Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Ochrona Aktywów Klientów

Aktywa Klientów

KLUCZOWE INFORMACJE

  • Środki klientów, w tym gotówka, depozyt zabezpieczający oraz niezrealizowane zyski są gromadzone na wydzielonych rachunkach* prowadzonych w wiarygodnych bankach i są wyraźnie oddzielone od środków własnych CMC Markets.
  • Banki, w których deponowane są środki klientów, podlegają regularnej ocenie przez CMC Markets pod kątem zarządzania ryzykiem.
  • W celu zabezpieczania pozycji u swoich kontrahentów, CMC Markets wykorzystuje środki własne jako depozyt zabezpieczający.

CZY MOJE PIENIĄDZE, JAKO KLIENTA CMC MARKETS, SĄ WYDZIELONE Z AKTYWÓW FIRMY?

CMC Markets UK plc oraz CMC Markets Germany GmbH (dalej razem jako „CMC Markets”) jako nadzorowane firmy inwestycyjne, zapewniają ochronę środków powierzonych im przez Klientów.

​Aktywa polskich Klientów CMC Markets przechowywane są na osobnych rachunkach bankowych i wydzielone z aktywów firmy, co gwarantuje, że w świetle prawa, w razie ogłoszenia niewypłacalności lub zaniechania działalności przez CMC Markets, środki te nie zostaną przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

GDZIE CMC MARKETS PRZECHOWUJE WYDZIELONE AKTYWA KLIENTÓW?

Środki Klientów naszych europejskich oddziałów są przechowywane razem w renomowanych bankach.  

Aktywa klientów posiadających rachunki w CMC Germany GmbH są przechowywane w Barclays Bank Ireland PLC, Oddział we Frankfurcie.

Oznacza to, że środki niekoniecznie są przechowywane w kraju zamieszkania klienta.

W JAKI SPOSÓB CMC MARKETS WYDZIELA MOJE AKTYWA?

Aktywa klientów są przechowywane na osobnych rachunkach powierniczych. Wydzielenia środków klientów od środków własnych CMC Markets gwarantuje, że zdeponowane środki należą do klientów, a nie do CMC Markets i nie mogą być wykorzystywane przez CMC Markets. Środki są zarządzane w taki sposób, że fundusze są rozpoznawane jako pieniądze klientów. 

Każdego dnia roboczego CMC Markets dokonuje uzgodnienia kwoty środków pieniężnych (rekoncyliacji), jaka powinny znajdować się na bankowym rachunku pieniężnym, ze środkami faktycznie znajdującymi się na takim rachunku. Pełna wartość rachunku transakcyjnego jest traktowana jako aktywa klienta podlegające ochronie. 

W celu zapewnienia prawidłowości przechowywania środków klientów,  CMC Markets jest corocznie audytowane przez naszych audytorów, a wyniki audytu są przestawiane organom nadzoru. 

Dodatkowo, okresowo przeprowadzane są audyty wewnętrzne i przeglądy procesu, których wyniki są przedstawiane kierownictwu CMC Markets. 

Ponadto CMC Markets przestrzega lokalnych regulacji dotyczących segregacji środków klientów i codziennie dokonuje  kalkulacji depozytów klientów. 

Procesy i środki kontrolne związane z bezpieczeństwem pieniędzy klientów są każdego roku weryfikowane przez niezależnego audytora i przedstawiane FCA. Ponadto, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, okresowo przeprowadzane są audyty wewnętrzne i przeglądy procesu, których wyniki są przedstawiane kierownictwu CMC Markets.

Ponadto, CMC Markets UK Plc przesyła co miesiąc sprawozdanie dotyczące aktywów klientów (Client Money Asset Returns - CMAR) bezpośrednio do FCA, co można określić jako comiesięczny proces kontrolny w tym zakresie. 

JAKIEMU NADZOROWI PODLEGA CMC MARKETS?

Rachunki prowadzone w CMC Markets Germany GmbH:
Spółka CMC Markets Germany GmbH prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht w Niemczech (BaFin), zarejestrowana pod numerem 154814. To oznacza, że zapewnia ochronę środków powierzonych jej przez klientów zgodnie z wymogami BaFin (Sekcja 84 niemieckiej ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych - KWG).

Rachunki prowadzone w CMC Markets UK plc:
Spółka CMC Markets UK plc prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Financial Conduct Authority (FCA), zarejestrowana pod numerem 173730. To oznacza, że zapewnia ochronę środków powierzonych jej przez klientów zgodnie z wymogami Customer Custody Requirements (CASS).

CO SIĘ STANIE Z MOIMI PIENIĘDZMI W RAZIE UPADŁOŚCI CMC MARKETS?

W mało prawdopodobnym przypadku upadłości CMC Markets (primary pooling), klienci, których środki są przechowywane na wyodrębnionych rachunkach otrzymają ich zwrot, po potrąceniu kosztów administracyjnych związanych z ich dystrybucją.

