Upusty transakcyjne są przeznaczone dla  bardzo aktywnych inwestorów, wykonujących obrót o znacznej wartości. Po osiągnięciu wymaganego obrotu na danej grupie aktywów w miesiącu kalendarzowym, Klient zostaje automatycznie uprawniony do otrzymywania upustów na wszystkich instrumentach CFD.

W jaki sposób wyliczane są upusty transakcyjne?

Pod koniec każdego dnia roboczego podliczana będzie wartość nominalna w danej grupie aktywów.

Po zakończeniu miesiąca, nominalne wartości dzienne będą sumowane i zostanie skalkulowany należny upust.

Kwota upustu zostanie uznana na rachunku transakcyjnym zazwyczaj w terminie 2 Dni Roboczych następnego miesiąca kalendarzowego. Przykładowo, upust należny za listopad 2016, zostanie naliczony na rachunku 5 grudnia 2016, przed końcem dnia.

Nasze upusty podzielone są na progi, zatem większy obrót oznacza większy upust.

Maksymalna wartość upustu miesięcznie dla danej klasy aktywów (forex, indeksy, towary) wynosi 50.000,00 PLN.

Warunki

Miesięczne upusty nie  są dostępne dla wszystkich klientów. Celem zakwalifikowania się do ich otrzymywania, musi zostać wygenerowany minimalny miesięczny obrót wskazany na stronie dotyczącej upustów.

CMC Markets zachowuje prawo do zmiany zasad naliczania miesięcznych upustów, bez uprzedniego zawiadamiania o tym zamiarze i według swojego wyłącznego uznania. Wypłata upustu  nie oznacza zobowiązania do dokonywania dalszych płatności w przyszłości. Upusty nie są, lub mogą nie być dostępne dla klientów, którzy korzystają już z innych promocji, w tym między innymi promocji dotyczących upustów.

Pomimo, iż upust będzie wypłacany zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych, w pewnych okolicznościach realizacja jego płatności może ulec opóźnieniu. CMC Markets nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek (bezpośrednich ani pośrednich) strat wynikłych z opóźnienia lub niezrealizowania płatności upustu.

Upust  nie powinien stanowić podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Klienta w odniesieniu do Transakcji na Rachunku. Ponadto upust  nie ogranicza odpowiedzialności Klienta z tytułu zawieranych przez niego Transakcji i nie może być wykorzystany do kompensowania zobowiązań płatniczych Klienta wobec CMC Markets.

Upust nie może również zostać zaliczony na poczet Łącznego Depozytu Zabezpieczającego przed uznaniem płatności na Rachunku Klienta. Zwracamy uwagę, że nadal obowiązywać będą standardowe zasady i procedury dotyczące Wymuszonego Zamknięcia (Close-Out) na Rachunku, a fakt wypłaty upustu nie zapobiegnie w stosownych wypadkach Wymuszonemu Zamknięciu (Close-Out) na Rachunku.

Upusty nie są dostępne dla klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów według kategorii MiFID, klientów którzy zostali przedstawieni do CMC Markets przez Przedstawiającego oraz rachunków firmowych, chyba że zostanie to ustalone inaczej, indywidualnie z CMC Markets i potwierdzone klientowi.

Maksymalna wartość upustu miesięcznie dla danej klasy aktywów (forex, indeksy, towary) wynosi 50.000,00 PLN.