Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Analiza fundamentalna rynku akcji

Aktualna cena akcji danej spółki, odzwierciedla sumę oczekiwań inwestorów dotyczących wartości przedsiębiorstwa. Wartość akcji jest zatem stosunkiem pomiędzy oczekiwaniami i aspiracjami części inwestorów, a obawami odnoszącymi się do potencjalnych strat innych.

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

 

Generalnie inwestorzy są bardziej skłonni zapłacić za akcje spółki, od której oczekują stabilnego lub wzrastającego przychodu, niż od takiej, gdzie przychód nie jest bardziej zmienny lub przyszłość spółki jest niepewna.

W jaki sposób ocenić potencjał spółki?

Jedną z kluczowych cech, w przypadku transakcji na akcjach, jest umiejętność zrozumienia które elementy wpływają na oczekiwania rynkowe i jak zmieniają się one w czasie. Mogą one wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na opinie związane z daną spółką.

Oczekiwanie wzrostu

Jednym z kluczowych czynników istotnych przy ocenie przedsiębiorstwa, jest możliwość osiągania przez niego zysków i wypłacania dywidend.

 1. Rozszerzenie zakresu działalności
  Firmy mogą rozszerzyć sprzedaż swoich produktów poprzez wejście na nowe rynki, współpracę partnerską , nowe umowy, klientów, rozwój nowych lub udoskonalonych produktów, rozwój marketingu, oferty sprzedażowej i inne.
 2. Podnoszenie cen
  W dobrych ekonomicznie czasach, niektóre firmy zyskują możliwość podnoszenia cen za swoje produkty, wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Jest to trend szczególnie wyraźny dla przetwórców zasobów, w czasach hossy na rynku towarów i surowców.
 3. Kontrola wydatków
  Przedsiębiorstwo może również zwiększyć swoją rentowność poprzez redukcję wydatków, chociaż może to również stanowić ryzykowny krok. Aby to zmierzyć, inwestorzy często biorą pod uwagę wydatki na administrację, sprzedaż i marketing w stosunku do zysków i spadków, by ocenić w jaki sposób mogą efektywnie zarządzać firmą. Zyski rozpatrywane jako odestek ze sprzedaży, może być również wskaźnikiem rentowności danego przedsiębiorstwa.

Ryzyko rozczarowania

Należy mieć świadomość, że nawet jeśli przedsiębiorstwo odnosi duże zyski, zawsze istnieje ryzyko poniesienia straty lub spadku rentowności firmy. Obawa przed takim scenariuszem może ograniczyć potencjał wzrostowy wartości akcji, lub nawet doprowadzić do spadków.

 1. Ryzyko operacyjne
  Istnieje wiele problemów, z którymi zmagać się może firma, ale które stanowią naturalny element prowadzenia działalności – awarie techniczne, nowi konkurenci na rynku, wojny cenowe, wzrost kosztów uzyskania, niekorzystne warunki ekonomiczne, utrata kontrahentów lub klientów i inne.
 2. Ryzyko polityczne
  Różni się ono ze względu na kraj. Wiąże się z możliwością zmiany rządu i prowadzenia przez niego niekorzystnej polityki gospodarczej, takiej jak podnoszenie podatków, nowe regulacje, nacjonalizacja aktywów i inne.
 3. Ryzyko walutowe
  Firmy działające w kilku krajach ponoszą ryzyko związane z wzrostem lub spadkiem walut danych krajów I wpływem jakim to może mieć na przychody firmy lub ponoszone przez nią koszty.
 4. Ryzyko prawne
  Wiąże się ono z wzmożonym wnoszenia pozwów przeciwko firmie. Ryzyko to jest szczególnie typowe dla sektorów, w których pojawiać się mogą spory dotyczące patentów i własności intelektualnej.
 5. Ryzyko niewypłacalności
  W trudniejszych dla spółki czasach, firma o wysokim poziomie zadłużenia, może okazać się niezdolna do spłacania swoich zobowiązań. Istnieje szereg współczynników, które pomagają określić finansowe możliwości spółki :
 • Zadłużenie do kapitału = całkowite zadłużenie/kapitał całkowity (współczynnik ten pozwala na określenie jak bardzo zlewarowana jest firma)
 • ​Uzyskane odsetki = przychód operacyjny/płacone odsetki (Współczynnik ten pozwala na określenie czy firma jest w stanie pokrywać odsetki ze swojego zadłużenia)
 • Wskaźnik płynności = bieżące aktywa/bieżące zobowiązania (Współczynnik ten mierzy zdolność firmy do realizacji zobowiązań w najbliższej przyszłości z wykorzystaniem obecnych zasobów)
Inwestuj na kontraktach CFD na ponad 12 000 instrumentach finansowych

