Publikacje danych ekonomicznych

Prawie każdego dnia publikowane są dane ekonomiczne, które mogą mieć znaczący wpływ na przeprowadzane właśnie transakcje.

Publikacje te, dają zazwyczaj wgląd w stan gospodarki danego kraju, a jeśli pochodzą z dużych gospodarek, takich jak USA czy strefa euro, zasięg ich wpływu może być jeszcze szerszy.  Publikacje te są traktowane jako dane statystyczne, odzwierciedlające sytuację gospodarczą w danym regionie.

Ważne publikacje

Większość rodzajów globalnych publikacji danych ekonomicznych jest do siebie podobna. Na potrzeby przykładów posłużymy się danymi typowymi dla Stanów Zjednoczonych i dolara. Dane te mają duże znaczenie i śledzą je szczególnie osoby zainteresowane transakcjami na rynkach walutowych.  Dane te mogą również wpłynąć na rynki akcji, rynki towarowe czy obligacje.

Istotną kwestią, którą należy mieć na uwadze jest to, że rynki zazwyczaj generują największe ruchy, w momencie gdy publikacje odbiegają od ogólnych prognoz, przygotowanych z wyprzedzeniem przez ekonomistów i banki inwestycyjne.

Aby rozpocząć, spójrzmy na najważniejsze amerykańskie statystyki, bezpośrednio wpływające na rynki walutowe.

Saldo obrotów bieżących

Publikowane kwartalnie, około 30 dni po zakończeniu kwartału, o godz. 14:30.

Wskaźnik ten stanowi najszerszy pomiar  rozliczeń gospodarki Stanów Zjednoczonych z zagranicą.  Ta kwartalna publikacja mierzy rozliczenia wynikające z operacji, głównie kupna i sprzedaży towarów i usług, oraz zawiera przychody i koszty inwestycji zagranicznych.  Wartość dodatnia (nadwyżka obrotów bieżących) wskazuje, że wpływ kapitału do USA przewyższa odpływ.  Wartość ujemna (deficyt obrotów bieżących) oznacza,  większa ilość kapitały wypływa z niż przypływa do kraju. Długotrwały i rosnący deficyt obrotów bieżących może mieć negatywny wpływ na dolara,  jak również na podwyżki stóp procentowych.

Bilans handlowy

Publikowany około 40 dni po zakończeniu miesiąca, o godz. 14:30.

Wskaźnik ten odzwierciedla różnicę między eksportem a importem towarów i usług w USA, takich jak samochody, elektronika, tekstylia, bankowości i ubezpieczenia. Dodatnie saldo określane jest mianem nadwyżki handlowej i występuje wtedy, gdy eksport przewyższa import. Ujemne saldo oznacza deficyt handlowy. Popyt eksportowy i zapotrzebowanie na walutę powiązane są ze sobą bezpośrednio, ponieważ cudzoziemcy muszą nabyć  walutę krajową są bezpośrednio powiązane, ponieważ w celu realizacji eksportu, cudzoziemcy muszą zakupić walutę krajową. Popyt eksportowy wpływa również na produkcję i ceny wśród krajowych producentów. Konsekwencją pogarszającego się od dłuższego czasu bilansu handlowego jest zwiększona presja na dolara.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  (CPI)

Wydawany raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu danego miesiąca, o godz.  14:30.

Wskaźnik ten jest średnią ważoną cen towarów i usług , takich jak transport, wyżywienie i opiekę medyczną.  Przy jego obliczaniu brane są pod uwagę uśrednione ruchy cenowe poszczególnych elementów  tak zwanego statystycznego koszyka zakupów. Poszczególne elementy koszyka są ważone ze względu na ich istotność.  Zmiany we wskazaniach wskaźnika są wykorzystywane do oceny zmian cen związanych z kosztami utrzymania. CPI jest powszechnie uważany za najlepszą miesięczną miarę inflacji dla gospodarki amerykańskiej. Ceny żywności i energii stanowią około jednej czwartej CPI, pozostają jednak dość zmienne i mogą zniekształcać trend.  Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku (FOMC) zwykle zwraca największą uwagę na  „podstawowe” dane (z pominięciem żywności i energii), podobnie postępują zainteresowani transakcjami. Gwałtowny wzrost wartości liczbowych CPI może wzbudzić  strach przed inflacją,a bank centralny może zacząć podnosić stopy procentowe. Podniesienie stopy na ogół prowadzi do zmniejszenia dochodów do dyspozycji, zmniejszenie wydatków, a zatem zmniejszenie presji inflacyjnej. Wzrost stóp procentowych zazwyczaj zwiększa wartość waluty , ale może też negatywnie wpłynąć na rynek akcji w krótkim okresie.  Przyczyną tego jest fakt, że niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na pozostawienie gotówki w depozytach by czerpać zyski  z oprocentowania, zamiast inwestować je na rynkach, co wiąże się z większym ryzykiem.

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI)

Publikowany raz w miesiącu, około 17 dni po zakończeniu miesiąca, o godz. 14:30.

Wskaźnik ten mierzy zmiany cen na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr (na poziomie producenta). Analitycy skupiają się na wskaźniku inflacji bazowej PPI -  oznacza on zmianę cen wyrobów gotowych, z wyłączeniem cen żywności i energii  (ponieważ charakteryzują się one zbyt dużą zmiennością). PPI jest indeksem odzwierciedlającą wyłącznie wartość towarów, z pominięciem kosztów transportu, sprzedaży hurtowej i detalicznej. Nie zawiera kosztów w sektorze usług. Indeks PPI zazwyczaj ma większy większy wpływ na rynki, gdy jest publikowany przed wskaźnikiem CPI, ze względu na korelacje wiążące te dwie publikacje. Jest to główny wskaźnik inflacji konsumenckiej – im wyższych cen żądją producenci za swoje towary i usługi , tym wyższe koszty spadają na konsumentów. Gwałtowny wzrost PPI jest uważany za czynnik mający wpływ na inflację, może wywołać spadek cen obligacji i zwiększyć stopy procentowe. Wpływ na dolara i rynek akcji nie jest natomiast tak wyraźny i musi być odczytywany w korelacji z innymi danymi ekonomicznymi.

Sektor pozarolniczy (Non-farm payrolls)

Publikowany raz w miesiącu, zwykle w pierwszy piątek po zakończeniu miesiąca, o godz. 14:30.

Jest to comiesięczne, krajowe badanie statystyczne, którego przedmiotem jest zatrudnienie w sektorze pozarolniczym  rolniczym w USA. Jest to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych publikacji ekonomicznych na świecie.  Odzwierciedla całkowitą liczbę pracowników firmy w USA, z wyłączeniem:

  • Pracowników rządowych
  • Pracowników gospodarstw domowych
  • Pracowników organizacji non-profit, które świadczą pomoc podmiotom indywidualnym
  • Pracowników gospodarstw rolnych

Pracownicy sektora pozarolniczego stanowią około 80% wszystkich pracowników,  generujących całkowity produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych. Generowanie nowych miejsc pracy jest istotnym wskaźnikiem odzwierciedlającym wydatki konsumpcyjnych, które stanowią znaczącą część ogólnej aktywności ekonomicznej w kraju. Statystyki dotycząc sektora pozarolniczego ogłaszane w pierwszy piątek kolejnego miesiąca i służą odpowiedzialnym za gospodarkę przedstawicielom rządu i ekonomistom do tworzenia prognoz oraz oceny aktualnego stanu gospodarki. Jeżeli poziom zatrudnienie jest wysoki, co do zasady stopy procentowe  i wartość dolara wzrasta. Jeśli dane wskazują na niski poziom zatrudnienia, stopy procentowe  i wartość dolara może w konsekwencji spaść.  Dobry wynik tej publikacji, może ożywić rynek akcji i stanowić sygnał ożywienia w gospodarce. Ze względu na wpływ na gospodarkę, publikacje danych z sektora pozarolniczego należy mieć na uwadze każdego miesiąca.