W przypadku braku możliwości wywiązania się CMC Markets z obowiązków płatniczych, spowodowanego naruszeniem wymogu dotyczącego wydzielonych rachunków, zasady wypłaty odszkodowań wypłacanych klientom w ramach systemów rekompensat jest następujące:

Dla rachunków prowadzonych w CMC Markets Germany GmbH:
jeżeli CMC Markets Germany GmbH znajdzie się w kłopotach finansowych i nie będzie mogła wypełnić zobowiązań wynikających z transakcji na papierach wartościowych z klientami,  rekompensata zostanie wypłacona z System rekompensat z papierów wartościowych spółek Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (“EdW”). BaFin podejmuje decyzje o zaistnieniu przesłanki do wypłaty rekompensat i ogłasza właściwy komunikat w Federal Gazette.  

Roszczenie odszkodowawcze przyznane każdemu inwestorowi w ramach transakcji papierami wartościowymi wynosi 90%  wobec firmy, która ogłosi niewypłacalność (maks. 20 000 EUR).          

W przypadku braku możliwości wywiązania się CMC Markets z obowiązków płatniczych, Klienci CMC Markets UK plc mają prawo zwrócić się o odszkodowanie do Programu Gwarantowania Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme - FSCS). Maksymalna kwota odszkodowań z tytułu roszczeń wobec firm, które ogłosiły niewypłacalność, wynosi 85 000 GBP.

CO SIĘ STANIE Z MOIMI PIENIĘDZMI W RAZIE UPADŁOŚCI BANKU, W KTÓRYM CMC MARKETS PRZECHOWUJE ŚRODKI KLIENTÓW?

W przypadku upadłości banku (secondary pooling), jego straty mogą być pokrywane przez klientów, proporcjonalnie do udziału w funduszach banku.

Klienci posiadający rachunki w CMC Markets Germany GmbH: środki klientów przechowywane  na rachunkach banków, które są objęte niemieckimi przepisami dot. ochrony depozytów Einlagensicherungsgesetz do 100 000 EUR lub wysokości tej kwoty w innych walutach, w zależności od ochrony oferowanej przez bank. 

Klienci posiadający rachunki w CMC Markets UK plc mogą ubiegać się o odszkodowanie z Programu FSCS, którego maksymalna kwota wynosi 85 000 GBP dla osoby fizycznej lub firmy.

Program Gwarantowania Usług Finansowych
(Financial Services Compensation Scheme)

KLUCZOWE INFORMACJE

  • Zabezpiecza Klientów firm inwestycyjnych
  • Umożliwia wypłacenie Klientom odszkodowania w wysokości 85 000 GBP w razie niewywiązania się przez firmę z obowiązków płatniczych
  • Pozwala na uzyskanie odszkodowania do wysokości 85 000 GBP to w przypadku upadłości banku, w którym przechowywane są środki Klientów

Program FSCS obowiązuje od 1 grudnia 2001 r., czyli od dnia wejścia w życie brytyjskiej Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000), i zapewnia ochronę klientom firm świadczących usługi finansowe na podstawie zezwolenia wydanego przez FCA (takich jak CMC Markets).

Uczestnictwo w programie FSCS jest bezpłatne, lecz do otrzymania odszkodowania kwalifikują się wyłącznie wnioskodawcy spełniający warunki określone w programie. Zasadniczo program obejmuje klientów indywidualnych oraz niektóre małe przedsiębiorstwa.

Program uruchamiany jest w razie niewywiązania się przez firmę z obowiązków płatniczych, lub w razie faktycznego bądź prawdopodobnego braku możliwości zapłaty przez nią roszczeń klientów. Maksymalna kwota odszkodowania z tytułu niewypłacalności firmy wynosi 85 000 GBP.

Dalsze informacje na temat programu FSCS dostępne są na stronie internetowej programu pod adresem www.fscs.org.uk lub pod numerem telefonu infolinii programu FSCS +44 (0) 20 7741 4100 lub 0800 678 1100.

* W sytuacji likwidacji CMC Markets spełnia wymogi CASS 7.13.13R (3) (b) zmodyfikowane zgodnie z wytycznymi FCA nr 4733528 i 4733534 z dnia 24 sierpnia 2017 r. CMC Markets może korzystać z rachunków bankowych (na których przechowywane są środki klientów) prowadzonych na zasadach, zgodnie z którymi pobranie środków jest w każdym wypadku niedozwolone przed upływem ustalonego okresu lub okresu wypowiedzenia trwającego: (a) maksymalnie 30 dni w odniesieniu do co najmniej 40% całkowitej kwoty środków pieniężnych klienta utrzymywanych przez firmę na rachunkach bankowych klienta; oraz (b) maksymalnie 95 dni w odniesieniu do pozostałej kwoty środków pieniężnych klienta utrzymywanych przez firmę na rachunkach bankowych klienta. Wymóg przekazywania zawiadomienia o zamiarze pobrania środków z wyprzedzeniem dłuższym niż standardowe (30 dni) może skutkować opóźnieniem w otrzymaniu przez klientów zwrotu należnej im części wydzielonych środków w razie likwidacji CMC Markets.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP