Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Strategia Multi Moving Averages

Tick iconCzym jest wskaźnik średniej ruchomej?Tick iconJakie są ich rodzaje i jak są obliczane?Tick iconW jaki sposób wskaźniki średniej ruchomej są wykorzystywane w handlu?

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą z trzech części możliwej strategii tradingowej, którą można opracować na podstawie popularnych średnich kroczących. W części pierwszej przyjrzymy się średnim, ich rodzajom, sposobie kalkulacji oraz możliwego zastosowania.

Średnia ruchoma, znana także jako średnia krocząca lub ang. moving average, to technika statystyczna używana w analizie, która wygładza fluktuacje cen, aby ułatwić identyfikację ogólnego kierunku ruchu cen.

Okres średniej ruchomej

Średnia ruchoma jest obliczana poprzez sumowanie określonej liczby najnowszych cen (na przykład cen zamknięcia) dla danego instrumentu finansowego i podzielenie tej sumy przez założony okres. Przykładowo, 10-dniowa prosta średnia krocząca jest obliczana przez sumowanie cen z ostatnich 10 dni i podzielenie sumy przez 10.

Najbardziej popularne okresy dla średnich kroczących według m.in. Analizy Technicznej Murphiego to 9, 10, 18, 20, 40, 50, 100 i 200. Jednak analitycy techniczni opierający swoje transakcje o średnie kroczące, często szukają indywidualnej średniej dla wybranego instrumentu, uważając, że taka optymalizacja pozwoli na lepsze rezultaty. Tym zagadnieniem zajmiemy się jednak w kolejnym artykule.

Im krótszy okres średniej kroczącej, tym bliżej ceny będzie się ona poruszała, a tym samym więcej sygnałów będzie z niej płynęło. Logicznym jest więc stosowanie krótkookresowych średnich do krótkookresowych inwestycji, a długookresowych średnich do przewidywania ruchów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Rodzaje średnich kroczących

Efekt wygładzenia ceny poprzez zastosowanie średniej kroczącej jest wywołany zastępowaniem najstarszej wartości branej do obliczeń, nową. Jednak powstało kilka metod dokonywania tego procesu, dzięki czemu można wyróżnić trzy najbardziej popularne rodzaje średnich:

  • prosta średnia krocząca,
  • wykładnicza średnia krocząca,
  • ważona średnia krocząca.

Prosta średnia krocząca

SMA jest obliczana na podstawie prostej średniej arytmetycznej. Wzór na obliczanie prostej średniej ruchomej i innych wariantów średnich jest następujący.

SMAx = prosta średnia krocząca dla okresu o długości n
x – liczba notowań brana pod uwagę,
c – cena z i-tego notowania branego pod uwagę.

Formel zur Berechnung des SMA

Ważona średnia krocząca

WMA wykorzystuje formułę ważonej średniej ruchomej i nadaje większą wagę najnowszym danym. Jest ona obliczana według następującego wzoru.

WMAx = prosta średnia krocząca dla okresu o długości n
x – liczba notowań brana pod uwagę,
c – cena z i-tego notowania branego pod uwagę,
w – waga dla i-tego notowania branego pod uwagę.

Formel zur Berechnung des WMA

Wykładnicza średnia krocząca

Podobnie jak w przypadku WMA, EMA przypisuje coraz większą wagę nowszym kwotowaniom, ale robi to w sposób wykładniczy, a nie równomierny. Ta metoda obliczeniowa zwiększa szybkość, z jaką średnia reaguje na zachowanie cen.

EMAx = prosta średnia krocząca dla okresu o długości n
x – liczba wszystkich notowań dostępnych dla danego waloru,
c – cena z i-tego notowania,
a – współczynnik nadający wagę dla kolejnych notowań, przyjmuje wartości od 0 do 1

Formel zur Berechnung des EMA

Przeciwnicy używania tego rodzaju średniej ruchomej argumentują swoje przekonania tym, że takie obliczenia zmniejszają znaczenie ostatnich zdarzeń na rynkach. Jeżeli obliczamy 100-okresową średnią i każdemu notowaniu dajemy takie samo znaczenie to inaczej mówiąc, takie samo znaczenie ma zdarzenie, które miało miejsce 100 dni temu jak i to co zdarzyło się dzień wcześniej. Może to powodować opóźnienie sygnałów płynących ze średniej. Stąd też zaproponowano inne rodzaje średnich, które zwracają większą uwagę na najnowsze dane.

Ważona średnia krocząca (WMA – Weighted Moving Average)

WMA rozwiązuje problem pomijania ważności ostatnich ruchów cenowych. WMA korzysta ze wzoru na średnią ważoną i nadaje większą wagę najnowszym danym. Powoduje to bardziej czułe reakcje WMA na zmianę ceny i tym samym szybsze sygnały techniczne. Jednak zarówno prosta średnia ruchoma jak i ważona średnia ruchoma biorą dane jedynie z zadanego okresu, pomijając starsze notowania. Ten problem rozwiązuje wykładnicza średnia ruchoma.

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA – Exponential Moving Average)

Podobnie jak WAM, EMA nadaje coraz wyższą wagę nowszym notowaniom tyle, że nie w sposób równomierny, a wykładniczy. Ten sposób obliczania zwiększa szybkość reakcji średniej na zachowanie ceny.