Wskaźnik bezrobocia

Publikowany raz w tygodniu, w piątym dniu po weekendzie, o godz. 14:30.

Publikacja ta odzwieciedla ilość osób składających po raz pierwszy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w ciągu ostatniego tygodnia. Jest to najwcześniej publikowany wskaźnik gospodarczy z USA. Wpływ na rynki może się waha się z tygodnia na tydzień. Jego znaczenie wzrasta gdy inwestorzy analizują rozwój gospodarki lub gdy wynik publikacji wskazuje na ekstrema. Pomimo tego, że wskaźnik ten postrzegany jest jako opóźnionych (publikowany jest  pięć dni po weekendzie), liczba osób bezrobotnych jest ważnym sygnałem kreślącym ogólny stan kondycji ekonomicznej, ze względu na to, że wydatki konsumentów są silnie powiązane z warunkami na rynku pracy. Im większa ilość wniosków  o zasiłki dla bezrobotnych, tym bardziej spodziewać się spadków notowań spółek i dolara.

Produkt krajowy brutto (PKB)

Publikowany raz na kwartał, około 30 dni po zakończeniu kwartału, o godz. 14:30.

Produkt krajowy brutto (PKB) jest jednym z podstawowych wskaźników stosowanych do oceny kondycji gospodarki danego kraju. Odzwierciedla on całkowitą wartość wszystkich towarów i usług wytworzonych w danym okresie czasu wyrażoną w dolarach - można rozumieć go wskaźnik „wielkości” danej gospodarki. Zazwyczaj PKB jest wyrażony porównawczo w stosunku do poprzedniego kwartału lub roku. Na przykład, jeżeli roczne PKB wynosi 3%, że oznacza to, że gospodarka danego kraju wzrosła o 3% w stosunku do roku ubiegłego.

Produkcja i wzrost gospodarczy (które znajdują odzwierciedlenie w PKB) ma duży wpływ na niemal każdego uczestnika gospodarki. Przykładowo, gdy kondycja gospodarki jest dobra, znajduje to odzwierciedlenie w postaci niskiego bezrobocia, czy wzrostu płac. Znacząca zmiana w poziomie PKB (zarówno wzrost jak i spadek), zwykle ma duży wpływ na rynek akcji i waluty danego kraju. Jeżeli dane o PKB w USA okazują się pozytywne, oznacza to, że gospodarka się umacnia i należy oczekiwać, że wartość dolara wzrośnie.

Sprzedaż detaliczna

Publikowany raz w miesięcu, około 14 dni po zakończeniu miesiąca,  o godz. 14:30.

Wskaźnik stanowi sumę sprzedaży dóbr trwałych i nietrwałych dla konsumentów.  Publikacja ta w dużym stopniu pomija usługi. Wskaźnik ten ma szczególne znaczenie w okresie Bożego Narodzenia, ponieważ duża część dochodu tego sektora  pochodzi z tego okresu.  Comiesięczne publikacje mogą często przynosić mylące statystyki i w konsekwencji dane te bywają później przedmiotem dużych korekt. Pomimo tego, konsekwencje silnego wzrostu sprzedaży detalicznej, mogą mieć pozytywny skutek dla rynku akcji i wartości dolara.