W jaki sposób rośnie wartość rynkowa? (Wskaźnik P/E i PEG)

Kolejną kwestią istotną dla inwestorów jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób akcje danej spółki będą wyceniane w stosunku do innych. Jest to istotne z tego względu, że droższe akcje mogą wiązać się z większymi oczekiwaniami i większym ryzykiem rozczarowania. Jednocześnie firmy nisko wyceniane z niskimi oczekiwaniami, noszą potencjał wzrostowy.

Najbardziej popularną miarą wyceny jest wskaźnik ceny do zysku (Wskaźnik P/E, Price?earnings ratio), który może zostać obliczony jako:

Wskaźnik P/E = kapitalizacja/przychód netto

lub

Wskaźnik P/E = cena akcji/zysk od akcji

Na podstawie stosunku zysku do ceny możemy określić jak długo, przy aktualnym stanie rentowności, zajęłoby spółce pokrycie wartości akcji. Im zatem wyższy jest ten wskaźnik, tym większe oczekiwania wzrostu rentowności.

Kolejny istotny dla inwestorów wskaźnik to wskaźnik wzrostowy ceny do zysku (PEG, price/earnings-to-growth), który obliczany jest jako:

Wskaźnik PEG = aktualny wskaźnik P/E /aktualna prognozowana wartość zysków

Firma z 30% tempem wzrostu i 30 x P/E osiągnęłaby współczynnik PEG na poziomie 1,0, który jest powszechnie uznanym punktem odniesienia. PEG wieksze niż 1 oznacza, że rynek stawiał na szybszy wzrost, co podnosi ryzyko rozczarowania, natomiast PEG mniejszy niż 1,0 sugeruje, że wzrost może być zbyt powolny.

Dywidendy

Dywidendy mogą mieć znaczący wpływ na nastroje panujące na danym rynku. Wartość akcji zależeć od wielu różnych szacunków, natomiast dywidendy są wypłatami właściwego kapitału dla posiadaczy akcji. Dywidendy stały się ważnym składnikiem dochodów i stóp zwrotów akcjonariuszy.

Niektórzy akcjonariusze naciskają na wypłaty dywidend, które traktują jako dochód. Firmy wypłacające je, mogą zmierzyć się z problemem „surowego ukarania” ich papierów wartościowych przez rynek. Te firmy, które z kolei wyeliminują całkowicie wypłatę dywidend, mogą utracić akcjonariuszy instytucjonalnych, którzy są ograniczeni przez reguły, według których mogą nabywać jedynie takie akcje, przy których wypłacane są dywidendy. Z tego powodu spółki mają tendencję do wypłaty dywidend na poziomach, które są w stanie utrzymać w dłuższym okresie.

Zmiany w poziomach dywidend mogą być silnym wskaźnikiem oczekiwań zarządu spółki co do przyszłych wyników. Wzrost poziomu dywidendy jest oznaką zaufania, spadek zaś oznacza na ogół, że firma napotkała na poważne trudności.

 • Stopa dywidendy jest obliczana jako: Dywidenda za akcję / cena za jedną akcję
 • Im wyższy dochód, tym wyższy zwrot z kapitału z tytułu dywidend.

Zdarza się, że wysoka stopa dywidendy może wskazywać na zaniżenie wartości akcji, ale czasami może również wiązać się z obawą, że stopy dywidendy zostaną zmniejszone.

Do pomiaru stopnia ryzyka aktualnego poziomu dywidendy, inwestorzy mogą spojrzeć na wskaźnik pokrycia dywidendy:

Wskaźnik pokrycia dywidendy = zysk za akcję / dywidendy za akcję

Jest to wskaźnik zdolności firmy do wywiązania się ze swoich zobowiązań z tytułu wypłaty dywidendy. Im wyższy poziom, tym większa szansa na to, że dywidendy pozostaną na obecnym lub wyższym poziomie. Wskazanie poniżej 1 może wskazywać na perspektywę cięć.

