Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czym jest Forex (FX)?

Foreign Exchange, również nazywany FX lub Forex​, to rynek na którym przeprowadza się transakcje walutami, gdzie w każdej transakcji kupuje się jedną walutę i sprzedaje drugą. Rynek Forex jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma jednego centralnego miejsca obrotu. Jest to najbardziej płynny rynek na świecie. W CMC Markets możesz otworzyć rachunek demo i zapoznać się z transakcjami na wielu różnych parach walut. 

Platforma stworzona do inwestowania

Wykorzystaj ponad 11 500 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, Forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Czym są transakcje Forex?

Forex jest jednym z najbardziej aktywnych rynków na całym świecie. Raportowane średnie dzienne obroty znacznie przekraczają 6 bilionów USD. Forex jest więc jednym z największych i najbardziej płynnych rynków finansowych na świecie. Waluty wymieniane są zarówno przez poszczególne lokalne firmy na potrzeby własnej działalności jak i globalne międzynarodowe koncerny. Oczywiście Forex jest również rynkiem inwestycyjnym i spekulacyjnym, na którym aktywnie działają inwestorzy. Forex nie ma jednej centralnej lokalizacji lub giełdy. Jest otwarty 24h na dobę od wieczora w niedzielę do piątku wieczorem.

Transakcje czy jak potocznie nazywa się handel na foreksie umożliwia wykorzystanie fluktuacji wielu kursów walutowych. Tutaj zawsze operujesz na parach walutowych – na przykład USD/PLN​. Spekulujesz czy cena waluty jednego kraju wzrośnie czy spadnie wobec waluty drugiego kraju. Według własnego uznania i osądu zajmujesz odpowiednią pozycję. Na przykładzie pary walutowej EUR/USD, pierwsza waluta w parze czyli EUR jest tak zwaną walutą bazową, a druga, czyli w tym przykładzie USD jest walutą kwotowaną.

CMC Markets jest jedną z pierwszych firm inwestycyjnych na świecie, która umożliwiła przeprowadzanie transakcji Forex online. Teraz Ty również możesz wykorzystać CFD na Forexie. Oferujemy wszystkie istotne pary walutowe, w tym tak zwane majors, minors i exotics.

Jak działa Forex?

Inwestując na Forex lub potocznie handlując na Forex, zawsze spekulujesz czy waluta bazowa będzie silniejsza lub słabsza od waluty kwotowanej. Więc jeżeli uważasz, że EUR będzie mocniejsze od USD, kupujesz czyli zajmujesz długą pozycję. Alternatywnie, gdy uważasz że EUR będzie słabsze od USD, sprzedajesz czyli zajmujesz tak zwaną krótką pozycję.

W przypadku gdy Twoje przypuszczenia okażą się właściwe, czyli w sytuacji gdy kupiłeś EUR/USD i faktycznie kurs tej pary wzrósł, zarabiasz. Jeżeli kurs zwrócił się przeciwko Twojej pozycji, czyli spadł – tracisz.

Na Forexie możesz wykorzystać lewar, czyli otwierać pozycje w taki sposób by Twój ewentualny zysk był zwielokrotniony. Pamiętaj, że w transakcjach lewarowanych również Twoje ewentualne straty będą odpowiednio większe.

Co to jest lewar lub dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa czy inaczej lewar umożliwia otwieranie pozycji większych niż Twój kapitał. Do przeprowadzenia transakcji wystarczy, że wniesiesz jedynie ułamek jej pełnej wartości. Ten ułamek nazywa się depozytem zabezpieczającym. W CMC Markets Polska depozyty zabezpieczające rozpoczynają się od 3,3%. Oznacza to, że możesz przeprowadzać transakcje około 30 razy większe niż Twój kapitał na rachunku. Wtedy mówi się, że wykorzystujesz dźwignię 30:1. Powinieneś jednak pamiętać, że tak jak lewar może zwielokrotnić Twoje zyski, tak samo może się stać z Twoimi stratami. W efekcie możesz stracić zainwestowane środki.

Czym jest spread na rynku Forex?

Spread lub inaczej widełki ceny Kup i Sprzedaj, to różnica pomiędzy aktualną ceną po której możesz kupić i sprzedać. Cena Kup jest wyższa od ceny Sprzedaj.

