Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

FATCA

Zagraniczna Instytucja Finansowa (FFI) to każdy zagraniczny (nieamerykański) podmiot, który:

  1. Przyjmuje depozyty w ramach zwykłej działalności bankowej lub podobnej (banki, banki spółdzielcze),
  2. Przechowuje aktywa finansowe na rzecz innych, w ramach znacznej części swojej działalności (działalność inwestycyjna, powiernictwo), lub
  3. Jest zaangażowany (lub zajmuje się) w głównej mierze działalnością związaną z inwestowaniem, reinwestowaniem lub obrotem: papierami wartościowymi, surowcami, udziałami w spółkach, lub innymi prawami majątkowymi (w tym kontraktami futures, forward lub opcyjnymi) do tych papierów wartościowych, udziałów w spółkach lub surowców (fundusze inwestycyjne, fundusze private equity, fundusze hedgingowe).

Zgodnie z Modelem 1 Umowy IGA, profesjonalny trust jest z reguły Instytucją Powierniczą lub Podmiotem Inwestującym (gdzie ponad 50% lub więcej dochodu brutto trustu pochodzi z obrotu instrumentami rynku pieniężnego, administrowania funduszami, itp.). Podmiot, który jest profesjonalnie zarządzany powinien zostać uznany za Podmiot Inwestujący. Trust przede wszystkim inwestujący w spółki, zostanie zaklasyfikowany jako FFI, zgodnie z pkt 3 powyżej.

Niefinansowy Podmiot Zagraniczny (NFFE), to podmiot, który nie jest Zagraniczną Instytucją Finansową (FFI); może być Aktywny lub Pasywny. Aktywny NFFE to podmiot spełniający JEDNĄ z poniższych przesłanek:

  1. Mniej niż 50% dochodów brutto NFFE w poprzednim roku kalendarzowym ma charakter bierny (dochód bierny to dochody inwestycyjne takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych itp.) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych w poprzednim roku kalendarzowym stanowią aktywa, które generują dochód bierny.
  2. Akcje NFFE są przedmiotem regularnego obrotu na rynku giełdowym.
  3. NFFE posiada (w całości lub w części) przeważającą części akcji lub finansuje lub świadczy usług (jednemu lub więcej) podmiotom zależnym, które przeprowadzają transakcje lub prowadzą działalność gospodarczą inną, niż działalność Instytucji Finansowej.
  4. NFFE zajmuje się głównie prowadzeniem transakcji finansowych lub zabezpieczających na rzecz lub z Podmiotami Powiązanymi, które nie są Instytucjami Finansowymi oraz nie finansuje lub nie świadczy usług transakcji zabezpieczających dla żadnego podmiotu niebędącego Podmiotem Powiązanym pod warunkiem, że grupa takich powiązanych podmiotów jest przede wszystkim zaangażowana w działalność inną niż działalność Instytucji Finansowej.

Pod pojęciem Niefinansowego Podmiotu Zagranicznego Pasywnego rozumie się podmiot inny niż Aktywny.

Numer identyfikacji GIIN (ang. Global Intermediary Identification Number) jest nadawany instytucjom finansowym (głównie FFI) zarejestrowanym na potrzeby FATCA

Niniejsze informacje stanowią ogólne podsumowanie zagadnień związanych z FATCA dla Klientów CMC Markets i nie należy ich interpretować jako porady podatkowej lub prawnej. CMC Markets nie gwarantuje jego precyzyjności ani kompletności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, jak również nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z działania w oparciu o te informację. W przypadku zaistnienia wątpliwości, Klientom zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej i podatkowej uwzględniającej ich indywidualną sytuację.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app