Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Ryzyko transakcji CFD

Przeprowadzanie transakcji CFD, w porównaniu z innymi rodzajami inwestycji, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, ponieważ ceny instrumentów mogą gwałtownie obrócić się przeciwko Tobie. W przypadku klientów profesjonalnych ewentualne straty mogą przewyższać wartość depozytu i wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Klienci detaliczni mogą stracić zainwestowane środki. Transakcje CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, w związku z czym wszystkim Klientom sugerujemy zasięgnięcie niezależnej porady. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z tego typu transakcjami, a w razie wątpliwości zwrócić się po niezależną poradę

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Dźwignia finansowa

CFD wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, dzięki czemu umożliwiają zawieranie transakcji po wpłaceniu jedynie niewielkiej części pełnej wartości transakcji. Oznacza to, że możesz osiągnąć zysk, jeśli rynek porusza się zgodnie z Twoimi założeniami, jednocześnie należy pamietać, że możesz stracić zainwestowany kapitał jeżeli rynek odwróciłby się przeciwko Twoim założeniom.

W celu przeprowadzenia transakcji, musisz zabezpieczyć pewną kwotę pieniędzy, stanowiącą procent pełnej wartości otwieranej pozycji, określaną jako Depozyt Zabezpieczający Dla Pozycji. Jeżeli otwierasz pozycję długą na instrumencie CFD o wartości 1000 PLN, a Współczynnik depozytu zabezpieczającego we właściwym progu wynosi 5%, będziesz musiał zabezpieczyć jedynie wartość depozytu zabezpieczającego dla pozycji wynoszącą 50 PLN. Pomimo tego, Twoja ekspozycja jest taka sama, jak w przypadku faktycznego nabycia akcji w cenie 1000 PLN. Oznacza to, że dowolny ruch ceny będzie miał znacznie większy wpływ na Twój kapitał, niż w przypadku fizycznego zakupu akcji o tej samej wartości.

Koszty

W zależności od tego jaką pozycję i przez jak długi czas masz otwartą na rachunku transakcyjnym, może się to wiązać z koniecznością pobrania kosztów utrzymania pozycji. Koszty utrzymania pozycjipobierane są z Twojego rachunku transakcyjnego codziennie, jeżeli pozycje na pewnych instrumentach pozostają otwarte po godzinie 17:00 czasu nowojorskiego. W niektórych przypadkach, szczególnie jeżeli utrzymujesz otwartą pozycję przez dłuższy czas, suma kosztów utrzymania pozycji może przewyższyć wartość zysków, lub znacząco zwiększyć straty. Pamiętaj, by na Twoim rachunku transakcyjnym znajdowała się odpowiednia ilość środków potrzebnych do pokrycia kosztów utrzymywania pozycji.

Jeżeli rynek zwróci się przeciw Tobie lub suma kosztów utrzymywania pozycji znacząco wpłynie na stan Twojego rachunku, straty mogą przewyższać wartość depozytu i wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Ryzyko wymuszonego zamknięcia na rachunku

Upewnij się, że ilość środków na Twoim rachunku transakcyjnym jest zawsze wystarczająca do pokrycia łącznego depozytu zabezpieczającego wymaganego do utrzymania otwartych pozycji. Niewystarczająca ilość środków skutkować może wymuszonym zamknięciem części lub wszystkich pozycji otwartych na Twoim rachunku. Ma to miejsce, jeżeli stan Twojego rachunku spadnie poniżej poziomu Wymuszonego Zamknięcia (close-out) dla Twojego rachunku (według wskazań platformy). Powinieneś stale kontrolować swój rachunek transakcyjny i w razie potrzeby wnosić dodatkowe opłaty, ewentualnie zamykać całości lub część swoich pozycji, by środki na rachunku zawsze pokrywały wymaganą wartość łącznego depozytu zabezpieczającego.

Zmienność rynków i nagłe ruchy cen, mogące pojawić się na instrumentach międzynarodowych poza godzinami transakcyjnymi typowymi dla inwestorów z danego kraju, mogą wpłynąć na gwałtowne zmiany stanu Twojego rachunku. Jeżeli nie masz wystarczających środków potrzebnych do zabezpieczenia w tego typu przypadkach, istnieje ryzyko, że Twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte przez platformę. Dzieje się to w sytuacji, gdy stan rachunku spadnie poniżej Poziomu Wymuszonego Zamknięcia (close-out).

Ikona informacji, znajdująca się w górnym pasku narzędzi na platformie, przedstawia szczegółowy stan rachunku transakcyjnego, wraz z procentowym Poziomem Wymuszonego Zamknięcia.

Przykład:

Jeżeli aktualny Poziom Wymuszonego Zamknięcia (close-out) wynosi 100% a na Twoim rachunku transakcyjnym znajdą się cztery otwarte transakcje, spośród których każda wymaga zabezpieczenia500 PLN na poczet Depozytu Zabezpieczającego Dla Pozycji, Twoja łączna wymagana wartość depozytu zabezpieczonego wynosić będzie 2000 PLN.

Jeżeli następnie Wartość Rachunku Po Rewaluacji spadnie poniżej 100% łącznego wymaganego depozytu zabezpieczającego (w tym przypadku 2000 PLN), niektóre lub wszystkie transakcje składające się na Twoją pozycje mogą zostać zamknięte, generując potencjalne straty.

Wartość Rachunku Po Rewaluacji to suma Twojej gotówki i niezrealizowanego zysku lub straty netto, gdzie niezrealizowany zysk lub strata obliczone są na podstawie ceny środkowej poziomu 1.

Zmienność rynku

Rynki finansowe mogą podlegać gwałtownym zmianom, co znajduje odzwierciedlenie w kwotowaniach naszych instrumentów. Zmienność na rynkach pociąga za sobą ryzyko wystąpienia luk cenowych. Wystąpienie luki cenowej jest konsekwencją nagłej zmiany poziomu ceny instrumentu. W takiej sytuacji nie zawsze masz możliwość przeprowadzenia transakcji pomiędzy tymi dwoma poziomami cenowymi. Automatyczna realizacja zlecenia w tym przedziale cen może być wówczas niemożliwa. Jednym z rezultatów takiej sytuacji może być realizacja zlecenia stop loss po niekorzystnej dla Ciebie cenie, wyższej lub niższej niż przewidywałeś, w zależności od kierunku Twojej transakcji. Istnieje możliwość zmniejszenia ryzyka i wpływu zmienności rynkowej przez użycie funkcji Tolerancji.

Nie przeprowadzasz transakcji na rynku bazowym

CFD jest umową między Tobą a CMC Markets, skutkującą zyskiem lub stratą w wyniku wzrostu lub spadku cen. Cena CFD może, ale nie musi odzwierciedlać ceny instrumentu bazowego. Pamiętaj, że nie nabywasz fizycznie instrument bazowego, ani żadnych wiążących się z nim praw. Oferujemy kontrakty CFD pochodne od różnych rodzajów instrumentów bazowych - akcji, towarów, surowców, par walutowych i indeksów, takich jak Germany 40, który odzwierciedla ruchy cen wszystkich akcji wchodzących w skład indeksu DAX.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app