Przeprowadzając transakcję, otwierasz pozycję Kup (na wzrost) lub Sprzedaj (na spadek) na danym rynku, w zależności od tego czy uważasz, czy cena pierwszej waluty w parze wzrośnie lub spadnie.

Po wyborze kierunku transakcji (Kup lub Sprzedaj) i otwarciu pozycji, aby zacząć osiągać zysk, musisz poczekać, aż kwotowanie danego instrumentu przekroczy wartość spreadu w odpowiednim kierunku. Gdy już tak się stanie, możesz zrealizować swój zysk zamykając pozycję (tj. kupując pozycję Sprzedaj lub sprzedając pozycję Kup).

Spread jest jednym z kluczowych elementów transakcji na rynku Forex wpływających na rentowność Twoich inwestycji – im spread jest węższy, tym szybciej możesz osiągnąć zysk, gdy ruch cen będzie zgodny z oczekiwanym kierunkiem. Z uwagi na wielkośc rynku Forex, w CMC Markets zapewniamy niewielkie spready na parach walut zaczynające się od 0,2 punkta. Dla porównania najmniejszy spread na bitcoinie to 37 punktów.

Spread jest przedstawiony jako ostatnia duża cyfra w kwotowaniu. Na przykład na parze walutowej EUR/USD wynosi 0,5. Od wyższej ceny w spreadzie np. 1,12459 odjęta zostanie cena niższa 1,12452. Wynik to 0,00007, a ostatnia duża cyfra w kwotowaniu jest na czwartym miejscu po przecinku

Inwestuj na 300+ parach walutowych

Jak handlować na rynku walutowym?

Historycznie handel na rynku forex odbywał się za pośrednictwem banków lub wyspecjalizowanych brokerów walutowych. Jednak wraz ze wzrostem popularności firm inwestycyjnych oferujących platformy internetowe, ta forma transakcji zaczęła być szeroko dostępna. Jednym z pionierów oferujących dostęp do rynków walutowych przez internet klientom indywidualnym była CMC Markets. Dzisiaj pozycje na rynkach walutowych można również zajmowac poprzez CFD. Taki rodzaj transakcji umożliwia wykorzystanie dźwigni finansowej w swoich transakcjach i bardzo dużą elastycznośc w swoich transakcjach.

Strategie handlu na rynku Forex

Bez konkretnej strategii działania na rynkach, trudno będzie o osiągnięcie sukcesu w długim terminie. Niezależnie jak, skąd i kiedy handluje się na Forex należy wypracować własny system działania.

Strategia handlu walutami często zawiera szereg sygnałów wpływających na decyzje otwarcia, utrzymania i zamknięcia pozycji. Mogą być one oparte na analizie technicznej, jej wskaźnikach, poziomach lub formacjach, elementach fundamentalnych lub innych matematycznych zależnościach występujących na rynku. Określanie takich sygnałów, a następnie wykonywanie transakcji może być ręczne (przez inwestora) jak i w pełni automatyczne oparte na wprowadzonych algorytmach, robotach. 

O stragiach inwestycyjnych i spekulacyjnych napisano tysiące książek i opracowań. Dobrym wstępem będzie lektura naszego przewodnika po strategiach na rynku Forex.

Co wpływa na rynki walutowe?

Inwestowanie na rynku Forex z niewielką świadomością czynników, które wpływają na ten rynek, może prowadzić do znacznych strat.

Na wstępie i przede wszystkim, należy pamiętać, że silniejsza waluta sprawia, że ceny eksportowanych przez dany kraj towarów i produktów będą mniej atrakcyjne, wyższe. Jednocześnie importowane towary i produkty będą tańsze dla rezydentów kraju z silną walutą. Kurs walutowy ma wpływ na wycenę innych parametrów gospodarczych danego kraju, w tym na wycenę długu w obcej walucie. Generalnie jest to bardzo złożony system, a wszystkie elementy będą bacznie obserwowane przez inwestorów na rynku walutowym.

Niestabilność polityczna i wyniki gospodarcze

Stabilne politycznie kraje z dobrymi wynikami gospodarczymi są zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów. Łatwiej im jest przyciągać większe inwestycje w stosunku do krajów z gorszymi perspektywami ekonomicznymi i niestabilnymi politycznie.