Strategie transakcyjne oparte na raportach o dochodach

Raporty dotyczące dochodów przedsiębiorstw są dla inwestorów istotne z kilku powodów. Po pierwsze, są one planowane z dużym wyprzedzeniem, tak aby inwestorzy i media odpowiednio przygotowały się na publikacje wyników. Po drugie, analitycy mają tendencję do publikowania szacunków dotyczących dochodów z wyprzedzeniem, oczekiwania te mogą więc wpłynąć na wcześniejszą wycenę akcji.

Z tego powodu, na strategie transakcyjne oparte na raportach o dochodach, większy wpływ mogą mieć oczekiwania rynkowe i szacunki, niż rzeczywisty poziom zysków danej spółki.

Inwestowanie w akcje danej spółki bezpośrednio poprzedzające publikacją raportu, sugerują duże oczekiwania i może wiązać się z ryzykiem późniejszego rozczarowania, natomiast wyprzedaż udziałów przed taką publikacją, sugerować może zmniejszone zaufanie. Może ono stanowić potencjał do pozytywnego zaskoczenia.

Konsekwencjami tak dużego zainteresowaniem inwestorów i mediów publikacjami danych o dochodach spółek, jest zwiększona zmienność na danym instrumencie po ich ogłoszeniu.Spółki, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, mają związku z tym tendencję do wydawania takich publikacji poza godzinami transakcyjnymi. Publikacje mogą mieć wpływ na trend i tworzyć dodatkowe okazje transakcyjne dla inwestorów.

Strategie transakcyjne oparte na ofertach przejęcia

Oferty przejęcia generują wiele emocji i zmienności na rynku, co tworzyć może dobre okazje transakcyjne. Istnieje szereg czynników, które mogą mieć wpływ na wartość instrumentów wobec ofert przejęcia.

Przejmowana spółka
W związku z tym, że nabywcy spółki płacą wyższą cenę za przejęcie, transakcje takie mogą wiązać się może z medialnymi przekazami o wzroście wartości danego instrumentu. Zdaża się, że w konsekwencji w mediach pojawiają się plotki. Trudno jednak podejmować decyzje transakcyjne opierając się na takich niepotwierdzonych źródłach informacji, mogą one bowiem okazać się fałszywe.

Wzrost wartości przejmowanej spółki zależy od rodzaju transakcji i potencalnych nabywców. W przypadku przyjaznego przejęcia, transakcja odbywa się zazwyczaj nieco poniżej oferowanej ceny kupna. W przypadku wrogiego przejęcia lub w przypadku gdy transakcją zainteresowanych jest wielu nabywców, kończy się ona zazwyczaj po cenie wyższej niż oferowana cena kupna.

Nabywca
Zazwyczaj akcje nabywcy mają tendencję do spadku wartości tuż po ogłoszeniu oferty przejęcia. Jest to konsekwencja pojawienia się szeregu zagrożeń dla nabywcy, takich jak:

 • Ryzyko przepłacenia - sytuacja, gdy nabywca przepłaca dokonując transakcji przejęcia.
 • Ryzyko transakcyjne - ryzyko, że transakcja może zakończyć się niepowodzeniem. Wiąże się również z ryzykiem, że sam proces transakcji, wpłynie negatywnie na zwyczajne prowadzenie działalności biznesowej przez nabywcę.
 • Ryzyko Integracji - ryzyko, że nie dojdzie do płynnej integracji kultur korporacyjnych łączących się spółek lub że przewidywane synergie mogą nie zostać osiągnięte.

Jeżeli w konsekwencji transakcja przejęcia się nie powiedzie, wymienione skutki mogą się odwrócić. Pojawienie się oferty przejęcia w danym sektorze gospodarki, może mieć również na znajdujące się w nim firmy. Może być ono przyczynkiem do dalszych spekulacji wokół innych przedsiębiorstw tego sektora.

Pozycje Klientów CMC

Dostępne na naszej platformie narzędzie Pozycje Klientów CMC , przedstawia dane procentowe o liczbie Klientów, którzy mają otwarte pozycje na kupno i sprzedaż na określonej spółce. Dodatkowo przedstawia procentową wartość pieniężną tych pozycji.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app