy, która ogłosi niewypłacalność (maks. 20 000 EUR).

Jeśli jako walutę rachunku transakcyjnego wybrano USD lub GBP, środki nie są zabezpieczone przez EdW.

CO SIĘ STANIE Z MOIMI PIENIĘDZMI W RAZIE UPADŁOŚCI BANKU, W KTÓRYM CMC MARKETS PRZECHOWUJE ŚRODKI KLIENTÓW?

W przypadku upadłości banku (secondary pooling), jego straty mogą być pokrywane przez klientów, proporcjonalnie do udziału w funduszach banku.

Klienci posiadający rachunki w CMC Markets Germany GmbH: środki klientów przechowywane na rachunkach banków, które są objęte niemieckimi przepisami dot. ochrony depozytów Einlagensicherungsgesetz do 100 000 EUR lub wysokości tej kwoty w innych walutach, w zależności od ochrony oferowanej przez bank.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app