Produkcja przemysłowa

Publikowany raz w miesiącu, około 16 dni po zakończeniu miesiąca, o godz.  15:15

JJest to raport ekonomiczny, który mierzy zmiany w produkcji dla sektora przemysłowego gospodarki. Sektor przemysłowy obejmuje produkcję, górnictwo i sektor usług użyteczności publicznej.  Mimo faktu, że sektory te stanowią jedynie niewielką część PKB, są one jednak skorelowane ze zmianami stóp procentowych i popytu konsumpcyjnego. Dzięki temu , wskaźnik produkcji przemysłowej jest ważnym narzędziem do prognozowania przyszłego PKB i sytuacji ekonomicznej. Dane dotyczące produkcji przemysłowej są także wykorzystywane przez banki centralne do pomiaru inflacji, ponieważ wysoki poziom wskaźnika produkcji przemysłowej, może w konsekwencji prowadzić do niekontrolowanych poziomów konsumpcji i szybkiej inflacji. Przyspieszenie wzrostu produkcji przemysłowej jest w pierwszej kolejności pozytywne dla dolara i może wpłynąć na wzrost stóp procentowych.

Indeks PMI

Wydawany raz w miesiącu, w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca, o godz. 16:00.

PMI jest wskaźnikiem publikowanym na podstawie badań przeprowadzonych wśród menedżerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi korporacyjne (od budownictwa, przez sektor usług i produkcyjny) dotyczący stanu przemysłu. PMI jest bardzo ważnym wskaźnikiem nastrojów, nie tylko dla przemysłu, ale również dla ogółu  gospodarki. Pomimo tego, że sektor produkcyjny nie jest dominującym elementem całkowitego produktu krajowego brutto (PKB), jak to miało miejsce w przeszłości, pozostaje on jednak obszarem, w którym wciąż widoczne są początki i zakończenie recesji. Z tego powodu zwraca się szczególną uwagę na tę publikację, jako wyznacznik tego, co może zdarzyć się w nadchodzącym miesiącu i w jakim kierunku mogą podążyć pozostałe wskaźniki.

Szczególnie istotną figurą liczbową dla PMI jest 50. Wynik równy lub wyższy 50 oznacza zazwyczaj rozwój przemysłu. Jeżeli sektor produkcyjny się rozwija, co do zasady ma to pozytywny wpływ na gospodarkę jako ogół. Oprócz tego, taki wynik uważany jest za dobry zwiastun przyszłych poziomów PKB. Wielu ekonomistów dokonuje swoich własnych szacunków PKB na podstawie publikacji raportu PMI. Kolejna ważną figurą liczbową w tym raporcie jest 42. Poziom indeksu wyższy niż 42%, w perspektywie czasu (miesiąca i lat),  uważany jest za punkt odniesienia dla rozwoju gospodarki. Poziomy między 42 i 50 określają  siłę tego rozwoju. Jeżeli wartość spadnie poniżej 42%, może to oznaczać nadchodzącą recesję. Wynik publikacji powyżej 50 oznacza, że nabywający menedżerowie, będący podmiotem tego badania, spodziewają się poprawy warunków sektora produkcyjnego. Poziom indeksu PMI powinien wzrastać, jeżeli tempo wydatkowania pozostaje w normie. Jeśli  poziom PMI wykracza znacznie powyżej 50, stopy procentowe i  wartość dolara mogą wzrosnąć.

Inne publikacje

Oprócz głównych, regularnych publikacji wymienionych powyżej, istnieją również inne wskaźniki. Są one publikowane na bieżąco i służą dopełnianiu  ogólnego obrazu statystycznego gospodarki USA w danym momencie.

Inne duże gospodarki, takie jak brytyjska,  japońska czy niemiecka, mają swoje własne odpowiedniki opisanych powyżej „głównych” i  „mniejszych” wskaźników gospodarczych.  Przykładem może być japoński Raport Tankan, publikowany przez Centralny Bank Japonii i odzwierciedlający nastroje przedsiębiorców. Dane te są obrazują stan gospodarczy kraju i służą jako podstawa prognoz co do wartości waluty oraz porównań z innymi gospodarkami.

Warto brać mieć na uwadze te publikacje, ze względu na znaczenie, jakie mogą mieć dla Twoich przeprowadzanych transakcji. Mogą być również istotnym elementem analizy interesujących Cię gospodarek światowych.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.