Koszt utrzymania pozycji

Na zamknięcie każdego dnia na giełdach (godz. 23:00 czasu polskiego), pozycje otwarte na Twoim rachunku podlegają opłacie za ich utrzymanie. Opłata ta nazywana jest Kosztem utrzymania pozycji. Koszt utrzymania pozycji może być wartością dodatnią lub ujemną, w zależności od kierunku transakcji i wysokości stóp procentowych.

Historyczne wartości za utrzymanie pozycji, wyrażone w procentach w skali rocznej, dostępne są na naszej platformie w oknie Informacje o Instrumencie dla danego rynku.

Wyliczenie Kosztów utrzymania pozycji:

Dla pozycji długiej
(ilość jednostek x cena otwarcia x stawka za utrzymanie pozycji długiej) / 365 x kurs wymiany waluty CMC Markets.

Dla pozycji krótkiej (na spadek)
(ilość jednostek x -1 x cena otwarcia pozycji x stawka za utrzymanie pozycji krótkiej) / 365 x kurs wymiany waluty CMC Markets.

Suma wszystkich Kosztów utrzymania pozycji będzie odpowiednio wypłacona lub pobrana z Twojego rachunku transakcyjnego i widoczna w oknie Historii na platformie.

Akcje

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na akcje oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danej akcji (zobacz tabelę poniżej) plus 2,5% na pozycji długiej i minus 2,5% na pozycji krótkiej.

Koszt utrzymania pozycji pobierany jest od pozycji długich i wypłacany od pozycji krótkich, chyba że odpowiednia Międzybankowa Stopa Procentowa jest mniejsza lub równa 2,5%. W takim przypadku, pozycja krótka zostanie obciążona Kosztem utrzymywania pozycji i zostanie on pobrany ze środków dostępnych na Twoim rachunku transakcyjnym.

Indeksy

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na indeksy oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danego indeksu (zobacz tabelę poniżej) plus 2,5% na pozycji długiej i minus 2,5% na pozycji krótkiej.

Koszt utrzymania pozycji pobierany jest od pozycji długich i wypłacany od pozycji krótkich, chyba że odpowiednia Międzybankowa Stopa Procentowa jest mniejsza lub równa 2,5%. W takim przypadku pozycja krótka zostanie obciążona Kosztem utrzymywania pozycji i zostanie on pobrany ze środków dostępnych na Twoim rachunku transakcyjnym.

Koszty utrzymania pozycji dla akcji i indeksów kasowych.

Waluta Międzybankowa Stopa Procentowa
AUD Bankers Acceptance 1-miesięczny
CAD Bankers Acceptance 1-miesięczny
CHF Libor 1-miesięczny
DKK Copenhagen Interbank Offered Rate 1-miesięczny
EUR Euribor 1-miesięczny
GBP Libor 1-miesięczny
HKD Hong Kong interbank offered rate 1-miesięczny
IDR Depozyt 1-miesięczny
JPY Libor 1-miesięczny
NOK Norwegian interbank offered rate 1-miesięczny
NZD Bank bill 1-miesięczny
SEK Stockholm interbank offered rate 1-miesięczny
SGD Singapore interbank offered rate 1-miesięczny
USD Libor 1-miesięczny

Rynek walutowy (Forex)

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na pary walutowe oparty jest o depozyty jednodniowe typu TomNext (Tomorrow to Next Day) dla danej pary walutowej i wyrażony jest w procentach w skali rocznej.

Stawka za utrzymanie pozycji długiej = stopa TomNext % - 1%
Stawka za utrzymanie pozycji krótkiej = stopa TomNext % + 1%

Na rynku bazowym kursy TomNext oparte są na różnicy stóp procentowych dwóch walut w danej parze. Podlegają one aktywnemu obrotowi na rynku pomiędzy bankami, które kwotują dwa różne kursy TomNext dla długiej i krótkiej pozycji dla danej pary. Co do zasady, jeżeli stopa procentowa pierwszej  waluty w parze jest większa od stopy drugiej waluty (z zastosowaniem 1% korekty przedstawionej powyżej), to: dla otwartej pozycji długiej (na wzrost) stawka  za utrzymanie pozycji zostanie dodana na Twój rachunek; dla otwartej  pozycji krótkiej (na spadek) Koszt utrzymania pozycji zostanie pobrany z rachunku.

Towary i obligacje skarbowe

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na kasowe rynki towarowe i obligacje oparty jest o koszt utrzymania pozycji, który uwzględniony jest w cenie giełdowego kontraktu terminowego, który jest podstawą oferowanych przez nas kasowych instrumentów towarowych i obligacji. Nasz kasowy CFD na instrumenty towarowe i obligacje nie wygasa. Cena naszego kasowego CFD uzyskana jest poprzez odjęcie kosztu utrzymania uwzględnionego w cenie giełdowego kontraktu terminowego od ceny tego kontraktu. W ten sposób uzyskujemy cenę kontynuacyjną naszego kasowego CFD na instrumenty towarowe i obligacje. Odjęty od ceny giełdowego kontraktu terminowego koszt utrzymania jest następnie odzwierciedlony przez nas w Koszcie utrzymania pozycji. Może on być więc wartością zarówno dodatnią, jak i ujemną.

