75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Ochrona Aktywów Klientów

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi ochrony aktywów Klientów CMC Markets

Aktywa Klientów

KLUCZOWE INFORMACJE

  • Środki klientów są gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych *
  • Środki klientów są deponowane na rachunkach najwiekszych banków, które podlegają regularnej ocenie przez CMC Markets pod kątem zarządzania ryzykiem
  • CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000575015, NIP 1070035062, jest oddziałem spółki CMC Markets UK plc z siedzibą w 133 Houndsditch, Londyn EC3A 7B, zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 0244840, nadzorowanej przez Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii, wpisanej do rejestru firm inwestycyjnych pod numerem 173730 oraz Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce.

CZY MOJE PIENIĄDZE, JAKO KLIENTA CMC MARKETS, SĄ WYDZIELONE Z AKTYWÓW FIRMY?

CMC Markets, jako firma inwestycyjna nadzorowana przez FCA, zapewnia ochronę środków powierzonych jej przez Klientów zgodnie z wymogami FCA - Client Assets Rules (zasada CASS).

Aktywa polskich Klientów CMC Markets, zarówno detalicznych jak i profesjonalnych (w rozumieniu MiFID) przechowywane są na osobnych rachunkach bankowych i wydzielone z aktywów firmy, co gwarantuje, że w świetle prawa, w razie ogłoszenia niewypłacalności lub zaniechania działalności przez CMC Markets, środki te nie zostaną przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

GDZIE CMC MARKETS PRZECHOWUJE WYDZIELONE AKTYWA KLIENTÓW?

Środki Klientów naszych europejskich oddziałów są przechowywane razem i podlegają tym samym przepisom. Aktywa klientów są przechowywane na wydzielonych rachunkach bankowych w Wielkiej Brytanii, m.in. w HSBC, Lloyds i Barclays, Natwest i poza Wielką Brytanią, w Ulster Bank w Irlandii, Deutsche Banku w Niemczech i HSBC w Polsce i Hiszpanii.  Oznacza to, że środki niekoniecznie są przechowywane w kraju zamieszkania Klienta, ale wszystkie podlegają takiej samej ochronie. *

W JAKI SPOSÓB CMC MARKETS WYDZIELA MOJE AKTYWA?

Aktywa Klientów są przechowywane na wydzielonych rachunkach bankowych, w sposób umożliwiający ich identyfikację. Oznacza to, że zdeponowane środki należą do Klientów, a nie do CMC Markets.

Każdego dnia roboczego CMC Markets dokonuje uzgodnienia kwoty środków pieniężnych (rekoncyliacji), jaka powinny znajdować się na bankowym rachunku pieniężnym, ze środkami faktycznie znajdującymi się na takim rachunku. Ponadto, CMC Markets UK Plc przesyła co miesiąc sprawozdanie dotyczące aktywów klientów (Client Money Asset Returns - CMAR) bezpośrednio do FCA.

Procesy i środki kontrolne związane z bezpieczeństwem pieniędzy klientów są każdego roku weryfikowane przez niezależnego audytora (PricewaterhouseCoopers) i przedstawiane FCA. Ponadto, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, okresowo przeprowadzane są audyty wewnętrzne i przeglądy procesu, których wyniki są przedstawiane kierownictwu CMC Markets.

CO SIĘ STANIE Z MOIMI PIENIĘDZMI W RAZIE UPADŁOŚCI CMC MARKETS?

W takim przypadku Klienci, których środki są przechowywane na wyodrębnionych rachunkach otrzymają ich zwrot, po potrąceniu kosztów administracyjnych związanych z ich dystrybucją.

W przypadku braku możliwości wywiązania się CMC Markets z obowiązków płatniczych, Klienci CMC Markets mają prawo zwrócić się o odszkodowanie do Programu Gwarantowania Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme). Maksymalna kwota odszkodowań z tytułu roszczeń wobec firm, które ogłosiły niewypłacalność, wynosi 85 000 GBP.

CO SIĘ STANIE Z MOIMI PIENIĘDZMI W RAZIE UPADŁOŚCI BANKU, W KTÓRYM CMC MARKETS PRZECHOWUJE ŚRODKI KLIENTÓW?

W przypadku upadłości banku, jego straty mogą być pokrywane przez klientów, proporcjonalnie do udziału w funduszach banku.

W takim wypadku Klient może ubiegać się o odszkodowanie z Programu FSCS, którego maksymalna kwota wynosi 85 000 GBP dla osoby fizycznej lub firmy.

Program Gwarantowania Usług Finansowych
(Financial Services Compensation Scheme)

KLUCZOWE INFORMACJE

  • Zabezpiecza Klientów firm inwestycyjnych
  • Umożliwia wypłacenie Klientom odszkodowania w wysokości 85 000 GBP w razie niewywiązania się przez firmę z obowiązków płatniczych
  • Pozwala na uzyskanie odszkodowania do wysokości 85 000 GBP to w przypadku upadłości banku, w którym przechowywane są środki Klientów

Program FSCS obowiązuje od 1 grudnia 2001 r., czyli od dnia wejścia w życie brytyjskiej Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000), i zapewnia ochronę klientom firm świadczących usługi finansowe na podstawie zezwolenia wydanego przez FCA (takich jak CMC Markets).

Uczestnictwo w programie FSCS jest bezpłatne, lecz do otrzymania odszkodowania kwalifikują się wyłącznie wnioskodawcy spełniający warunki określone w programie. Zasadniczo program obejmuje klientów indywidualnych oraz niektóre małe przedsiębiorstwa.

Program uruchamiany jest w razie niewywiązania się przez firmę z obowiązków płatniczych, lub w razie faktycznego bądź prawdopodobnego braku możliwości zapłaty przez nią roszczeń klientów. Maksymalna kwota odszkodowania z tytułu niewypłacalności firmy wynosi 85 000 GBP.

Dalsze informacje na temat programu FSCS dostępne są na stronie internetowej programu pod adresem www.fscs.org.uk lub pod numerem telefonu infolinii programu FSCS +44 (0) 20 7741 4100 lub 0800 678 1100.

 * W sytuacji likwidacji CMC Markets spełnia wymogi CASS 7.13.13R (3) (b) zmodyfikowane zgodnie z wytycznymi FCA nr 4733528 i 4733534 z dnia 24 sierpnia 2017 r. CMC Markets może korzystać z rachunków bankowych (na których przechowywane są środki klientów) prowadzonych na zasadach, zgodnie z którymi pobranie środków jest w każdym wypadku niedozwolone przed upływem ustalonego okresu lub okresu wypowiedzenia trwającego: (a) maksymalnie 30 dni w odniesieniu do co najmniej 40% całkowitej kwoty środków pieniężnych klienta utrzymywanych przez firmę na rachunkach bankowych klienta; oraz (b) maksymalnie 95 dni w odniesieniu do pozostałej kwoty środków pieniężnych klienta utrzymywanych przez firmę na rachunkach bankowych klienta. Wymóg przekazywania zawiadomienia o zamiarze pobrania środków z wyprzedzeniem dłuższym niż standardowe (30 dni) może skutkować opóźnieniem w otrzymaniu przez klientów zwrotu należnej im części wydzielonych środków w razie likwidacji CMC Markets.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.