Stopy procentowe

Wysokość stóp procentowych, poziom inflacji i kurs waluty danego kraju zazwyczaj są ze sobą mocno powiązane. Banki centralne decydują o poziomach stóp procentowych. To ich główny środek kontroli tempa wzrostu cen. Banki centralne działają według schematu, gdzie im bardziej podnoszone są stopy procentowe, tym mniejsze będą wydatki społeczeństwa i chęć kredytowania się, co powinno zmniejszać presję inflacyjną. Niższe stopy procentowe natomiast zwiększają wartość pieniądza w obiegu i przyczyniają się do ekspansji gospodarczej. Kosztem jest jednak zazwyczaj wzrost cen.

W przypadku stabilnych i silnych gospodarek inwestorzy walutowi będą wybierali te, gdzie stopy procentowe są wyższe, bo wyższy będzie zwrot z zainwestowanego kapitału. Inaczej jest jednak w przypadku krajów niestabilnych ekonomicznie na przykład z szalejącą inflacją, która nie jest pod kontrolą. W takiej sytuacji wyższe stopy procentowe mogą nie rekomepensować ryzyka i inwestorzy walutowi mogą omijać takie waluty.

Inflacja

Sama wartość tempa wzrostu cen jest istotna dla wycen walut, jednak dopiero jej powiązanie z wysokością stóp procentowych może dać podpowiedź inwestorom walutowym. W sytuacji gdy stopy procentowe są wyższe niż wartości inflacji oraz rosną i spadają wraz znią lub krótkoterminowo relatywnie mocniej lub słabiej od niej, interpretacja tempa wzrostu cen i powiązania z kondycją waluty jest łatwiejsza. W takim przypadku im wyższe stopy procentowe i im większa jest "odległość" wysokości stóp procentować od poziomu inflacji, tym korzystniej dla danej waluty. Jednak w sytuacji tak zwanych ujemnych stóp procentowych, czyli sytuacji gdy inflacja jest wyższa od głównej referencyjnej stopy procentowej danego kraju, trudno o jednoznaczne i proste znalezienie zależności. W takiej sytuacji pomocne może być porównanie wysokości ujemnych stóp procentowych w innych krajach regionu lub podobnych gospodarczo. Wtedy kraj z relatywnie najmniejszymi negatywnymi stopami procentowymi może być preferowany przez inwestorów walutowych.

Bilans handlowy

Bilans handlowy to różnica między wartością eksportu, a importu danego kraju. Dodatni bilans handlowy jest nazywany również nadwyżką handlową, a ujemny deficytem handlowym. Inwestorzy walutowi będą zwracali uwagę na wysokość nadwyżki lub deficytu. Jeżeli dany kraj więcej eksportuje niż importuje, to oznacza, że więcej walut obcych trafia do danego kraju, które są następnie sprzedawane i wymieniane na walutę dane kraju. Modelowo taka sytuacja powinna wpływać korzystnie na walutę krajową. W przypadku większego importu niż eksportu, w danym kraju więcej kupuje się walut obcych (na ich zakup należy sprzedać walutę krajową), co powinno wpływać niekorzystnie na kurs krajowej waluty.

Zadłużenie

Zadłużenie kraju może mieć duży wpływ na wahania cen jego waluty. Generalnie kraje o dużym zadłużeniu w stosunku do ich produktu krajowego brutto (PKB) będą mniej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Trudniej (po gorszych cenach) będzie można finansować dług i przyciągać zagraniczne śroki. Warto dodać, że oprócz wartości zadłużenia, kluczowe do przyciągania inwestycji są ratingi kredytowe i oceny przez inwestorów ogólnej sytuacji kredytowej oraz zdolności do obsługi długu danego kraju. Przykładowo, historycznie pomimo gigantycznego zadłużania się amerykańskiej gospodarki, wyższe długi nie przekładały się na spadek kursów USD. Jednocześnie szybkie tempo wzrostu zadłużenia kraju rozwijającego się może wywołać odwrócenie się inwestorów od obligacji skarbowych takiego kraju i wyprzedaż jego waluty.

Inwestuj na naszych platformach mobilnych

Nasza platforma mobilna zapewnia dostęp do kwotowań w czasie rzeczywistym, wykresów wraz z pakietem wskaźników oraz kalendarium rynkowego i alertów z opcją push.

