69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Valutasäkring – Ta kontroll över företagets kassaflöde

Valutasäkring – Ta kontroll över företagets kassaflöde

I en värld av globalisering blir det allt vanligare att små och medelstora bolag gör transaktioner i fler valutor än svenska kronor. När ett svenskt företag handlar i andra valutor än SEK tar företaget en valutarisk. Hur känsligt ditt företag är för kursförändring i exempelvis EUR eller USD beror på hur mycket företaget påverkas av att kursen i dessa valutor ändras. Om ett företag till exempel säljer en vara eller tjänst till ett utländskt företag kommer företaget vid ett framtida datum att få betalning i utländsk valuta. Eftersom betalningen är ditt företag tillhanda i framtiden påverkas det faktiska belopp du erhåller av hur den valuta du får betalt i rört sig mot SEK. När den utländska valutan kommer in på företagets bankkonto växlas den till SEK till aktuell kurs givet att företaget inte har ett valutakonto i just den valutan.

Exempel på risk vid valutaexponering

Du säljer en tjänst till ett tyskt företag för 100 000 EUR. Värdet på en EUR är 10 kr den dag tjänsten säljs. Två månader senare får du betalt 100 000 EUR. Under den perioden har EUR försvagats mot SEK. 1 EUR är nu värd 9,80 kr vilket gör att företaget får in 980 000 SEK istället fö r 1 000 000 SEK som tjänsten var värd den dag den såldes.

I det här fallet var valutaförändringen till din nackdel men den kan likväl vara till din fördel. Det många företagare har börjat göra är dock att säkra hela eller en del av valutaexponeringen. Framförallt med tanke på hur utsatt den svenska kronan varit under lång tid. Anledningen till att valutasäkra är just för att ta bort risken och osäkerheten för att få bättre kontroll över framtida kassaflöden. Huruvida det är lönsamt att valutasäkra eller ej är svårt att säga. Precis som med all försäkring är man inte i behov av försäkringen förens den verkligen behövs.

Det finns olika sätt att valutasäkra

Swap: Enkelt uttryckt innebär en valutaswap att företaget byter till sig önska valuta, mot valuta som företaget har, under en förbestämd tidsperiod till en förbestämd växelkurs.

Spot: Köp eller försäljning av valutan görs till aktuell kurs. Du kan avsluta positionen när som helst och vinsten eller förlusten på positionen bestäms av till vilket pris du köpte/sålde på i relation till vilket pris positionen avslutats. Observera att du även kan välja att köpa eller sälja först nä r valutan når ett förbestämt pris.

Option: När du köper en köp/säljoption har du rättigheten att köpa eller sälja en valuta till ett förbestämt pris. Till skillnad från terminer har du ingen skyldighet att genomföra affären om inte optionen når lösenpriset d.v.s. det pris du är intresserad av. För denna rättighet betalar du en premie som går förlorad om inte priset på valutan når det pris där optionerna går till lösen.

Termin: Vid handel med termin sker leverans av valuta först på slutdagen till ett förbestämt pris. När du handlar termin tar du dock på dig skyldigheten att på slutdagens köpa eller sälja valuta till lösenpriset. Fördelen med termin är att du på förhand kan bestämma när och till vilket pris en växling ska genomföras.

Oavsett vilken metod du väljer för att valutasäkra bestämmer du om du ska säkra hela valutaexponeringen eller delar av den. Du väljer också det pris där du vill valutasäkra vilket gör att du kan tillåta viss fluktuation och därmed låta valutan röra sig till din fördel.

Valutasäkra via CMC Markets

När du handlar valuta hos CMC Markets gör du det som spot (se ovan) via ett derivat som heter Contract for Difference (CFD). En CFD speglar värdet på valutan men du äger inte valutan fysiskt. Du tar med andra ord del av är prisförändringen i valutan vilket ofta är det du är efter när du valutasäkrar.

Så här fungerar en CFD

Låt säga att 1 USD är värd 9 kr. Detta innebär att 1 CFD i valutaparet USD/SEK också är värd 9 kr. Stiger USD 1 kr mot SEK till 10 kr så är 1 CFD i valutaparet USD/SEK också värd 10 kr. Sjunken den 1 kr så sjunker också CFD:n med 1 kr. 

En fördel med att handla med CFD:er är att du inte behöver teckning för hela positions värde då CFD:er handlas med något som heter säkerhetskrav. Säkerhetskrav är en procentsats som talar om hur stor del av positionens värde du behöver ha på kontot. För valuta är säkerhetskravet från 3,33 % i de stora valutaparen och 5 % i SEK-relaterade par. Det innebär att det reserveras från 3,33 % av positionens totala värde när du gör din placering. Detta gör att företaget binder upp en liten del av valutasäkringens totala värde. Om vi antar att företaget köper USD/SEK till ett värde av 100 000 kr så behöver fö retaget ha minst 5 % av detta på sitt CMC-konto d.v.s. 5000 kr.

Valutasäkra med CFD

Vi antar att du vill säkra en framtida betalning till en amerikansk leverantör på 100 000 USD. Du vet att betalningen sker om tre månader och vill säkra upp så att företaget inte förlorar på att USD blir dyrare mot SEK. Aktuell kurs i USD/SEK är 9,50 kr.

För att valutasäkra köper företaget 100 000 CFD:er i USD/SEK motsvarande 950 000 kr. (Orderläggning kan göras över telefon eller direkt i vår användarvänliga handelsplattform)

Säkerhetskrav: 950 000 * 5 % = 47 500 kr. Detta är den minsta summan som behövs på kontot för valutaskäringen. Observera att det kan vara lämpligt med ytterligare täckning.  

Tre månader har gått och USD/SEK står nu i 9,70 kr vilket innebär att företaget ska betala 970 000 kr istället för 950 000 kr som värdet var för tre månader sedan. Fakturan har alltså blivit 20 000 kr dyrare på grund av valutakursförändringen.  

Valutasäkringen företaget placerade i USD/SEK via en CFD har också ökat från 950 000 kr till 970 000 kr, en vinst på 20 000 kr. Valutapositionen har alltså täckt upp för att företaget blivit tvungen att betala ett högre pris på grund av att USD numera är värd 9,70 kr.

Om USD istället försvagats mot SEK skulle företaget behövt betala mindre till den amerikanska leverantören. Valutaskärningen har dock i det fallet genererat en förlust så kassaflödesmässig är det ingen förändring. 

Kostnader

Vid valutahandel tillämpas inte något courtage. När positionen avslutas så växlas den vinst eller förlust som uppstått till SEK. Observera att vi endast växlar eventuell vinst eller förlust vilket kan vara en väldigt stor skillnad i jämförelse med att växla hela positionens värde som ofta görs om du inte har ett valutakonto. När du handlar valutaspot hos oss har du även en daglig innehavskostnad som varierar beroende på valutapar. Kostnaden löper så länge positionen är öppen och för exempelvis EUR/SEK är den i dagsläget 1,4 % för ett helt år.

Vill du veta mer om att valutasäkra via CMC Markets? Ring oss på 08-506 932 03.

Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets. Innehållet ska endast ses som information och ej handel eller investeringsrådgivning.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.