Za nami niesamowicie dynamiczny tydzie.. G.ównym winowajc. rynkowej zawieruchy by. wynik czwartkowego referendum w Wielkiej Brytanii w kwestii wyj.cia tego kraju z Unii Europejskiej. Mo.liwo.. wygranej zwolenników Brexitu brana by.a przez rynki finansowe pod uwag., ale, jak wida. po nerwowej reakcji na wyniki, okaza.a si. mimo wszystko sporym zaskoczeniem. W efekcie byli.my .wiadkami pot..nej fali przeceny, która przetoczy.a si. przez rynki gie.dowe. Jednak najmocniej dotkn..a funta brytyjskiego. Rodzima waluta równie. nie wysz.a z tej zawieruchy bez szwanku i te. jej si. do.. mocno oberwa.o. W reakcji na wyniki referendum funt szterling zanotowa. pot..ny spadek warto.ci. Poziom indeksu, reprezentuj.cego kondycj. funta brytyjskiego, spad. w zesz.y pi.tek o 8,86%. Cena funta liczona w dolarach, czyli kurs GBPUSD, osi.gn..a najni.szy poziom od 1985 roku. W sam tylko pi.tek funt brytyjski os.abi. si. wzgl.dem dolara a. o 9,07%. Jeszcze bardziej dramatyczny spadek mia. miejsce na parze funt szterling - jen japo.ski, gdzie w sam tylko pi.tek cena funta spad.a o 12,75%. Frank szwajcarski okaza. si. by. nieco bardziej wyrozumia.y dla Brytyjczyków i umocni. si. wzgl.dem ich waluty o 8,06%. Najdelikatniej z funtem obesz.a si. jednak wspólna europejska waluta, która w zesz.y pi.tek zyska.a .zaledwie. 6,35%. Rodzimy rynek walutowy równie. nie okaza. si. by. oboj.tny na wyniki czwartkowego referendum. Z.oty umocni. si. jednak tylko w relacji z funtem szterlingiem, którego cena spad.a w pi.tek o 3,97%. Z pozosta.ymi g.ównymi .wiatowymi walutami by.o ju. tylko gorzej. Euro podro.a.o o 2,54%, frank szwajcarski o 4,44%, a dolar ameryka.ski o 5,61%.