CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Følger du med på dette, kan du forstå kronekursen bedre

Når er det riktige tidspunktet å kjøpe kroner – og hva må du følge med på når det gjelder kronekursen? Her følger en liste med ti ting alle valutatradere bør ha kontroll på.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Kronekursen er viktig å følge med på for alle som er opptatt av norsk økonomi. Den norske kronen er tett korrelert med oljeprisen, men det er også flere faktorer du burde ta i betraktning for å forstå kronekursen på best mulig måte:

10 ting alle valutatradere bør ha kontroll på

1. Styringsrenten i Norge og rentene i utlandet:

Norges Banks hovedstyre møtes åtte ganger i året for å evaluere styringsrenten, bankenes innskuddsrente. Styringsrenten er basert på målet om en stabil årlig prisvekst på 2 prosent og målet om høy og stabil sysselsetting og produksjon. Se dato og tid for når rentemøtene holdes i vår markedskalender på plattformen, og faktiske tall etter at de er publisert.

Valutamarkedet er opptatt av renteforholdene og utsiktene fremover for rentene mellom nasjoner. Hva styringsrenten er i Norge sammenlignet med eurosonen, USA og Storbritannia har en innvirkning på kronekursen. Det er ikke bare hva renten er nå, men også utsiktene fremover som er av betydning.

2. Statsbudsjettet – Finanspolitikk:

Statsbudsjettet som vedtas på stortinget sier noe om hvordan regjeringen legger opp den offentlige pengebruken. Den kan ha en positiv eller negativ BNP-impuls og er noe som kan påvirke pengepolitikken ført av Norges Bank. Det vil i tillegg også gi en indikasjon om budsjettet er avhengig av tilførsel av midler fra oljefondet eller ei, med tilhørende betydning for kronetransaksjonene til Norges Bank.

3. Oljeprisen:

Oljen har en sentral rolle i verdensøkonomien og siden Norge er en stor produsent av olje, er norsk økonomi sårbar for svingninger i oljeprisen. I globale nedgangstider faller som regel etterspørselen etter olje, noe som setter press på oljeprisen. I oppgangstider og når geopolitiske forhold påvirker tilbudssiden i olje vil det ofte føre til en høyere oljepris. Den norske kronen er i valutamarkedet ansett for å være en ‘’råvarevaluta’’ og har ofte svingt i takt med oljeprisen.

4. Norges Bank sine valutatransaksjoner:

Norges Bank foretar på vegne av staten valutatransaksjoner. Når kontantstrømmene fra oljenæringen overstiger statens behov i statsbudsjettet, vil sentralbanken selge norske kroner og kjøpe utenlandsk valuta som overføres til oljefondet. I motsatt fall der staten trenger midler fra oljefondet for bruk i statsbudsjettet, vil Norges Bank selge utenlandsk valuta og kjøpe norske kroner. Dette gjør at Norges Bank også er en aktør i valutamarkedet og følges med på av de øvrige aktørene i valutamarkedet.

Over tid skal disse transaksjonene oppveies av transaksjoner som gjøres av oljeselskapene, men tidsmessige avvik kan ha innvirkning på kronekursen.

I slutten av hver måned annonserer Norges Bank på sine nettsider hva disse volumene blir for påfølgende måned.

5. SSB.no:

Statistisk Sentralbyrås nettside inneholder store mengder med relevant informasjon knyttet til blant annet Norges nasjonalregnskap og konjunkturer. For eksempel kan dårlige tall i form av høyere arbeidsledighet eller lavere bruttonasjonalprodukt svekke kronen da dette ofte øker sjansen for at renten kuttes.

En del av tallene fra SSB slik som arbeidsledighet, inflasjon, detaljomsetning og handelsbalanse publiseres også i vår markedskalender inne i plattformen.

Lyst å handle på over 12 000 instrumenter?

6. Internasjonal handel:

Handel med utlandet påvirker norsk økonomi i stor grad og dermed også kronekursen. Dersom vi eksporterer mer enn vi importerer, stiger etterspørselen etter den norske kronen og kronen vil mest sannsynlig styrkes. Dette kan dog gi en negativ effekt på sikt fordi utlendingene må betale mer for de norske varene og dermed kjøper de mindre fra Norge. Dette fører til mindre eksport, og kronen kan da svekkes på lang sikt.

Hvis du har en formening om hvordan styrkeforholdet mellom Norge og våre handelspartnere vil utvikle seg, er det et godt utgangspunkt for å investere i valutamarkedet.

7. Boligprisene:

Norges Bank følger nøye med på boligprisene og vedvarende sterk vekst eller fall i prisene kan påvirke beslutninger om renteendring.

8. Prisvekst:

Inflasjon er begrepet for vekst i det generelle prisnivået og måles gjennom konsumprisene. Det vil si hva vi som bor i Norge betaler for varer og tjenester. Målet med pengepolitikken til Norges Bank er en årsvekst i konsumprisen på omtrent 2 prosent. Høy prisvekst påvirker kjøpekraften – vi får rett og slett mindre for hver krone enn tidligere. Inflasjonen måles av Statistisk Sentralbyrå (SSB), som legger frem ny statistikk den 10. hver måned.

9. Markedssentimentet:

Kronekursen har de siste årene i økende grad blitt sensitive for sentimentet i finansmarkedene. Dersom sentimentet er godt har det ofte vært positivt for kronekursen, i motsatt fall har det vært negativt.

På handelsplattformen til CMC Markets får du enkelt oversikt over utviklingen i de globale finansmarkedene.

10. Følg godt med på minst én valuta til – i tillegg til kronen:

Valuta handles i valutakryss, og da er det viktig å gjøre en god analyse av begge valutaene. Handler du amerikanske dollar mot kroner så hjelper det lite om du treffer i din analyse av kronen dersom du bommer tilsvarende på dollar. Populære valutakryss som inkluderer den norske kronen er: USD/NOK, EUR/NOK, GBP/NOK og SEK/NOK.

Vil du teste dine kunnskaper om valutamarkedet? Med en risikofri demokonto kan du prøve ut avanserte tradingprodukter med fiktive penger uten risiko for å tape.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.