Na kasowych rynkach towarów, surowców i obligacji oferujemy ciągłe kwotowania bez daty wygaśnięcia. Zapewnia to wygodę zarówno w przeprowadzaniu transakcji jak i analizie.

Na bazie ceny bazowego kontraktu terminowego, nasz automatyczny system kwotowania wylicza teoretyczną cenę kasową dla każdego kasowego instrumentu towarowego, surowcowego lub obligacyjnego poprzez dodatnie lub odjęcie implikowanego kosztu utrzymania pozycji. Używając takiej teoretycznej ceny kasowej nasz automatyczny system prezentuje poszczególne poziomy głębokości rynku na drabince cenowej - do 10 poziomów głębokości rynkowej. Każdy poziom wskazuje wartość potencjalnej transakcji na danym poziomie i odpowiadający mu spreadu, co zapewnia przejrzystość kwotowania. Im wyższa wartość transakcji i niżej jest ona w drabince cenowej tym spread jest szerszy.

Implikowany koszt utrzymania, powiększony lub pomniejszony o marżę, jest następnie dodawany do pozycji utrzymywanych o godzinie 17:00 czasu w Nowym Jorku jako dzienny koszt utrzymania.

Cena naszych kasowych instrumentów towarowych, surowcowych i obligacyjnych bazuje na najbliższym i najbardziej płynnym kontrakcie terminowym lub głównym kontrakcie. Tym samym wraz z wygaśnięciem głównego kontraktu kolejny kontrakt staje się bazowym dla naszego kwotowania. Czas zmiany koresponduje z datami naszych kontraktów terminowych dla danych towarów, surowców czy obligacji.

Każdorazowo przed zmianą głównego kontraktu wyliczany jest implikowany koszt utrzymania jako różnica pomiędzy ceną środkową następnego głównego kontraktu, a ceną środkową obecnego kontraktu. Za każdym razem gdy zmienia się odniesienie w stosunku do głównego kontraktu koszt utrzymania jest przeliczany celem odzwierciedlenia tej zmiany.

Poniżej przedstawiamy uproszczone wyliczenie celem przedstawienia w jaki sposób system generuje koszty utrzymania dla kasowych instrumentów towarowych, surowcowych i obligacyjnych. Należy:

 1. Od środkowej ceny następnego głównego kontraktu odjąć środkową cenę bieżącego kontraktu kasowego.
 2. Wyliczyć liczbę dni do wygaśnięcia pomiędzy następnym głównym kontraktem, a dniem dzisiejszym. Podzielić uzyskaną różnicę cen przez liczbę dni do wygaśnięcia i pomnożyć przez 365. Uzyskana wartość będzie więc w wartościach rocznych.
 3. Wartość roczną podzielić przez cenę bieżącego kontraktu kasowego. Uzyskana wartość będzie przedstawiać procentową różnicę w cenach środkowych.
 4. Cena bid lub długa pozycja = (Procentowana różnica w cenach środkowych + (większa z wartości (wartość bezwględna z procentowej różnicy w cenach środkowych x marża) lub 0.25%)) x -1
 5. Cena ask lub krótka pozycja = (Procentowana różnica w cenach środkowych – (większa z wartości (wartość bezwględna z procentowej różnicy w cenach środkowych x marża) lub 0.25%)) x -1

Przykłady wyliczeń (jedynie w celach orientacyjnych)

Główny kontrakt dla Ropy Brent przechodzi z czerwcowego na lipcowy 28 kwietnia około godziny 21:30 (czasu Londyn).

 1. Ropa Brent kontrakt terminowy lipcowy cena środkowa 47,48 - Ropa Brent kasowy cena środkowa 47,79 = -0,31
 2. Wygaśnięcie kontraktu lipcowego: 30 maj – 28 kwiecień = 33 dni
 3. -0,31 / 33 x 365 = -3,42879
 4. -3,42879 / 47,79 = -7,175%
 5. Cena bid lub długa pozycja = (-7,175% + 2,5%) x -1 = 4,6747%
 6. Cena ask lub krótka pozycja = (-7,175% - 2.5%) x -1 = 9,6747%

Kontrakty terminowe (forward)

Kontrakty terminowe to instrumenty z określoną datą wygaśnięcia lub rozliczenia, po której otwarta pozycja zostanie rozliczona po cenie zamknięcia.

W przypadku kontraktów terminowych na indeksy, pary walutowe, towary i obligacje skarbowe, nie ma zastosowania Koszt utrzymania pozycji.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzia transakcyjnych i wskaźników.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Land Rover BAR

Jako oficjalny partner zespołu żeglarskiego Land Rover BAR, wspieramy zespół Sir Bena Ainslie w Pucharze Ameryki.

Dowiedz się więcej

NSW Waratahs

Z dumą wspieramy zespół Super XV Rugby, gigantów NSW Waratahs, jeden z najbardziej znanych zespołów rugby w Australii.

Dowiedz się więcej

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.