Jakie są korzyści z inwestowania na rynku Forex?

  • Możliwość handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej.
  • Wysoka płynność przekładająca się na niższe koszty transakcyjne.
  • Duża zmienność i szybkie reakcje rynku na nagłe wiadomości i komunikaty gospodarcze (w zależności od strategii inwestycyjnej i stylu transakcyjnego inwestora ten czynnik może być niekorzystny).
  • Handel 24 godziny na dobę od niedzieli do piątku.
  • Możliwość otwierania pozycji na wzrost i na spadek danej waluty (czyli odpowiednio długich i krótkich pozycji).
  • Wiele dostępnych par walut (330 par forex w CMC Markets).

Jakie są potencjalne ryzyka związane z inwestowaniem na rynku forex?

  • Możesz stracić cały swój kapitał - handel na rynku forex z dźwignią finansową oznacza, że zarówno zyski, jak i straty są zwielokrotnione w stosunku do Twojego kapitału.
  • Ryzyko wymuszonego zamknięcia pozycji - w przypadku używania dźwigni finansowej, zmiany cen mogą spowodować, że stan rachunku będzie się szybko zmieniał. Gdy na rachunku nie ma wystarczających środków na utrzymanie otwartych pozycji, mogą być one automatycznie zamknięte.
  • Zmiany w korelacjach par walut - korelacje pomiędzy walutami mogą drastycznie się zmieniać, wypaczając daną strategię transakcyjną bazującą na wielu różnych walutach.
  • Zmienność rynku i luka cenowa - gwałtowne wahania mogą powodować spadki poziomu płynności i luki cenowe; w efekcie zlecenia stop-loss mogą być wykonywane po gorszych cenach niż wprowadzonych na platformie .

Ryzyko carry trade - strategia utrzymywania pozycji celem zyskiwania na finansowaniu lub inaczej na kosztach utrzymania pozycji, może się załamać w przypadku zmian stóp procentowych lub dużych niekorzystnych wahań danej pary walut.

Decyzje banków centralnych - nieoczekiwane decyzje banków centralnych mogą zmienić politykę monetarną, wysokość stóp procentowych, a nawet wprowadzić krótkoterminowe interwencje na rynku.

Podsumowanie

na transakcjach walutowych. Mogą oni nawet zdecydować się na wąską specjalizację w kilku wybranych parach walutowych, inwestując dużo czasu w zrozumienie licznych czynników ekonomicznych i politycznych, które wpływają na wybrane przez siebie instrumenty.


FAQS

Czy mogę handlować na Forex z domu?

Podobnie jak na innych instrumentach transakcje możesz przeprowadzać z każdego miejsca gdzie masz dostęp do internetu i możliwość włączenia komputera, laptopa. W większości krajów na świecie transakcje możesz również przeprowadzać przez aplikację CMC Markets na Twoim telefonie.

Czy transakcje FOREX to to samo co transakcje na walutach?

Tak. To jest to samo. Słowo Forex wywodzi się z języka angielskiego, tj. Foreign Exchange. Używa się również skrótu FX.

Czy transakcje Forex mogą stać się moim zawodem?

Podobnie jak inne rodzaje inwestowania i spekulowania również transakcje Forex mogą być jedynym źródłem utrzymania. W Polsce i na całym świecie jest wielu zawodowych indywidualnych inwestorów. Jest to bardzo trudna i wymagająca profesja. Niezbędne jest między innymi posiadanie dużej wiedzy, doświadczenia, konsekwencji w działaniu oraz umiejętności kontroli zrozumianego wcześniej ryzyka dużych strat.

Jakie są minimalne wymagane depozyty zabezpieczające dla Forex poprzez CFD?

Dla klientów kategorii detalicznej depozyty zabezpieczające na walutowych CFD zaczynają się od 3,3%. Wyższe wartości dźwigni mogą uzyskać klienci o innych statusach lub kategorii.

Ile jest par walut?

Wyobraź sobie, że wybierając dwa dowolne kraje z inną walutą możesz stworzyć parę walut. Na całym świecie są ich więc setki. W CMC Markets oferujemy transakcje CFD na ponad 330 parach walut.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app