Zusammenfassung der gleitenden Durchschnitte am Beispiel von DAX40, NextGeneration Platform

Rysunek 1. Zestawienie średnich ruchomych na przykładzie DAX40, Platforma NextGeneration, CMC Markets

Na rysunku 1 pokazano wcześniej omawiane średnie kroczące z czego, każda jest liczona z 50 okresów. Jak widać z rysunku, najbliżej ceny porusza się średnia ważona. Średnia wykładnicza oraz prosta podążają blisko siebie, jednak EMA szybciej wypłaszcza się w momentach korekt. Dzieje się tak ze względu na większą wagę najnowszych notowań.

Zatem główną różnicą między rodzajami średniej jest sposób przydzielania wag poszczególnym cenom w danym okresie. Prosta średnia krocząca przydziela równe wagi wszystkim cenom, co sprawia, że jest mniej wrażliwa na krótkoterminowe fluktuacje cen. Z kolei ważona i wykładnicza średnia ruchoma nadają większą wagę najnowszym cenom, co pozwala na szybsze reagowanie na zmiany cen. Różnica między ważoną i wykładniczą średnią polega na tym, że EMA używa bardziej skomplikowanej metody wyliczania, która daje jeszcze większy nacisk na najnowsze ceny.

Wykorzystanie średnich kroczących

Przecięcie średniej ruchomej przez cenę

Klasyczną metodą interpretacji średnich kroczących jest przecięcie średniej przez cenę. Jeżeli przecięcie następuje od dołu i średnia jest nierosnąca, to generowany jest sygnał kupna. Natomiast jeżeli przecięcie jest od góry i średnia jest niemalejąca to należy sprzedawać. Skuteczność takich sygnałów zależy od doboru okresu średniej. Jeżeli okres jest dobrze dobrany i odpowiednio duży, to sygnał jest mocny i z większym prawdopodobieństwem dobry. Krótkookresowe średnie ruchome dają wiele sygnałów, z czego bardzo dużo jest błędnych.

Beispiele, wie der 100-Tage-Durchschnitt am Beispiel des DAX40-Diagramms gekreuzt wird, NextGeneration Platform

Rysunek 2. Przykłady przecięcia średniej 100-okresowej przez cenę na przykładzie wykresu DAX40, Platforma NextGeneration, CMC Markets

Przecięcie się dwóch średnich ruchomych

Inną metodą inwestycji z wykorzystaniem średnich kroczących jest analiza dwóch średnich o różnych okresach. Przebicie średnie wolnej przez drugą szybszą średnią od dołu stanowi sygnał kupna – złoty krzyż. Natomiast przebicie średniej wolnej przez szybszą od góry stanowi wskazanie sprzedaży – w terminologii japońskiej jest to krzyż śmierci.

Beispiele für das Überschneiden eines 100-Tage-Durchschnitts mit einem 50-Tage-Durchschnitt am Beispiel des DAX40-Diagramms, NextGeneration Platform

Rysunek 3. Przykłady przecięcia średniej 100-okresowej przez 50-okresową średnią na przykładzie wykresu DAX40, Platforma NextGeneration, CMC Markets

W przypadku sygnału kupna cena powinna znajdować się powyżej przecięcia. Sygnały sprzedaży potwierdzane są położeniem ceny poniżej punktu przecięcia. Rysunek 3. przedstawia miejsca, gdzie spełnione zostały powyższe założenia. Jak widać, nie wszystkie sygnały były słuszne. Najczęściej średnie kroczące zawodzą w trakcie trendu horyzontalnego, ponieważ zbyt często są przecinane przez cenę. Przecięcie się średnich o różnym okresie jest uważane za istotniejsze, jeżeli obie średnie poruszają się w tym samym kierunku.

Średnie ruchome jako wsparcie/opór

Średnie ruchome stanowią również swego rodzaju wsparcie bądź opór. Podobnie jak linie trendu znajdują się poniżej ceny dla trendu wzrostowego, a powyżej dla trendu spadkowego. W momencie dobrze dobranej średniej ruchomej, jeżeli cena dochodzi do średniej, można traktować to miejsce jako potencjalny opór bądź wsparcie (w zależności, z jakim trendem mamy do czynienia).

Beispiele für die Behandlung des 100-Tage-Durchschnitts als Unterstützung oder Widerstand am Beispiel des DAX40-Diagramms, NextGeneration Platform

Rysunek 4. Przykłady traktowania średniej 100-okresowej jako wsparcie lub opór na przykładzie wykresu DAX40, Platforma NextGeneration, CMC Markets

Jak widać na Rysunku 4., stosowanie prostej 100-okresowej średniej kroczącej dawało ciekawe wsparcia lub opory, jednak często cena głęboko naruszała takie miejsca (szare kółka). Stąd też przy wykorzystaniu średnich jako wsparcia lub opory, konieczne jest stosowanie dodatkowych technik potwierdzających sygnał.

Podsumowanie

Dzięki swojej prostocie średnie kroczące stanowią chętnie wykorzystywane narzędzie analityczne. Ich główną zaletą jest wygładzenie notowań. Największe zalety wykazują w trakcie trwania silnych i czytelnych trendów. Niestety średnie ruchome są praktycznie bezużyteczne w momentach przestojów, w trakcie trwania trendów bocznych. Zastosowanie jednak odpowiedniego doboru średnich oraz dodanie do płynących z nich sygnałów zasad tworzących kompletną strategię inwestycyjną, stwarza możliwość intratnego wykorzystania wskazanej metody statystycznej w analizie technicznej.

Była to pierwsza z trzech części dotycząca opisywane strategii. W drugiej części przedstawiony zostanie dobór parametrów dla strategii oraz to, jak ich zmiany wpływają na wnioski płynące ze średnich ruchomych.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app