Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

FATCA

Podmioty uznawane za Niefinansowy Podmiot Zagraniczny Aktywny to podmiot spełniający jedną z poniższych przesłanek:

1) mniej niż 50% dochodów brutto klienta w poprzednim roku kalendarzowym ma charakter bierny (dochód bierny to dochody inwestycyjne takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych itp.) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych w poprzednim roku kalendarzowym stanowią aktywa, które generują dochód bierny,
2) klient jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem,
3) klient jest spółką holdingową posiadającą wyłącznie akcje podmiotów nieprowadzących działalności finansowej lub zapewniającą finansowanie dla takich podmiotów, przy czym warunek nie dotyczy podmiotów o charakterze inwestycyjnym,
4) podmiot angażuje się głównie w transakcje finansowe oraz zabezpieczające z podmiotami powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi, ale nie zapewniają finansowania lub zabezpieczają podmiotów z  którymi nie są powiązane. Pod warunkiem, że grupa ta jest przede wszystkim zaangażowana w działalność inną niż Instytucja Finansowa.

Pod pojęciem Niefinansowego Podmiotu Zagranicznego Pasywnego rozumie się podmiot inny niż Aktywny. 

Nieamerykańska Instytucja finansowa (FFI) to podmiot zagraniczny, który:
          
1. Przyjmuje depozyty w ramach zwykłej działalności bankowej lub podobnej, lub
2. Znacząca część jej działalności polega na posiadaniu aktywów finansowych na rachunek innych osób, lub
3. Zajmuje się lub jest zaangażowana w działalność związaną z inwestowaniem lub obrotem papierami wartościowymi, towarami, udziałami i innymi instrumentami finansowymi lub prowadzi administrację aktywów finansowych na rzecz innych podmiotów (banki, brokerzy, dealerzy, firm ubezpieczeniowe, fundusze hedgingowe, podmiotów sekurytyzacyjne i fundusze private equity, a także kasy mieszkaniowe, podmioty posiadające aktywa finansowe w depozycie, określone rodzaje zakładów ubezpieczeń, spółki zarządzające aktywami i określone fundusze inwestycyjne lub spółki inwestycyjne, a ponadto również podmioty, które wyznaczają spółkę-powiernika lub podmiot zarządzający aktywami osoby trzeciej lub działający jako spółka holdingowa dla grupy spółek prowadzących działalność finansową).

Niefinansowy Podmiot Zagraniczny  (NFFE): podmiot zagraniczny, który nie jest FFI i może być Aktywny lub Pasywny.

Numer identyfikacji GIIN (numer identyfikacyjny nadawany instytucjom finansowym spełniającym wymogi FATCA
i zarejestrowanym na portalu IRS), o ile został nadany

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP